અંદર બહાર એકાકાર (કાવ્યસંગ્રહ) – લલિત ત્રિવેદી

અંદર બહાર એકાકાર (કાવ્યસંગ્રહ) – લલિત ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

૧. અંદર-બહાર એકાકાર – પ્રસ્તાવના – ગઝલનું રૂપ અને ભજનનો રંગ / નીતિન વડગામા
૨. ગગન પરોવીને / લલિત ત્રિવેદી
૩. બદરીઆમાં / લલિત ત્રિવેદી
૪. ….જોગી ! / લલિત ત્રિવેદી
૫. … પર્યાય કોણ છે? / લલિત ત્રિવેદી
૬. જવા દો / લલિત ત્રિવેદી
૭. મીરાંની વાત / લલિત ત્રિવેદી
૮. ક્યાં ક્યાં ફરું? / લલિત ત્રિવેદી
૯. શામળીઆ / લલિત ત્રિવેદી
૧૦. વેદાંત થાતાં જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૧૧. કબીરાઈ છે / લલિત ત્રિવેદી
૧૨. કથા લંબાવ મા / લલિત ત્રિવેદી
૧૩. સફેદ લુગડામાં / લલિત ત્રિવેદી
૧૪. ખાલી કરી દો / લલિત ત્રિવેદી
૧૫. ક્યાં અલગ છે ? / લલિત ત્રિવેદી
૧૬. તું પારખાં કરી જો / લલિત ત્રિવેદી
૧૭. ન જોગ લાગ્યા રે / લલિત ત્રિવેદી
૧૮. જુદી હોત / લલિત ત્રિવેદી
૧૯. ચમત્કાર કર / લલિત ત્રિવેદી
૨૦. સમજી નહીં શકે / લલિત ત્રિવેદી
૨૧. કોણ સરતું જાય છે ? / લલિત ત્રિવેદી
૨૨. ભગવાનને ખબર છે / લલિત ત્રિવેદી
૨૩. ઈશ્વર ભલું કરે / લલિત ત્રિવેદી
૨૪. ભગવાન જાણે છે બધું / લલિત ત્રિવેદી
૨૫. જુઓ મંદિર હવે / લલિત ત્રિવેદી
૨૬. તું જ ગુંજે છે / લલિત ત્રિવેદી
૨૭. સાચા શબ્દ સામે / લલિત ત્રિવેદી
૨૮. રસિયા !/ લલિત ત્રિવેદી
૨૯. ભગત ! / લલિત ત્રિવેદી
૩૦. સંભળાય છે મંજીરાં / લલિત ત્રિવેદી
૩૧. આત્મસાત્ કરું / લલિત ત્રિવેદી
૩૨. પેલી તરફ / લલિત ત્રિવેદી
૩૩. જોઈ લે / લલિત ત્રિવેદી
૩૪. કાવડ અમારી / લલિત ત્રિવેદી
૩૫. – વનપ્રયાણ – કેટલીક રાવટીઓ – એકાવનમી સાંજ / લલિત ત્રિવેદી
૩૬. વાટ બાવનમી / લલિત ત્રિવેદી
૩૭. ત્રેપનમી રાત / લલિત ત્રિવેદી
૩૮. દ્રાક્ષમંડપો / લલિત ત્રિવેદી
૩૯. કુટિર – નિવાસ / લલિત ત્રિવેદી
૪૦. રુદ્રાખમાં પ્રિયે ! / લલિત ત્રિવેદી
૪૧. દેરી બનાવીએ / લલિત ત્રિવેદી
૪૨. શાંત / લલિત ત્રિવેદી
૪૩. ધૂણી ધખાવીએ / લલિત ત્રિવેદી
૪૪. અજંપ ટેરવાં / લલિત ત્રિવેદી
૪૫. માગી લો રજા / લલિત ત્રિવેદી
૪૬. સ્પર્શ / લલિત ત્રિવેદી
૪૭. રુદ્રાક્ષ થૈ ગયા / લલિત ત્રિવેદી
૪૮. મંદિર ખૂલે છે / લલિત ત્રિવેદી
૪૯. બાર બાર વરસે માધાવાવ ગળાવિયા / લલિત ત્રિવેદી
