અંદર બહાર એકાકાર (કાવ્યસંગ્રહ) – લલિત ત્રિવેદી

અંદર બહાર એકાકાર (કાવ્યસંગ્રહ) – લલિત ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :દક્ષા લલિત ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

૧ - અંદર-બહાર એકાકાર – પ્રસ્તાવના – ગઝલનું રૂપ અને ભજનનો રંગ / નીતિન વડગામા
૨ - ગગન પરોવીને / લલિત ત્રિવેદી
૩ - બદરીઆમાં / લલિત ત્રિવેદી
૪ - ….જોગી ! / લલિત ત્રિવેદી
૫ - … પર્યાય કોણ છે? / લલિત ત્રિવેદી
૬ - જવા દો / લલિત ત્રિવેદી
૭ - મીરાંની વાત / લલિત ત્રિવેદી
૮ - ક્યાં ક્યાં ફરું? / લલિત ત્રિવેદી
૯ - શામળીઆ / લલિત ત્રિવેદી
૧૦ - વેદાંત થાતાં જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૧૧ - કબીરાઈ છે / લલિત ત્રિવેદી
૧૨ - કથા લંબાવ મા / લલિત ત્રિવેદી
૧૩ - સફેદ લુગડામાં / લલિત ત્રિવેદી
૧૪ - ખાલી કરી દો / લલિત ત્રિવેદી
૧૫ - ક્યાં અલગ છે ? / લલિત ત્રિવેદી
૧૬ - તું પારખાં કરી જો / લલિત ત્રિવેદી
૧૭ - ન જોગ લાગ્યા રે / લલિત ત્રિવેદી
૧૮ - જુદી હોત / લલિત ત્રિવેદી
૧૯ - ચમત્કાર કર / લલિત ત્રિવેદી
૨૦ - સમજી નહીં શકે / લલિત ત્રિવેદી
૨૧ - કોણ સરતું જાય છે ? / લલિત ત્રિવેદી
૨૨ - ભગવાનને ખબર છે / લલિત ત્રિવેદી
૨૩ - ઈશ્વર ભલું કરે / લલિત ત્રિવેદી
૨૪ - ભગવાન જાણે છે બધું / લલિત ત્રિવેદી
૨૫ - જુઓ મંદિર હવે / લલિત ત્રિવેદી
૨૬ - તું જ ગુંજે છે / લલિત ત્રિવેદી
૨૭ - સાચા શબ્દ સામે / લલિત ત્રિવેદી
૨૮ - રસિયા !/ લલિત ત્રિવેદી
૨૯ - ભગત ! / લલિત ત્રિવેદી
૩૦ - સંભળાય છે મંજીરાં / લલિત ત્રિવેદી
૩૧ - આત્મસાત્ કરું / લલિત ત્રિવેદી
૩૨ - પેલી તરફ / લલિત ત્રિવેદી
૩૩ - જોઈ લે / લલિત ત્રિવેદી
૩૪ - કાવડ અમારી / લલિત ત્રિવેદી
૩૫ - – વનપ્રયાણ – કેટલીક રાવટીઓ – એકાવનમી સાંજ / લલિત ત્રિવેદી
૩૬ - વાટ બાવનમી / લલિત ત્રિવેદી
૩૭ - ત્રેપનમી રાત / લલિત ત્રિવેદી
૩૮ - દ્રાક્ષમંડપો / લલિત ત્રિવેદી
૩૯ - કુટિર – નિવાસ / લલિત ત્રિવેદી
૪૦ - રુદ્રાખમાં પ્રિયે ! / લલિત ત્રિવેદી
૪૧ - દેરી બનાવીએ / લલિત ત્રિવેદી
૪૨ - શાંત / લલિત ત્રિવેદી
૪૩ - ધૂણી ધખાવીએ / લલિત ત્રિવેદી
૪૪ - અજંપ ટેરવાં / લલિત ત્રિવેદી
૪૫ - માગી લો રજા / લલિત ત્રિવેદી
૪૬ - સ્પર્શ / લલિત ત્રિવેદી
૪૭ - રુદ્રાક્ષ થૈ ગયા / લલિત ત્રિવેદી
૪૮ - મંદિર ખૂલે છે / લલિત ત્રિવેદી
