કંઇક / કશુંક અથવા તો… (કાવ્યસંગ્રહ) – સંજુ વાળા

કંઇક / કશુંક અથવા તો… (કાવ્યસંગ્રહ) – સંજુ વાળા

અનુક્રમણિકા

૧ - પરભવમાં પેઠું રે….. / સંજુ વાળા
૨ - બોલ સો મણની શિલા / સંજુ વાળા
૩ - એક ઝાલું ત્યાં – / સંજુ વાળા
૪ - થાંભલી / સંજુ વાળા
૫ - ગાંજાનો છોડ / સંજુ વાળા
૬ - રાત રસાળે / સંજુ વાળા
૭ - અસમંજસનું ગીત / સંજુ વાળા
૮ - કેસરભીની હથેળીમાં – / સંજુ વાળા
૯ - પરોઢિયાનો વીંછી / સંજુ વાળા
૧૦ - એવાં થડકે રે….. / સંજુ વાળા
૧૧ - ઓળધોળ ડહોળાતાં કારણ / સંજુ વાળા
૧૨ - ગીત મરસિયા / સંજુ વાળા
૧૩ - મારામાંથી છટકીને / સંજુ વાળા
૧૪ - આછરતો ભૂખરો ઉઘાડ / સંજુ વાળા
૧૫ - ચામડીનું તળ ફોડી / સંજુ વાળા
૧૬ - દરિયાઈ સ્પર્શનાં સંવેદનોનું ગીત / સંજુ વાળા
૧૭ - પ્રથમ વરસાદ / સંજુ વાળા
૧૮ - એક અકળામણનું ગીત / સંજુ વાળા
૧૯ - જીવગતિ / સંજુ વાળા
૨૦ - છેલ્લી વેળાનું ગીત / સંજુ વાળા
૨૧ - છેલબટાઉ કુંજમનનું ગીત / સંજુ વાળા
૨૨ - મિત્ર દેશળજીને પત્ર / સંજુ વાળા
૨૩ - વોલપિસનું આત્મનિવેદન / સંજુ વાળા
૨૪ - અપરિમેય સ્થિતિ / સંજુ વાળા
૨૫ - બિલોરી રંગની અનુભૂતિ / સંજુ વાળા
૨૬ - ઘંટડી / સંજુ વાળા
૨૭ - મિલમજૂરોનું સહગાન / સંજુ વાળા
૨૮ - બોરપુરાણ / સંજુ વાળા
૨૯ - સખીરી – ૧ / સંજુ વાળા
૩૦ - સખીરી – ૨ / સંજુ વાળા
૩૧ - સખીરી – ૩ / સંજુ વાળા
૩૨ - સખીરી – ૪ / સંજુ વાળા
૩૩ - સખીરી – ૫ / સંજુ વાળા
૩૪ - સખીરી – ૬ / સંજુ વાળા
૩૫ - સખીરી – ૭ / સંજુ વાળા
૩૬ - મુક્તક / સંજુ વાળા
૩૭ - એક અ-નિયંત્રિત ગઝલ / સંજુ વાળા
૩૮ - જાળમાં પ્રસરી જવું / સંજુ વાળા
૩૯ - બારણામાં રૂપાન્તર / સંજુ વાળા
૪૦ - બળવાખોર તણખો / સંજુ વાળા
૪૧ - નખ વધેરી નાખવા / સંજુ વાળા
૪૨ - દિગ્વિજય / સંજુ વાળા
૪૩ - પછીત પહેરીને / સંજુ વાળા
૪૪ - દિશાન્ધાતા મળ્યા પછી / સંજુ વાળા
૪૫ - વીંધે હજુય તે / સંજુ વાળા
૪૬ - આદિથી અંતે…. / સંજુ વાળા
૪૭ - ઊંડાણ કોણ ખોતરે ? / સંજુ વાળા
૪૮ - ફરી વિચારીએ / સંજુ વાળા
૪૯ - ડાઘ લાગે ડેલીએ / સંજુ વાળા
૫૦ - લાગુ ઝળળ ઝળળ / સંજુ વાળા
૫૧ - પહોંચ્યા ફરી વર્તુળમાં / સંજુ વાળા
૫૨ - શ્વાસ જેવી ક્ષણ / સંજુ વાળા
૫૩ - સતતતા / સંજુ વાળા
૫૪ - તથ્યનાં ચરુ / સંજુ વાળા
૫૫ - પડદો પડે છે / સંજુ વાળા
૫૬ - એકાન્તમાં / સંજુ વાળા
૫૭ - તું / સંજુ વાળા
૫૮ - પ્રવાલ / સંજુ વાળા
૫૯ - પળ / સંજુ વાળા
૬૦ - ….થી વિશેષ / સંજુ વાળા
૬૧ - નામોનાં સિલસિલા / સંજુ વાળા
૬૨ - માં…… / સંજુ વાળા
૬૩ - જેવું ઉછેરું…. / સંજુ વાળા
૬૪ - બની જવાતું / સંજુ વાળા
૬૫ - અકારણ યાદ આવે છે / સંજુ વાળા
૬૬ - સ્પર્શથી છલોછલ / સંજુ વાળા
૬૭ - પ્રશ્ન / સંજુ વાળા
૬૮ - આજ એ યુવતી નથી / સંજુ વાળા
૬૯ - સાંકળ આવે / સંજુ વાળા
૭૦ - ઈપ્સા વિશે / સંજુ વાળા
૭૧ - વણઝારા…..રે / સંજુ વાળા
૭૨ - અક્ષરાને સંબોધન / સંજુ વાળા