તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

તારાપણાના શહેરમાં (કાવ્યસંગ્રહ) – જવાહર બક્ષી

અનુક્રમણિકા

૧ - તારાપણાના શહેરમાં – પ્રસ્તાવના / ડૉ પ્રકાશ મહેતા / જયંત શાહ / ભારતેન્દ્ર શુક્લ
૨ - તારાપણાના શહેરમાં – પ્રકાશક તરફથી / વિજય મહેતા
૩ - સુદીર્ધ પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
૪ - હું તને ક્યાંથી મળું ? / જવાહર બક્ષી
૫ - વ્યક્તમધ્ય / જવાહર બક્ષી
૬ - સિક્કો ઉછાળીએ / જવાહર બક્ષી
૭ - આજના માણસની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૮ - સવારે ખૂલશે દરવાજા / જવાહર બક્ષી
૯ - ……….કે હું / જવાહર બક્ષી
૧૦ - કુંડલી ગઝલ (કબીર સાહેબની રજા સાથે) / જવાહર બક્ષી
૧૧ - હોવાપણાના શહેરમાં (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
૧૨ - તું જ / જવાહર બક્ષી
૧૩ - સ્વાધીન – પતિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૧૪ - સહસ્ત્રદળ ઊઘડે / જવાહર બક્ષી
૧૫ - અડાબીડ ભાન રે / જવાહર બક્ષી
૧૬ - એટલું તો ભાન છે / જવાહર બક્ષી
૧૭ - ઘેરો થયો ગુલાલ / જવાહર બક્ષી
૧૮ - સૌંદર્યબોધ / જવાહર બક્ષી
૧૯ - સાક્ષાત્કારની હઠ / જવાહર બક્ષી
૨૦ - નીલકંઠી ક્ષણો / જવાહર બક્ષી
૨૧ - અભિસારિકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૨૨ - ઝેન ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૨૩ - સર્વત્ર છું / જવાહર બક્ષી
૨૪ - છોડો / જવાહર બક્ષી
૨૫ - ગઝલની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૨૬ - વાતાવરણ રહે / જવાહર બક્ષી
૨૭ - ઘરની બહાર / જવાહર બક્ષી
૨૮ - પી ગયો / જવાહર બક્ષી
૨૯ - સુધી / જવાહર બક્ષી
૩૦ - દર્પણનું ઘર / જવાહર બક્ષી
૩૧ - મારુંય કૈક નામ / જવાહર બક્ષી
૩૨ - સાચુકલો અવાજ / જવાહર બક્ષી
૩૩ - ઉજાસમાં / જવાહર બક્ષી
૩૪ - હું ક્યાં છું / જવાહર બક્ષી
૩૫ - વિપ્રલબ્ધા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૩૬ - ખીણનાં ગર્ભાવાસમાં / જવાહર બક્ષી
૩૭ - નસનસમાં આખરે / જવાહર બક્ષી
૩૮ - તારો વિયોગ / જવાહર બક્ષી
૩૯ - જવાં પહેલાં / જવાહર બક્ષી
૪૦ - જતી વેળા / જવાહર બક્ષી
૪૧ - ગયા પછી તરત / જવાહર બક્ષી
૪૨ - એ પછી : ૧ / જવાહર બક્ષી
૪૩ - એ પછી : ૨ પ્રોષિતભર્તૃકા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૪૪ - એ પછી : ૩ / જવાહર બક્ષી
૪૫ - એ પછી : ૪ ખંડિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૪૬ - એ પછી : ૫ / જવાહર બક્ષી
૪૭ - એ પછી : ૬ / જવાહર બક્ષી
૪૮ - રાત, પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી
૪૯ - ન જાય / જવાહર બક્ષી
