બ્રહ્માનંદ સ્વામીના પદ / ૫૧ – ૧૦૨ / (કાવ્યો) – બ્રહ્માનંદ સ્વામી

બ્રહ્માનંદ સ્વામીના પદ / ૫૧ – ૧૦૨ / (કાવ્યો) – બ્રહ્માનંદ સ્વામી

અનુક્રમણિકા

 
1 - મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવશેજીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
2 - જોઈ રહી છું પ્રીતમજીની વાટડી જી રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
3 - ધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
4 - મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવીયાજીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
5 - વારી જાઉં પ્રીતમજીને ઉપરેજીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
6 - હું તો મોહી રંગીલા તારા રંગમાં જીરે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
7 - જાણી જાણી છબીલા તારી વાતડી / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
8 - ધન્ય ધન્ય જશોદાનંદને / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
9 - સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
10 - સખી નંદમહરને આંગણે રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
11 - સખી જોને ગોવાળના સાથમાં રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
12 - સખી આજ ગઈ’તી હું તો પાણીએ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
13 - અલબેલાજી પ્રાણ આધાર રે, તમ પર વારી રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
14 - મારા જન્મ સંગાથી જદુરાય રે, ગિરિવર ધારી રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
15 - આજ ગઈતી કાલિંદીને તીર રે, ભરવાને પાણી રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
16 - તારી નવલ છબી નંદલાલ રે, પ્રીતમ પ્યારા રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
17 - લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
18 - રૂડું ભાલ તિલક રૂપાળું રે, કોડે કીધું કેશરનું; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
19 - માણીગર મોલીડું તારું રે, સુંદર ફૂલડેથી છાયું; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
20 - વ્રજજીવન શ્યામ વિહારી રે, લાવણમાં હું લેવાણી; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
21 - મન લીધું મોરલડીના તાનમાં રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
22 - ઓરા આવોને નાગર નંદના રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
23 - મન માની મોહન તારી મૂરતિ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
24 - વહાલી લાગે વહાલા તારી વાતડી રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
25 - આજ મેં તો દીઠા વ્હાલાને વાટ વહેતાં; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
26 - આજ વ્હાલો ઊભા છે જમુનાને આરે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
27 - આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
28 - આજ મારો નંદનો નંદન ઘેર આવ્યા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
29 - મારે મોહોલે આવો હસીને બોલાવો રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
30 - નંદજીના લાલા લાગો છો વાલા રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
31 - આંખ્યું અણીઆળી માવા મરમાળી રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
32 - શોભે માથે તોરા આવોને ઓરા રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
33 - તારી મુખની લાવણ્યતા મીઠી રે, મોહન વનમાળી ; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
34 - તારાં લટકાં પ્યારાં મુને લાગે રે, લહેરી લટકાળા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
35 - વ્હાલી લાગે છે મુખડાની વાણી રે, પ્રીતમજી પ્યારા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
36 - તારા છોગલીયાંની છબી ભારી રે, કુંવર કાનુડા; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
37 - તારી મૂરતિ રે, છે જો નેણુંનો શણગાર; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
38 - નાગર નંદનારે; મારે તમથી લાગી પ્રીત; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
39 - સુંદર શ્યામળા રે, આવો છોગાવાળા છેલ; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
40 - મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
41 - વહાલા લાગો છો વિશ્વાધાર રે, સગપણ તમ સાથે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
42 - મારે આવ્યો અલૌકિક દાવ રે,કોઈ મુને શું કરશે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
43 - જોઈ છેલ છબીલાની ચાલ રે, મન મારું લોભાણું; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
44 - બારી કાઢી જગતની બીક રે, વરી હું તો વનમાળી; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
45 - હાંરે બદ્રિનાથ હિંડોરે ઝુલે રે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
46 - હારે ઝૂલે નરનારાયણ દેવા રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
47 - હારે ઝુલે નવલ હિંડોરે નાથ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
48 - હાંરે ઝુલે નરનારાયણ શ્યામ રે / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
49 - મેરે અંતર તે, ધર્મ વંશકી, દ્રઢતા કબહુ ના ટરે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી
50 - ઘનશ્યામ વિના, ઈષ્ટ જાન શિર મેરો કોઈકું ના નમે; / બ્રહ્માનંદ સ્વામી