કલ્કિ (કાવ્યસંગ્રહ) – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

કલ્કિ (કાવ્યસંગ્રહ) – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

અનુક્રમણિકા

1 - કલ્કિ પ્રાવેશિક / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
2 - કલ્કિ પ્રકાશકનું નિવેદન / રઘુવીર ચૌધરી, કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રફુલ્લ ભારતીય, ધીરુબહેન પટેલ
3 - કલ્કિ પ્રસ્તાવના / પ્રમોદકુમાર પટેલ
4 - પ્રલાપ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
5 - કારણ નહીં મળે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
6 - ઇતિહાસ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
7 - અથેતિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
8 - કોઈ સાંજે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
9 - ઉપાડ ટાંકણું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
10 - .. જાણે છે બધું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
11 - વિફલતાનો વિજય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
12 - ટોળું હંસનું… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
13 - કદી તો- / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
14 - ડિંગણી ગઝલ (છંદ – રેણકી) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
15 - હું તિરાડોમય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
16 - દર્પણ જેવો રે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
17 - લખો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
18 - વીજળી જેવા સમયે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
19 - નિર્વેદ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
20 - બોલે સતત કશું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
21 - એક મુસાફર / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
22 - ઓસથી દરિયા સુધી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
23 - ઝુમ્મરપણું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
24 - તિલસ્માતી છે કલમ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
25 - માણસ નામના તંબુ વિશે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
26 - પીડાનો મિનારો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
27 - સુરદાસ નામે શહેરમાં / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
28 - આદિપુરુષની ગઝલ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
29 - પ્રલય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
30 - ગઝલના ચોતરા / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
31 - મોક્ષ નામક વાસના / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
32 - કોણ ?/ જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
33 - પ્રેમઘેલીનું પડછાયાગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
34 - મોગરાની કળીને / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
35 - ફૂલ ચૂંટે બાગબાન… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
36 - આણાની તાલાવેલીનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
37 - લગ્નિલ કન્યાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
38 - પ્રથમ પ્રણયાનુભૂતિનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
39 - વસવાથી… / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
40 - રાધાવત્ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
41 - આથમતી બપોરે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
42 - અત્તરના પડછાયા / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
43 - મારાં આંસુનાં રાજપાટ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
44 - ઝૂરણ મરશિયું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
45 - એક સૌન્દર્યગીત – પ્રણયનું / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
46 - સાસર – મહિયર વચ્ચેનો વગડો વટાવતા એક સાંધ્યક્ષણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
47 - આંસુની સુખાર્દ્ર ભ્રમણાનું આક્રંદગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
48 - ‘કવિતા જેમ આછરે કવિતા જેમ પાંગરે’ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
49 - કાવ્યપ્રસવ ક્ષણનો આલેખ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
50 - પ્રગટયું ટીપું છે. (સિસૃક્ષાના અતિવેગી સ્ફુલ્લિંગો) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
51 - કવિ યા દરિયાવત્ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
52 - સર્જકેર પ્રણયાખ્યાન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
53 - ખરતા પીંછાની એબ્સર્ડ ઇચ્છાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
54 - કંઇ વરસે વતનમાં / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
55 - દુકાળ-ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
56 - વિષ(ય)વાદીનો વિષમંત્ર / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
57 - Mysterious Voyage / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
58 - અશ્રુંજયની તળેટીમાં ડૂબતા- / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
59 - કર્દમપલ્લી (કાદવથી રામકૃપા સુધીની જીવયાત્રા) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
60 - અશોકમનને ઘાટ કવિજીવજી (કલિંગ/નાક/ભીતર/અનંત/ઓગળવું/ગીત) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
61 - પાંચ પાંદડીઓ પ્રમાણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
62 - જીવતલ મૂંઝારાનું ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
63 - ચેરાપુંજી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
64 - ઘરને સાંકળ મારો / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
65 - અમને એવી હૈયાધારણ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
66 - ઘરમાં પતંગિયાંનો એવો વાસ છે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
67 - ચિબાવલી છોડીને / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
68 - ખિસ્સે – / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
69 - નાગરનું વતનસ્મરણ (સૉનેટ ગીત-ગઝલ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
70 - સુમિરણુ રત્તડી (સૉનેટ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
71 - સર્જનક્ષણે / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
72 - ઝંખું જેને……. પ્રાસમાં રે. (‘………….મા, રે’) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
73 - ઠેસ વાગતાં આજ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
74 - ખિસકોલીવન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
75 - વણઝારો, પંખી અને કર્બુરપિચ્છનો મુગટધારી / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
76 - નિશાન્ત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
77 - તંગ પણછ પર – / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
78 - કવિ, કવિતા અને વાસ્તવનું દુ:સ્વપ્ન / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
79 - તિલ્લી – ૧ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
80 - તિલ્લી – ૨ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
81 - તિલ્લી – ૩ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
82 - તિલ્લી – ૪ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
83 - તિલ્લી – ૫ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
84 - તિલ્લી – ૬ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
85 - તિલ્લી – ૭ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
86 - તિલ્લી – ૮ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા