એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

૧. એક પીંછું મોરનું – પ્રસ્તાવના – મોરપિચ્છથી ગોકુલ સુધી…… / રમેશ પારેખ
૨. ફરીથી / અરવિંદ ભટ્ટ
૩. કોઈક / અરવિંદ ભટ્ટ
૪. ચકરાવા / અરવિંદ ભટ્ટ
૫. કદાચ / અરવિંદ ભટ્ટ
૬. આંખમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૭. લાલ આંખ / અરવિંદ ભટ્ટ
૮. હોસ્પિટલ વોર્ડમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૯. તું / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૦. ઉપર / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૧. એક ક્ષણ પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૨. હવે / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૩. મીણબત્તીઓ / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૪. તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૫. સંબંધ – ૧ / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૬. સંબંધ -૨ / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૭. સારું છે કે / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૮. દાદીમાને વાર્તા / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૯. ગાળ / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૦. વરસાદ જેમ આવીને / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૧. હજી / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૨. બાબર દેવાનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૩. અચાનક / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૪. સુલેહ / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૫. રાધા / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૬. અવિવાહિતનું કાવ્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૭. દૂરનો દીવો / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૮. એક પીછું મોરનું / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૯. એક રાજા હતો / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૦. દર્પણમાંથી / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૧. ક્યાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૨. ડ્રાઉંડ્રાઉં / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૩. એક છે / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૪. સત્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૫. નડે / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૬. આરપાર / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૭. અદાલત / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૮. વરદાનમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૯. ભર – નીંદરમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૦. ખોઈ બેઠો છું / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૧. ગુમ / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૨. પંખો / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૩. પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૪. ચક્કારાણા / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૫. ભાગી છૂટો / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૬. દરિયા કાંઠે / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૭. દોસ્ત / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૮. નથી / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૯. પાથરે / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૦. એમ / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૧. મોરબી હોનારત / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૨. ખખડાટ / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૩. ગિરનારી દાદરો / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૪. ગોઠવી દીધો / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૫. હું / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૬. ખાલી / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૭. બિચ્ચારી છોકરીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૮. અંધ થયેલ પંખી / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૯. આગગાડીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૦. રાજ, તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૧. ગઢની ભીંતે / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૨. ગમતું ગામને છોડીને જતાં જતાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૩. પડછાયો / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૪. લયની ખાધી લપાડ / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૫. લોલમલોલ / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૬. ખેડૂત સ્ત્રીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૭. ડીંગ / અરવિંદ ભટ્ટ