બ્રહ્માનંદ સ્વામીના પદ / ૧ – ૫૦ / (કાવ્યો) – બ્રહ્માનંદ સ્વામી

બ્રહ્માનંદ સ્વામીના પદ / ૧ – ૫૦ / (કાવ્યો) – બ્રહ્માનંદ સ્વામી

અનુક્રમણિકા

૧ - મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવશેજીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨ - જોઈ રહી છું પ્રીતમજીની વાટડી જી રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩ - ધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪ - મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવીયાજીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૫ - વારી જાઉં પ્રીતમજીને ઉપરેજીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૬ - હું તો મોહી રંગીલા તારા રંગમાં જીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૭ - જાણી જાણી છબીલા તારી વાતડી / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૮ - ધન્ય ધન્ય જશોદાનંદને / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૯ - સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૦ - સખી નંદમહરને આંગણે રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૧ - સખી જોને ગોવાળના સાથમાં રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૨ - સખી આજ ગઈ’તી હું તો પાણીએ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૩ - અલબેલાજી પ્રાણ આધાર રે, તમ પર વારી રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૪ - મારા જન્મ સંગાથી જદુરાય રે, ગિરિવર ધારી રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૫ - આજ ગઈતી કાલિંદીને તીર રે, ભરવાને પાણી રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૬ - તારી નવલ છબી નંદલાલ રે, પ્રીતમ પ્યારા રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૭ - લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૮ - રૂડું ભાલ તિલક રૂપાળું રે, કોડે કીધું કેશરનું; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૧૯ - માણીગર મોલીડું તારું રે, સુંદર ફૂલડેથી છાયું; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૦ - વ્રજજીવન શ્યામ વિહારી રે, લાવણમાં હું લેવાણી; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૧ - મન લીધું મોરલડીના તાનમાં રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૨ - ઓરા આવોને નાગર નંદના રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૩ - મન માની મોહન તારી મૂરતિ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૪ - વહાલી લાગે વહાલા તારી વાતડી રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૫ - આજ મેં તો દીઠા વ્હાલાને વાટ વહેતાં; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૬ - આજ વ્હાલો ઊભા છે જમુનાને આરે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૭ - આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૮ - આજ મારો નંદનો નંદન ઘેર આવ્યા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૨૯ - મારે મોહોલે આવો હસીને બોલાવો રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૦ - નંદજીના લાલા લાગો છો વાલા રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૧ - આંખ્યું અણીઆળી માવા મરમાળી રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૨ - શોભે માથે તોરા આવોને ઓરા રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૩ - તારી મુખની લાવણ્યતા મીઠી રે, મોહન વનમાળી ; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૪ - તારાં લટકાં પ્યારાં મુને લાગે રે, લહેરી લટકાળા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૫ - વ્હાલી લાગે છે મુખડાની વાણી રે, પ્રીતમજી પ્યારા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૬ - તારા છોગલીયાંની છબી ભારી રે, કુંવર કાનુડા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૭ - તારી મૂરતિ રે, છે જો નેણુંનો શણગાર; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૮ - નાગર નંદનારે; મારે તમથી લાગી પ્રીત; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૩૯ - સુંદર શ્યામળા રે, આવો છોગાવાળા છેલ; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૦ - મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૧ - વહાલા લાગો છો વિશ્વાધાર રે, સગપણ તમ સાથે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૨ - મારે આવ્યો અલૌકિક દાવ રે,કોઈ મુને શું કરશે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૩ - જોઈ છેલ છબીલાની ચાલ રે, મન મારું લોભાણું; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૪ - બારી કાઢી જગતની બીક રે, વરી હું તો વનમાળી; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૫ - હાંરે બદ્રિનાથ હિંડોરે ઝુલે રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૬ - હારે ઝૂલે નરનારાયણ દેવા રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૭ - હારે ઝુલે નવલ હિંડોરે નાથ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૮ - હાંરે ઝુલે નરનારાયણ શ્યામ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૪૯ - મેરે અંતર તે, ધર્મ વંશકી, દ્રઢતા કબહુ ના ટરે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
૫૦ - ઘનશ્યામ વિના, ઈષ્ટ જાન શિર મેરો કોઈકું ના નમે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી