તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

અનુક્રમણિકા

૧. તારાપણાના શહેરમાં – પ્રસ્તાવના / ડૉ પ્રકાશ મહેતા / જયંત શાહ / ભારતેન્દ્ર શુક્લ
૨. તારાપણાના શહેરમાં – પ્રકાશક તરફથી / વિજય મહેતા
૩. સુદીર્ધ પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
૪. હું તને ક્યાંથી મળું ? / જવાહર બક્ષી
૫. વ્યક્તમધ્ય / જવાહર બક્ષી
૬. સિક્કો ઉછાળીએ / જવાહર બક્ષી
૭. આજના માણસની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૮. સવારે ખૂલશે દરવાજા / જવાહર બક્ષી
૯. ……….કે હું / જવાહર બક્ષી
૧૦. કુંડલી ગઝલ (કબીર સાહેબની રજા સાથે) / જવાહર બક્ષી
૧૧. હોવાપણાના શહેરમાં (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
૧૨. તું જ / જવાહર બક્ષી
૧૩. સ્વાધીન – પતિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૧૪. સહસ્ત્રદળ ઊઘડે / જવાહર બક્ષી
૧૫. અડાબીડ ભાન રે / જવાહર બક્ષી
૧૬. એટલું તો ભાન છે / જવાહર બક્ષી
૧૭. ઘેરો થયો ગુલાલ / જવાહર બક્ષી
૧૮. સૌંદર્યબોધ / જવાહર બક્ષી
૧૯. સાક્ષાત્કારની હઠ / જવાહર બક્ષી
૨૦. નીલકંઠી ક્ષણો / જવાહર બક્ષી
૨૧. અભિસારિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૨૨. ઝેન ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૨૩. સર્વત્ર છું / જવાહર બક્ષી
૨૪. છોડો / જવાહર બક્ષી
૨૫. ગઝલની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૨૬. વાતાવરણ રહે / જવાહર બક્ષી
૨૭. ઘરની બહાર / જવાહર બક્ષી
૨૮. પી ગયો / જવાહર બક્ષી
૨૯. સુધી / જવાહર બક્ષી
૩૦. દર્પણનું ઘર / જવાહર બક્ષી
૩૧. મારુંય કૈક નામ / જવાહર બક્ષી
૩૨. સાચુકલો અવાજ / જવાહર બક્ષી
૩૩. ઉજાસમાં / જવાહર બક્ષી
૩૪. હું ક્યાં છું / જવાહર બક્ષી
૩૫. વિપ્રલબ્ધા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૩૬. ખીણનાં ગર્ભાવાસમાં / જવાહર બક્ષી
૩૭. નસનસમાં આખરે / જવાહર બક્ષી
૩૮. તારો વિયોગ / જવાહર બક્ષી
૩૯. જવાં પહેલાં / જવાહર બક્ષી
૪૦. જતી વેળા / જવાહર બક્ષી
૪૧. ગયા પછી તરત / જવાહર બક્ષી
૪૨. એ પછી : ૧ / જવાહર બક્ષી
૪૩. એ પછી : ૨ પ્રોષિતભર્તૃકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૪૪. એ પછી : ૩ / જવાહર બક્ષી
૪૫. એ પછી : ૪ ખંડિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૪૬. એ પછી : ૫ / જવાહર બક્ષી
૪૭. એ પછી : ૬ / જવાહર બક્ષી
૪૮. રાત, પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
૪૯. ન જાય / જવાહર બક્ષી
૫૦. વિરહોત્કંઠિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૫૧. આપનું આ આવવું / જવાહર બક્ષી
૫૨. વાસકસજ્જા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૫૩. હજી પણ / જવાહર બક્ષી
૫૪. ઢગલો / જવાહર બક્ષી
૫૫. લિસોટો / જવાહર બક્ષી
૫૬. ધુમ્મસ / જવાહર બક્ષી
૫૭. રેખા / જવાહર બક્ષી
૫૮. લખી બેઠો / જવાહર બક્ષી
૫૯. ક્યાં છે ? / જવાહર બક્ષી
૬૦. અનુભવ / જવાહર બક્ષી
૬૧. ઝરૂખામાં / જવાહર બક્ષી
૬૨. ન રહી / જવાહર બક્ષી
૬૩. ક્ષિતિજ સુધી જઈને / જવાહર બક્ષી
૬૪. આ મૂંગા શહેરમાં / જવાહર બક્ષી
૬૫. ચલો / જવાહર બક્ષી
૬૬. કલહાંતરિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૬૭. જેમ / જવાહર બક્ષી
૬૮. તો ! / જવાહર બક્ષી
૬૯. આસપાસનું / જવાહર બક્ષી
૭૦. આવી ગયો હઈશ / જવાહર બક્ષી
૭૧. મોજું સભાનતાનું / જવાહર બક્ષી
૭૨. રણની એક અદબ / જવાહર બક્ષી
૭૩. મીણનાં શહેર / જવાહર બક્ષી
૭૪. ભીનાં સ્મરણનાં શુકન / જવાહર બક્ષી
૭૫. જવાહરગીરી નથી / જવાહર બક્ષી
૭૬. દશા ન હોય / જવાહર બક્ષી
૭૭. હોય નહિ / જવાહર બક્ષી
૭૮. ખબર પડે / જવાહર બક્ષી
૭૯. ખરાબ નથી / જવાહર બક્ષી
૮૦. ખ્યાલમાં / જવાહર બક્ષી
૮૧. વાતો કરો / જવાહર બક્ષી
૮૨. મોંઘી પડી / જવાહર બક્ષી
૮૩. જાય છે / જવાહર બક્ષી
૮૪. એકઠો થઈ જાઉં છું / જવાહર બક્ષી
૮૫. કંઈ પણ કહો / જવાહર બક્ષી
૮૬. રૂપજીવિનીની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૮૭. સાવ અજાણ્યું લાગે / જવાહર બક્ષી
૮૮. જોઈએ / જવાહર બક્ષી
૮૯. પ્રાચીન છું / જવાહર બક્ષી
૯૦. ઓરડો ભરાય છે / જવાહર બક્ષી
૯૧. ડહાપણ નહિ / જવાહર બક્ષી
૯૨. ભીનાશ મળી છે / જવાહર બક્ષી
૯૩. મનગમતું એકાંત – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
૯૪. અમસ્તો થઈ ગયો – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
૯૫. એ બ્હાને / જવાહર બક્ષી
૯૬. ઘૂંઘટમાં નથી / જવાહર બક્ષી
૯૭. અપ્રગટ અગ્નિની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૯૮. પળવારમાં તૂટી પડે / જવાહર બક્ષી
૯૯. પડાવ છલકે / જવાહર બક્ષી
૧૦૦. બેઠો છે / જવાહર બક્ષી
૧૦૧. પાછલી ખટઘડી (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
૧૦૨. અટપટા ખેલમાં (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
૧૦૩. ન ફેર પડે / જવાહર બક્ષી
૧૦૪. સાંભળ્યા કરો / જવાહર બક્ષી
૧૦૫. ઘોંઘાટનો પટ ખોલ / જવાહર બક્ષી
૧૦૬. ભીનો પંથ / જવાહર બક્ષી
૧૦૭. સાંઈ / જવાહર બક્ષી
૧૦૮. શ્વાસમાં / જવાહર બક્ષી
૧૦૯. વૃત્તય: પંચતય: / જવાહર બક્ષી
૧૧૦. ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ / જવાહર બક્ષી
૧૧૧. સ્વરૂપે અવસ્થાનતમ્ / જવાહર બક્ષી