એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

૧ - એક પીંછું મોરનું – પ્રસ્તાવના – મોરપિચ્છથી ગોકુલ સુધી…… / રમેશ પારેખ
૨ - ફરીથી / અરવિંદ ભટ્ટ
૩ - કોઈક / અરવિંદ ભટ્ટ
૪ - ચકરાવા / અરવિંદ ભટ્ટ
૫ - કદાચ / અરવિંદ ભટ્ટ
૬ - આંખમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૭ - લાલ આંખ / અરવિંદ ભટ્ટ
૮ - હોસ્પિટલ વોર્ડમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૯ - તું / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૦ - ઉપર / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૧ - એક ક્ષણ પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૨ - હવે / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૩ - મીણબત્તીઓ / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૪ - તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૫ - સંબંધ – ૧ / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૬ - સંબંધ -૨ / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૭ - સારું છે કે / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૮ - દાદીમાને વાર્તા / અરવિંદ ભટ્ટ
૧૯ - ગાળ / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૦ - વરસાદ જેમ આવીને / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૧ - હજી / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૨ - બાબર દેવાનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૩ - અચાનક / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૪ - સુલેહ / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૫ - રાધા / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૬ - અવિવાહિતનું કાવ્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૭ - દૂરનો દીવો / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૮ - એક પીછું મોરનું / અરવિંદ ભટ્ટ
૨૯ - એક રાજા હતો / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૦ - દર્પણમાંથી / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૧ - ક્યાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૨ - ડ્રાઉંડ્રાઉં / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૩ - એક છે / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૪ - સત્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૫ - નડે / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૬ - આરપાર / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૭ - અદાલત / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૮ - વરદાનમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૩૯ - ભર – નીંદરમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૦ - ખોઈ બેઠો છું / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૧ - ગુમ / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૨ - પંખો / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૩ - પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૪ - ચક્કારાણા / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૫ - ભાગી છૂટો / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૬ - દરિયા કાંઠે / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૭ - દોસ્ત / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૮ - નથી / અરવિંદ ભટ્ટ
૪૯ - પાથરે / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૦ - એમ / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૧ - મોરબી હોનારત / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૨ - ખખડાટ / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૩ - ગિરનારી દાદરો / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૪ - ગોઠવી દીધો / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૫ - હું / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૬ - ખાલી / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૭ - બિચ્ચારી છોકરીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૮ - અંધ થયેલ પંખી / અરવિંદ ભટ્ટ
૫૯ - આગગાડીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૦ - રાજ, તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૧ - ગઢની ભીંતે / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૨ - ગમતું ગામને છોડીને જતાં જતાં / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૩ - પડછાયો / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૪ - લયની ખાધી લપાડ / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૫ - લોલમલોલ / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૬ - ખેડૂત સ્ત્રીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
૬૭ - ડીંગ / અરવિંદ ભટ્ટ