એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

 
1 - એક પીંછું મોરનું – પ્રસ્તાવના – મોરપિચ્છથી ગોકુલ સુધી…… / રમેશ પારેખ
2 - ફરીથી / અરવિંદ ભટ્ટ
3 - કોઈક / અરવિંદ ભટ્ટ
4 - ચકરાવા / અરવિંદ ભટ્ટ
5 - કદાચ / અરવિંદ ભટ્ટ
6 - આંખમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
7 - લાલ આંખ / અરવિંદ ભટ્ટ
8 - હોસ્પિટલ વોર્ડમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
9 - તું / અરવિંદ ભટ્ટ
10 - ઉપર / અરવિંદ ભટ્ટ
11 - એક ક્ષણ પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
12 - હવે / અરવિંદ ભટ્ટ
13 - મીણબત્તીઓ / અરવિંદ ભટ્ટ
14 - તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
15 - સંબંધ – ૧ / અરવિંદ ભટ્ટ
16 - સંબંધ -૨ / અરવિંદ ભટ્ટ
17 - સારું છે કે / અરવિંદ ભટ્ટ
18 - દાદીમાને વાર્તા / અરવિંદ ભટ્ટ
19 - ગાળ / અરવિંદ ભટ્ટ
20 - વરસાદ જેમ આવીને / અરવિંદ ભટ્ટ
21 - હજી / અરવિંદ ભટ્ટ
22 - બાબર દેવાનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
23 - અચાનક / અરવિંદ ભટ્ટ
24 - સુલેહ / અરવિંદ ભટ્ટ
25 - રાધા / અરવિંદ ભટ્ટ
26 - અવિવાહિતનું કાવ્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
27 - દૂરનો દીવો / અરવિંદ ભટ્ટ
28 - એક પીછું મોરનું / અરવિંદ ભટ્ટ
29 - એક રાજા હતો / અરવિંદ ભટ્ટ
30 - દર્પણમાંથી / અરવિંદ ભટ્ટ
31 - ક્યાં / અરવિંદ ભટ્ટ
32 - ડ્રાઉંડ્રાઉં / અરવિંદ ભટ્ટ
33 - એક છે / અરવિંદ ભટ્ટ
34 - સત્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
35 - નડે / અરવિંદ ભટ્ટ
36 - આરપાર / અરવિંદ ભટ્ટ
37 - અદાલત / અરવિંદ ભટ્ટ
38 - વરદાનમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
39 - ભર – નીંદરમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
40 - ખોઈ બેઠો છું / અરવિંદ ભટ્ટ
41 - ગુમ / અરવિંદ ભટ્ટ
42 - પંખો / અરવિંદ ભટ્ટ
43 - પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
44 - ચક્કારાણા / અરવિંદ ભટ્ટ
45 - ભાગી છૂટો / અરવિંદ ભટ્ટ
46 - દરિયા કાંઠે / અરવિંદ ભટ્ટ
47 - દોસ્ત / અરવિંદ ભટ્ટ
48 - નથી / અરવિંદ ભટ્ટ
49 - પાથરે / અરવિંદ ભટ્ટ
50 - એમ / અરવિંદ ભટ્ટ
51 - મોરબી હોનારત / અરવિંદ ભટ્ટ
52 - ખખડાટ / અરવિંદ ભટ્ટ
53 - ગિરનારી દાદરો / અરવિંદ ભટ્ટ
54 - ગોઠવી દીધો / અરવિંદ ભટ્ટ
55 - હું / અરવિંદ ભટ્ટ
56 - ખાલી / અરવિંદ ભટ્ટ
57 - બિચ્ચારી છોકરીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
58 - અંધ થયેલ પંખી / અરવિંદ ભટ્ટ
59 - આગગાડીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
60 - રાજ, તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
61 - ગઢની ભીંતે / અરવિંદ ભટ્ટ
62 - ગમતું ગામને છોડીને જતાં જતાં / અરવિંદ ભટ્ટ
63 - પડછાયો / અરવિંદ ભટ્ટ
64 - લયની ખાધી લપાડ / અરવિંદ ભટ્ટ
65 - લોલમલોલ / અરવિંદ ભટ્ટ
66 - ખેડૂત સ્ત્રીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
67 - ડીંગ / અરવિંદ ભટ્ટ