૫૦. તો કવિતા થાય / લલિત ત્રિવેદી
૫૧. શામળા ગિરધારી / લલિત ત્રિવેદી
૫૨. જાણે રે / લલિત ત્રિવેદી
૫૩. જુઓ ને / લલિત ત્રિવેદી
૫૪. રાત રહે જ્યાહરે / લલિત ત્રિવેદી
૫૫. રાતાં પાણી રે / લલિત ત્રિવેદી
૫૬. માવડી હે ગંગાસતી / લલિત ત્રિવેદી
૫૭. વણજારા, ઓ વણજારા / લલિત ત્રિવેદી
૫૮. મુરલિયા બાજે રે / લલિત ત્રિવેદી
૫૯. માણસ છે આ / લલિત ત્રિવેદી
૬૦. દેખાય છે તેવી નથી / લલિત ત્રિવેદી
૬૧. ક્ષણભંગુર / લલિત ત્રિવેદી
૬૨. અનુસંધાન ઘટતાં જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૬૩. જો પાછા વળી શકાત / લલિત ત્રિવેદી
૬૪. રોજ વધતા જાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૬૫. હતી તેવી જ છે / લલિત ત્રિવેદી
૬૬. રાબેતા મુજબ / લલિત ત્રિવેદી
૬૭. છે ગઝલ આ / લલિત ત્રિવેદી
૬૮. એક શ્રાવણ / લલિત ત્રિવેદી
૬૯. એટલું પૂરતું નથી / લલિત ત્રિવેદી
૭૦. તારી તરફનો માર્ગ / લલિત ત્રિવેદી
૭૧. અરીસાની આ તરફ / લલિત ત્રિવેદી
૭૨. ગોઠવાય છે / લલિત ત્રિવેદી
૭૩. ગુમશુદા છે / લલિત ત્રિવેદી
૭૪. તું જ સામે હોય / લલિત ત્રિવેદી
૭૫. રાત તાંડવ પ્રચંડ / લલિત ત્રિવેદી
૭૬. ક્યાં મને લઈ ગઈ જુઓ / લલિત ત્રિવેદી
૭૭. જગ્યા નથી હવે / લલિત ત્રિવેદી
૭૮. પડદો પડી ગયો / લલિત ત્રિવેદી
૭૯. તારી મીઠી ઊંઘ / લલિત ત્રિવેદી
૮૦. નવું જંગલ તરાપનું / લલિત ત્રિવેદી
૮૧. કોઈ ઉતારો લૂણ / લલિત ત્રિવેદી
૮૨. અંધારું મારી આંખનું / લલિત ત્રિવેદી
૮૩. સાંવરિયા / લલિત ત્રિવેદી
૮૪. થાય તે જોયા કરો / લલિત ત્રિવેદી
૮૫. પથ્થર ન ફેંક તું / લલિત ત્રિવેદી
૮૬. ક્યાં ધજા ફરકતી હશે? / લલિત ત્રિવેદી
૮૭. માયાવી જાળ / લલિત ત્રિવેદી
૮૮. અલગ છીએ / લલિત ત્રિવેદી
૮૯. બાંધછોડ ક્યાં કરવી ? / લલિત ત્રિવેદી
૯૦. એક સપ્તપદી – શરીરની / લલિત ત્રિવેદી
૯૧. સત્ જેવું / લલિત ત્રિવેદી
૯૨. પરાગ હતો / લલિત ત્રિવેદી
૯૩. વિરાટ જોયું નહીં / લલિત ત્રિવેદી
૯૪. ભગતને હોય છે નિરાંત / લલિત ત્રિવેદી
૯૫. નિરાંત થઇ / લલિત ત્રિવેદી
૯૬. કોઈ અંત નથી / લલિત ત્રિવેદી
૯૭. ગોઠ / લલિત ત્રિવેદી
૯૮. ખચ્ચ ! / લલિત ત્રિવેદી
૯૯. ન ક્યાંય તીરથ / લલિત ત્રિવેદી
૧૦૦. સૈંયા / લલિત ત્રિવેદી
૧૦૧. ધજા લગ / લલિત ત્રિવેદી