એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

એક પીછું મોરનું (કાવ્યસંગ્રહ) – અરવિંદ ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

એક પીંછું મોરનું – પ્રસ્તાવના – મોરપિચ્છથી ગોકુલ સુધી…… / રમેશ પારેખ
અર્પણ / એક પીંછું મોરનું / અરવિંદ ભટ્ટ
 
1 - ફરીથી / અરવિંદ ભટ્ટ
2 - કોઈક / અરવિંદ ભટ્ટ
3 - ચકરાવા / અરવિંદ ભટ્ટ
4 - કદાચ / અરવિંદ ભટ્ટ
5 - આંખમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
6 - લાલ આંખ / અરવિંદ ભટ્ટ
7 - હોસ્પિટલ વોર્ડમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
8 - તું / અરવિંદ ભટ્ટ
9 - ઉપર / અરવિંદ ભટ્ટ
10 - એક ક્ષણ પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
11 - હવે / અરવિંદ ભટ્ટ
12 - મીણબત્તીઓ / અરવિંદ ભટ્ટ
13 - તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
14 - સંબંધ – ૧ / અરવિંદ ભટ્ટ
15 - સંબંધ -૨ / અરવિંદ ભટ્ટ
16 - સારું છે કે / અરવિંદ ભટ્ટ
17 - દાદીમાને વાર્તા / અરવિંદ ભટ્ટ
18 - ગાળ / અરવિંદ ભટ્ટ
19 - વરસાદ જેમ આવીને / અરવિંદ ભટ્ટ
20 - હજી / અરવિંદ ભટ્ટ
21 - બાબર દેવાનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
22 - અચાનક / અરવિંદ ભટ્ટ
23 - સુલેહ / અરવિંદ ભટ્ટ
24 - રાધા / અરવિંદ ભટ્ટ
25 - અવિવાહિતનું કાવ્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
26 - દૂરનો દીવો / અરવિંદ ભટ્ટ
27 - એક પીછું મોરનું / અરવિંદ ભટ્ટ
28 - એક રાજા હતો / અરવિંદ ભટ્ટ
29 - દર્પણમાંથી / અરવિંદ ભટ્ટ
30 - ક્યાં / અરવિંદ ભટ્ટ
31 - ડ્રાઉંડ્રાઉં / અરવિંદ ભટ્ટ
32 - એક છે / અરવિંદ ભટ્ટ
33 - સત્ય / અરવિંદ ભટ્ટ
34 - નડે / અરવિંદ ભટ્ટ
35 - આરપાર / અરવિંદ ભટ્ટ
36 - અદાલત / અરવિંદ ભટ્ટ
37 - વરદાનમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
38 - ભર – નીંદરમાં / અરવિંદ ભટ્ટ
39 - ખોઈ બેઠો છું / અરવિંદ ભટ્ટ
40 - ગુમ / અરવિંદ ભટ્ટ
41 - પંખો / અરવિંદ ભટ્ટ
42 - પછી / અરવિંદ ભટ્ટ
43 - ચક્કારાણા / અરવિંદ ભટ્ટ
44 - ભાગી છૂટો / અરવિંદ ભટ્ટ
45 - દરિયા કાંઠે / અરવિંદ ભટ્ટ
46 - દોસ્ત / અરવિંદ ભટ્ટ
47 - નથી / અરવિંદ ભટ્ટ
48 - પાથરે / અરવિંદ ભટ્ટ
49 - એમ / અરવિંદ ભટ્ટ
50 - મોરબી હોનારત / અરવિંદ ભટ્ટ
51 - ખખડાટ / અરવિંદ ભટ્ટ
52 - ગિરનારી દાદરો / અરવિંદ ભટ્ટ
53 - ગોઠવી દીધો / અરવિંદ ભટ્ટ
54 - હું / અરવિંદ ભટ્ટ
55 - ખાલી / અરવિંદ ભટ્ટ
56 - બિચ્ચારી છોકરીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
57 - અંધ થયેલ પંખી / અરવિંદ ભટ્ટ
58 - આગગાડીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
59 - રાજ, તમે / અરવિંદ ભટ્ટ
60 - ગઢની ભીંતે / અરવિંદ ભટ્ટ
61 - ગમતું ગામને છોડીને જતાં જતાં / અરવિંદ ભટ્ટ
62 - પડછાયો / અરવિંદ ભટ્ટ
63 - લયની ખાધી લપાડ / અરવિંદ ભટ્ટ
64 - લોલમલોલ / અરવિંદ ભટ્ટ
65 - ખેડૂત સ્ત્રીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ
66 - ડીંગ / અરવિંદ ભટ્ટ