૪૯ - બાર બાર વરસે માધાવાવ ગળાવિયા / લલિત ત્રિવેદી
૫૦ - તો કવિતા થાય / લલિત ત્રિવેદી
૫૧ - શામળા ગિરધારી / લલિત ત્રિવેદી
૫૨ - જાણે રે / લલિત ત્રિવેદી
૫૩ - જુઓ ને / લલિત ત્રિવેદી
૫૪ - રાત રહે જ્યાહરે / લલિત ત્રિવેદી
૫૫ - રાતાં પાણી રે / લલિત ત્રિવેદી
૫૬ - માવડી હે ગંગાસતી / લલિત ત્રિવેદી
૫૭ - વણજારા, ઓ વણજારા / લલિત ત્રિવેદી
૫૮ - મુરલિયા બાજે રે / લલિત ત્રિવેદી
૫૯ - માણસ છે આ / લલિત ત્રિવેદી
૬૦ - દેખાય છે તેવી નથી / લલિત ત્રિવેદી
૬૧ - ક્ષણભંગુર / લલિત ત્રિવેદી
૬૨ - અનુસંધાન ઘટતાં જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૬૩ - જો પાછા વળી શકાત / લલિત ત્રિવેદી
૬૪ - રોજ વધતા જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૬૫ - હતી તેવી જ છે / લલિત ત્રિવેદી
૬૬ - રાબેતા મુજબ / લલિત ત્રિવેદી
૬૭ - છે ગઝલ આ / લલિત ત્રિવેદી
૬૮ - એક શ્રાવણ / લલિત ત્રિવેદી
૬૯ - એટલું પૂરતું નથી / લલિત ત્રિવેદી
૭૦ - તારી તરફનો માર્ગ / લલિત ત્રિવેદી
૭૧ - અરીસાની આ તરફ / લલિત ત્રિવેદી
૭૨ - ગોઠવાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૭૩ - ગુમશુદા છે / લલિત ત્રિવેદી
૭૪ - તું જ સામે હોય / લલિત ત્રિવેદી
૭૫ - રાત તાંડવ પ્રચંડ / લલિત ત્રિવેદી
૭૬ - ક્યાં મને લઈ ગઈ જુઓ / લલિત ત્રિવેદી
૭૭ - જગ્યા નથી હવે / લલિત ત્રિવેદી
૭૮ - પડદો પડી ગયો / લલિત ત્રિવેદી
૭૯ - તારી મીઠી ઊંઘ / લલિત ત્રિવેદી
૮૦ - નવું જંગલ તરાપનું / લલિત ત્રિવેદી
૮૧ - કોઈ ઉતારો લૂણ / લલિત ત્રિવેદી
૮૨ - અંધારું મારી આંખનું / લલિત ત્રિવેદી
૮૩ - સાંવરિયા / લલિત ત્રિવેદી
૮૪ - થાય તે જોયા કરો / લલિત ત્રિવેદી
૮૫ - પથ્થર ન ફેંક તું / લલિત ત્રિવેદી
૮૬ - ક્યાં ધજા ફરકતી હશે? / લલિત ત્રિવેદી
૮૭ - માયાવી જાળ / લલિત ત્રિવેદી
૮૮ - અલગ છીએ / લલિત ત્રિવેદી
૮૯ - બાંધછોડ ક્યાં કરવી ? / લલિત ત્રિવેદી
૯૦ - એક સપ્તપદી – શરીરની / લલિત ત્રિવેદી
૯૧ - સત્ જેવું / લલિત ત્રિવેદી
૯૨ - પરાગ હતો / લલિત ત્રિવેદી
૯૩ - વિરાટ જોયું નહીં / લલિત ત્રિવેદી
૯૪ - ભગતને હોય છે નિરાંત / લલિત ત્રિવેદી
૯૫ - નિરાંત થઇ / લલિત ત્રિવેદી
૯૬ - કોઈ અંત નથી / લલિત ત્રિવેદી
૯૭ - ગોઠ / લલિત ત્રિવેદી
૯૮ - ખચ્ચ ! / લલિત ત્રિવેદી
૯૯ - ન ક્યાંય તીરથ / લલિત ત્રિવેદી
૧૦૦ - સૈંયા / લલિત ત્રિવેદી
૧૦૧ - ધજા લગ / લલિત ત્રિવેદી