૫૦ - વિરહોત્કંઠિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૫૧ - આપનું આ આવવું / જવાહર બક્ષી
૫૨ - વાસકસજ્જા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૫૩ - હજી પણ / જવાહર બક્ષી
૫૪ - ઢગલો / જવાહર બક્ષી
૫૫ - લિસોટો / જવાહર બક્ષી
૫૬ - ધુમ્મસ / જવાહર બક્ષી
૫૭ - રેખા / જવાહર બક્ષી
૫૮ - લખી બેઠો / જવાહર બક્ષી
૫૯ - ક્યાં છે ? / જવાહર બક્ષી
૬૦ - અનુભવ / જવાહર બક્ષી
૬૧ - ઝરૂખામાં / જવાહર બક્ષી
૬૨ - ન રહી / જવાહર બક્ષી
૬૩ - ક્ષિતિજ સુધી જઈને / જવાહર બક્ષી
૬૪ - આ મૂંગા શહેરમાં / જવાહર બક્ષી
૬૫ - ચલો / જવાહર બક્ષી
૬૬ - કલહાંતરિતા ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૬૭ - જેમ / જવાહર બક્ષી
૬૮ - તો ! / જવાહર બક્ષી
૬૯ - આસપાસનું / જવાહર બક્ષી
૭૦ - આવી ગયો હઈશ / જવાહર બક્ષી
૭૧ - મોજું સભાનતાનું / જવાહર બક્ષી
૭૨ - રણની એક અદબ / જવાહર બક્ષી
૭૩ - મીણનાં શહેર / જવાહર બક્ષી
૭૪ - ભીનાં સ્મરણનાં શુકન / જવાહર બક્ષી
૭૫ - જવાહરગીરી નથી / જવાહર બક્ષી
૭૬ - દશા ન હોય / જવાહર બક્ષી
૭૭ - હોય નહિ / જવાહર બક્ષી
૭૮ - ખબર પડે / જવાહર બક્ષી
૭૯ - ખરાબ નથી / જવાહર બક્ષી
૮૦ - ખ્યાલમાં / જવાહર બક્ષી
૮૧ - વાતો કરો / જવાહર બક્ષી
૮૨ - મોંઘી પડી / જવાહર બક્ષી
૮૩ - જાય છે / જવાહર બક્ષી
૮૪ - એકઠો થઈ જાઉં છું / જવાહર બક્ષી
૮૫ - કંઈ પણ કહો / જવાહર બક્ષી
૮૬ - રૂપજીવિનીની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૮૭ - સાવ અજાણ્યું લાગે / જવાહર બક્ષી
૮૮ - જોઈએ / જવાહર બક્ષી
૮૯ - પ્રાચીન છું / જવાહર બક્ષી
૯૦ - ઓરડો ભરાય છે / જવાહર બક્ષી
૯૧ - ડહાપણ નહિ / જવાહર બક્ષી
૯૨ - ભીનાશ મળી છે / જવાહર બક્ષી
૯૩ - મનગમતું એકાંત – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
૯૪ - અમસ્તો થઈ ગયો – (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી
૯૫ - એ બ્હાને / જવાહર બક્ષી
૯૬ - ઘૂંઘટમાં નથી / જવાહર બક્ષી
૯૭ - અપ્રગટ અગ્નિની ગઝલ / જવાહર બક્ષી
૯૮ - પળવારમાં તૂટી પડે / જવાહર બક્ષી
૯૯ - પડાવ છલકે / જવાહર બક્ષી
૧૦૦ - બેઠો છે / જવાહર બક્ષી
૧૦૧ - પાછલી ખટઘડી (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
૧૦૨ - અટપટા ખેલમાં (ઝૂલણા) / જવાહર બક્ષી
૧૦૩ - ન ફેર પડે / જવાહર બક્ષી
૧૦૪ - સાંભળ્યા કરો / જવાહર બક્ષી
૧૦૫ - ઘોંઘાટનો પટ ખોલ / જવાહર બક્ષી
૧૦૬ - ભીનો પંથ / જવાહર બક્ષી
૧૦૭ - સાંઈ / જવાહર બક્ષી
૧૦૮ - શ્વાસમાં / જવાહર બક્ષી
૧૦૯ - વૃત્તય: પંચતય: / જવાહર બક્ષી
૧૧૦ - ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ / જવાહર બક્ષી
૧૧૧ - સ્વરૂપે અવસ્થાનતમ્ / જવાહર બક્ષી