કંઇક / કશુંક અથવા તો… (કાવ્યસંગ્રહ) – સંજુ વાળા

કંઇક / કશુંક અથવા તો… (કાવ્યસંગ્રહ) – સંજુ વાળા

અનુક્રમણિકા

૧. પરભવમાં પેઠું રે….. / સંજુ વાળા
૨. બોલ સો મણની શિલા / સંજુ વાળા
૩. એક ઝાલું ત્યાં – / સંજુ વાળા
૪. થાંભલી / સંજુ વાળા
૫. ગાંજાનો છોડ / સંજુ વાળા
૬. રાત રસાળે / સંજુ વાળા
૭. અસમંજસનું ગીત / સંજુ વાળા
૮. કેસરભીની હથેળીમાં – / સંજુ વાળા
૯. પરોઢિયાનો વીંછી / સંજુ વાળા
૧૦. એવાં થડકે રે….. / સંજુ વાળા
૧૧. ઓળધોળ ડહોળાતાં કારણ / સંજુ વાળા
૧૨. ગીત મરસિયા / સંજુ વાળા
૧૩. મારામાંથી છટકીને / સંજુ વાળા
૧૪. આછરતો ભૂખરો ઉઘાડ / સંજુ વાળા
૧૫. ચામડીનું તળ ફોડી / સંજુ વાળા
૧૬. દરિયાઈ સ્પર્શનાં સંવેદનોનું ગીત / સંજુ વાળા
૧૭. પ્રથમ વરસાદ / સંજુ વાળા
૧૮. એક અકળામણનું ગીત / સંજુ વાળા
૧૯. જીવગતિ / સંજુ વાળા
૨૦. છેલ્લી વેળાનું ગીત / સંજુ વાળા
૨૧. છેલબટાઉ કુંજમનનું ગીત / સંજુ વાળા
૨૨. મિત્ર દેશળજીને પત્ર / સંજુ વાળા
૨૩. વોલપિસનું આત્મનિવેદન / સંજુ વાળા
૨૪. અપરિમેય સ્થિતિ / સંજુ વાળા
૨૫. બિલોરી રંગની અનુભૂતિ / સંજુ વાળા
૨૬. ઘંટડી / સંજુ વાળા
૨૭. મિલમજૂરોનું સહગાન / સંજુ વાળા
૨૮. બોરપુરાણ / સંજુ વાળા
૨૯. સખીરી – ૧ / સંજુ વાળા
૩૦. સખીરી – ૨ / સંજુ વાળા
૩૧. સખીરી – ૩ / સંજુ વાળા
૩૨. સખીરી – ૪ / સંજુ વાળા
૩૩. સખીરી – ૫ / સંજુ વાળા
૩૪. સખીરી – ૬ / સંજુ વાળા
૩૫. સખીરી – ૭ / સંજુ વાળા
૩૬. મુક્તક / સંજુ વાળા
૩૭. એક અ-નિયંત્રિત ગઝલ / સંજુ વાળા
૩૮. જાળમાં પ્રસરી જવું / સંજુ વાળા
૩૯. બારણામાં રૂપાન્તર / સંજુ વાળા
૪૦. બળવાખોર તણખો / સંજુ વાળા
૪૧. નખ વધેરી નાખવા / સંજુ વાળા
૪૨. દિગ્વિજય / સંજુ વાળા
૪૩. પછીત પહેરીને / સંજુ વાળા
૪૪. દિશાન્ધાતા મળ્યા પછી / સંજુ વાળા
૪૫. વીંધે હજુય તે / સંજુ વાળા
૪૬. આદિથી અંતે…. / સંજુ વાળા
૪૭. ઊંડાણ કોણ ખોતરે ? / સંજુ વાળા
૪૮. ફરી વિચારીએ / સંજુ વાળા
૪૯. ડાઘ લાગે ડેલીએ / સંજુ વાળા
૫૦. લાગુ ઝળળ ઝળળ / સંજુ વાળા
૫૧. પહોંચ્યા ફરી વર્તુળમાં / સંજુ વાળા
૫૨. શ્વાસ જેવી ક્ષણ / સંજુ વાળા
૫૩. સતતતા / સંજુ વાળા
૫૪. તથ્યનાં ચરુ / સંજુ વાળા
૫૫. પડદો પડે છે / સંજુ વાળા
૫૬. એકાન્તમાં / સંજુ વાળા
૫૭. તું / સંજુ વાળા
૫૮. પ્રવાલ / સંજુ વાળા
૫૯. પળ / સંજુ વાળા
૬૦. ….થી વિશેષ / સંજુ વાળા
૬૧. નામોનાં સિલસિલા / સંજુ વાળા
૬૨. માં…… / સંજુ વાળા
૬૩. જેવું ઉછેરું…. / સંજુ વાળા
૬૪. બની જવાતું / સંજુ વાળા
૬૫. અકારણ યાદ આવે છે / સંજુ વાળા
૬૬. સ્પર્શથી છલોછલ / સંજુ વાળા
૬૭. પ્રશ્ન / સંજુ વાળા
૬૮. આજ એ યુવતી નથી / સંજુ વાળા
૬૯. સાંકળ આવે / સંજુ વાળા
૭૦. ઈપ્સા વિશે / સંજુ વાળા
૭૧. વણઝારા…..રે / સંજુ વાળા
૭૨. અક્ષરાને સંબોધન / સંજુ વાળા