પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) – મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) – મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

અનુક્રમણિકા

૧. પૂર્વાલાપ – પ્રસ્તાવના / રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક
૨. ઉપહાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩. ઈશ્વર સ્તુતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪. મારી કીસ્તી/ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫. મૃગતૃષ્ણા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬. રમા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭. કલ્પના અને કસ્તૂરીમૃગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮. અતિજ્ઞાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯. સ્નેહશંકા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦. રાજહંસને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૧. વસંત વિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૨. ઉપાલંભ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૩. પડેલા સ્નેહીનો પ્રત્યુત્તર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૪. ચક્રવાક મિથુન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૫. દેવયાની / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૬. ઉદગાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૭. માનસ સર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૮. અદ્વૈત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૯. અશ્રુને આવાહન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૦. પ્રણયમાં કાલક્ષેપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૧. રતિને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૨. પ્રમાદી નાવિક / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૩. વિધુર કુરંગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૪. વિપ્રયોગ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૫. મત્ત મયૂર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૬. પ્રિયાને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૭. મુગ્ધાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૮. અજ્ઞાન સખા પ્રતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૯. આશાગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૦. અનામી નામ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૧. પુરાની પ્રીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૨. રજાની માગણી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૩. મિત્રને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૪. અગતિ ગમન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૫. પ્રણયવચન માટે પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૬. સ્નેહ માટે સ્વર્ગત્યાગ/ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૭. પ્રણયની ખાતર જ પ્રણય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૮. વ્હાલાંઓને પ્રાર્થના (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૯. ગાનવિમાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૦. મિત્રને નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૧. વત્સલનાં નયનો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૨. સ્વર્ગગીત (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૩. ઘવાયલો બુલબુલ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૪. સ્થિતિભેદ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૫. પવિત્ર ભોજન (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૬. પ્રભુ પ્રાર્થના (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૭. મેનાવતીનું મૃત્યુ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૮. વ્હાલાંઓને ઉપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૯. કાર્ડિનલ ન્યૂમેનની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૦. મેહમાનોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૧. વસંત પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૨. સાગર અને શશી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૩. બાલ રુદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૪. પ્રશ્ચાતાપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૫. ચંદાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૬. વ્હાલાંને આરામ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૭. પ્રભુ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૮. એક પ્રશ્ન (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૯. સખીને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૦. પ્રાર્થના અને પ્રતિધ્વનિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૧. પ્રભુની પાઠશાલા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૨. ધર્મવિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૩. નવલ નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૪. અપાવરણ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૫. અનંત વાત્સલ્ય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૬. તારક સ્તોત્ર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૭. મનોહર મૂર્તિ (કવ્વાલી) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૮. આપણી રાત (કવ્વાલી ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૯. કલાપીને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૦. હિંદ પર આશીર્વાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૧. પરિષત્સત્કાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૨. હિંદમાતાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૩. હૃદયગીતા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૪. કાંતાની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૫. સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૬. ફકીરી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૭. વિરહાનલ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૮. રાસ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૯. છેલ્લું આલિંગન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૦. સ્મિતપ્રભાને / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૧. સૃષ્ટિસૌંદર્યની મન ઉપર થતી અસર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૨. સ્વર્ગગંગાને તીર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૩. પ્રિયા કવિતાને આશ્વાસન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૪. ચંદાનો સંદેશો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૫. સામ (Psalm) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૬. શાંતિ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૭. આંતર સપ્તપદી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૮. નયન પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૯. બિરાદરોને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૦. માગૂં એ હાવાં ! / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૧. સ્નેહગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૨. અનંત સહચારની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૩. કવિતાદેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૪. સ્વર્ગસ્થ દેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૫. દીન ઉપર દયા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૬. કુસુમની બિમારી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૭. પતિપત્ની સંવાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૮. શાસ્ત્રોપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૯. કાંતની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૦. કાંતાની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૧. કાંતને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૨. હિંદીવીરોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૩. અંતિમ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’