કલ્કિ (કાવ્યસંગ્રહ) – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

કલ્કિ (કાવ્યસંગ્રહ) – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

અનુક્રમણિકા

૧. કલ્કિ પ્રાવેશિક / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨. કલ્કિ પ્રકાશકનું નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી, કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રફુલ્લ ભારતીય, ધીરુબહેન પટેલ
૩. કલ્કિ પ્રસ્તાવના / પ્રમોદકુમાર પટેલ
૪. પ્રલાપ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫. કારણ નહીં મળે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬. ઇતિહાસ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭. અથેતિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮. કોઈ સાંજે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૯. ઉપાડ ટાંકણું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૦. .. જાણે છે બધું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૧. વિફલતાનો વિજય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૨. ટોળું હંસનું… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૩. કદી તો- / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૪. ડિંગણી ગઝલ (છંદ – રેણકી) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૫. હું તિરાડોમય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૬. દર્પણ જેવો રે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૭. લખો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૮. વીજળી જેવા સમયે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૯. નિર્વેદ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૦. બોલે સતત કશું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૧. એક મુસાફર / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૨. ઓસથી દરિયા સુધી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૩. ઝુમ્મરપણું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૪. તિલસ્માતી છે કલમ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૫. માણસ નામના તંબુ વિશે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૬. પીડાનો મિનારો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૭. સુરદાસ નામે શહેરમાં / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૮. આદિપુરુષની ગઝલ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૯. પ્રલય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૦. ગઝલના ચોતરા / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૧. મોક્ષ નામક વાસના / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૨. કોણ ?/ જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૩. પ્રેમઘેલીનું પડછાયાગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૪. મોગરાની કળીને / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૫. ફૂલ ચૂંટે બાગબાન… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૬. આણાની તાલાવેલીનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૭. લગ્નિલ કન્યાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૮. પ્રથમ પ્રણયાનુભૂતિનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૯. વસવાથી… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૦. રાધાવત્ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૧. આથમતી બપોરે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૨. અત્તરના પડછાયા / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૩. મારાં આંસુનાં રાજપાટ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૪. ઝૂરણ મરશિયું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૫. એક સૌન્દર્યગીત – પ્રણયનું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૬. સાસર – મહિયર વચ્ચેનો વગડો વટાવતા એક સાંધ્યક્ષણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૭. આંસુની સુખાર્દ્ર ભ્રમણાનું આક્રંદગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૮. ‘કવિતા જેમ આછરે કવિતા જેમ પાંગરે’ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૯. કાવ્યપ્રસવ ક્ષણનો આલેખ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૦. પ્રગટયું ટીપું છે. (સિસૃક્ષાના અતિવેગી સ્ફુલ્લિંગો) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૧. કવિ યા દરિયાવત્ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૨. સર્જકેર પ્રણયાખ્યાન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૩. ખરતા પીંછાની એબ્સર્ડ ઇચ્છાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૪. કંઇ વરસે વતનમાં / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૫. દુકાળ-ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૬. વિષ(ય)વાદીનો વિષમંત્ર / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૭. Mysterious Voyage / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૮. અશ્રુંજયની તળેટીમાં ડૂબતા- / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૯. કર્દમપલ્લી (કાદવથી રામકૃપા સુધીની જીવયાત્રા) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૦. અશોકમનને ઘાટ કવિજીવજી (કલિંગ/નાક/ભીતર/અનંત/ઓગળવું/ગીત) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૧. પાંચ પાંદડીઓ પ્રમાણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૨. જીવતલ મૂંઝારાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૩. ચેરાપુંજી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૪. ઘરને સાંકળ મારો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૫. અમને એવી હૈયાધારણ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૬. ઘરમાં પતંગિયાંનો એવો વાસ છે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૭. ચિબાવલી છોડીને / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૮. ખિસ્સે – / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૯. નાગરનું વતનસ્મરણ (સૉનેટ ગીત-ગઝલ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૦. સુમિરણુ રત્તડી (સૉનેટ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૧. સર્જનક્ષણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૨. ઝંખું જેને……. પ્રાસમાં રે. (‘………….મા, રે’) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૩. ઠેસ વાગતાં આજ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૪. ખિસકોલીવન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૫. વણઝારો, પંખી અને કર્બુરપિચ્છનો મુગટધારી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૬. નિશાન્ત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૭. તંગ પણછ પર – / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૮. કવિ, કવિતા અને વાસ્તવનું દુ:સ્વપ્ન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૯. તિલ્લી – ૧ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૦. તિલ્લી – ૨ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૧. તિલ્લી – ૩ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૨. તિલ્લી – ૪ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૩. તિલ્લી – ૫ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૪. તિલ્લી – ૬ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૫. તિલ્લી – ૭ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૬. તિલ્લી – ૮ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા