કલ્કિ (કાવ્યસંગ્રહ) – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

કલ્કિ (કાવ્યસંગ્રહ) – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

અનુક્રમણિકા

૧ - કલ્કિ પ્રાવેશિક / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨ - કલ્કિ પ્રકાશકનું નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી, કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રફુલ્લ ભારતીય, ધીરુબહેન પટેલ
૩ - કલ્કિ પ્રસ્તાવના / પ્રમોદકુમાર પટેલ
૪ - પ્રલાપ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫ - કારણ નહીં મળે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬ - ઇતિહાસ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭ - અથેતિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮ - કોઈ સાંજે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૯ - ઉપાડ ટાંકણું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૦ - .. જાણે છે બધું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૧ - વિફલતાનો વિજય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૨ - ટોળું હંસનું… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૩ - કદી તો- / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૪ - ડિંગણી ગઝલ (છંદ – રેણકી) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૫ - હું તિરાડોમય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૬ - દર્પણ જેવો રે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૭ - લખો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૮ - વીજળી જેવા સમયે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૧૯ - નિર્વેદ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૦ - બોલે સતત કશું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૧ - એક મુસાફર / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૨ - ઓસથી દરિયા સુધી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૩ - ઝુમ્મરપણું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૪ - તિલસ્માતી છે કલમ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૫ - માણસ નામના તંબુ વિશે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૬ - પીડાનો મિનારો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૭ - સુરદાસ નામે શહેરમાં / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૮ - આદિપુરુષની ગઝલ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૨૯ - પ્રલય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૦ - ગઝલના ચોતરા / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૧ - મોક્ષ નામક વાસના / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૨ - કોણ ?/ જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૩ - પ્રેમઘેલીનું પડછાયાગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૪ - મોગરાની કળીને / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૫ - ફૂલ ચૂંટે બાગબાન… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૬ - આણાની તાલાવેલીનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૭ - લગ્નિલ કન્યાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૮ - પ્રથમ પ્રણયાનુભૂતિનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૩૯ - વસવાથી… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૦ - રાધાવત્ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૧ - આથમતી બપોરે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૨ - અત્તરના પડછાયા / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૩ - મારાં આંસુનાં રાજપાટ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૪ - ઝૂરણ મરશિયું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૫ - એક સૌન્દર્યગીત – પ્રણયનું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૬ - સાસર – મહિયર વચ્ચેનો વગડો વટાવતા એક સાંધ્યક્ષણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૭ - આંસુની સુખાર્દ્ર ભ્રમણાનું આક્રંદગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૮ - ‘કવિતા જેમ આછરે કવિતા જેમ પાંગરે’ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૪૯ - કાવ્યપ્રસવ ક્ષણનો આલેખ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૦ - પ્રગટયું ટીપું છે. (સિસૃક્ષાના અતિવેગી સ્ફુલ્લિંગો) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૧ - કવિ યા દરિયાવત્ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૨ - સર્જકેર પ્રણયાખ્યાન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૩ - ખરતા પીંછાની એબ્સર્ડ ઇચ્છાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૪ - કંઇ વરસે વતનમાં / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૫ - દુકાળ-ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૬ - વિષ(ય)વાદીનો વિષમંત્ર / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૭ - Mysterious Voyage / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૮ - અશ્રુંજયની તળેટીમાં ડૂબતા- / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૫૯ - કર્દમપલ્લી (કાદવથી રામકૃપા સુધીની જીવયાત્રા) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૦ - અશોકમનને ઘાટ કવિજીવજી (કલિંગ/નાક/ભીતર/અનંત/ઓગળવું/ગીત) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૧ - પાંચ પાંદડીઓ પ્રમાણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૨ - જીવતલ મૂંઝારાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૩ - ચેરાપુંજી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૪ - ઘરને સાંકળ મારો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૫ - અમને એવી હૈયાધારણ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૬ - ઘરમાં પતંગિયાંનો એવો વાસ છે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૭ - ચિબાવલી છોડીને / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૮ - ખિસ્સે – / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૬૯ - નાગરનું વતનસ્મરણ (સૉનેટ ગીત-ગઝલ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૦ - સુમિરણુ રત્તડી (સૉનેટ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૧ - સર્જનક્ષણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૨ - ઝંખું જેને……. પ્રાસમાં રે. (‘………….મા, રે’) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૩ - ઠેસ વાગતાં આજ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૪ - ખિસકોલીવન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૫ - વણઝારો, પંખી અને કર્બુરપિચ્છનો મુગટધારી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૬ - નિશાન્ત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૭ - તંગ પણછ પર – / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૮ - કવિ, કવિતા અને વાસ્તવનું દુ:સ્વપ્ન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૭૯ - તિલ્લી – ૧ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૦ - તિલ્લી – ૨ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૧ - તિલ્લી – ૩ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૨ - તિલ્લી – ૪ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૩ - તિલ્લી – ૫ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૪ - તિલ્લી – ૬ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૫ - તિલ્લી – ૭ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
૮૬ - તિલ્લી – ૮ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા