પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

અનુક્રમણિકા

૧ - પૂર્વાલાપ – પ્રસ્તાવના / રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક
૨ - ઉપહાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩ - ઈશ્વર સ્તુતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪ - મારી કીસ્તી/ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫ - મૃગતૃષ્ણા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬ - રમા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭ - કલ્પના અને કસ્તૂરીમૃગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮ - અતિજ્ઞાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯ - સ્નેહશંકા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦ - રાજહંસને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૧ - વસંત વિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૨ - ઉપાલંભ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૩ - પડેલા સ્નેહીનો પ્રત્યુત્તર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૪ - ચક્રવાક મિથુન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૫ - દેવયાની / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૬ - ઉદગાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૭ - માનસ સર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૮ - અદ્વૈત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૯ - અશ્રુને આવાહન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૦ - પ્રણયમાં કાલક્ષેપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૧ - રતિને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૨ - પ્રમાદી નાવિક / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૩ - વિધુર કુરંગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૪ - વિપ્રયોગ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૫ - મત્ત મયૂર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૬ - પ્રિયાને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૭ - મુગ્ધાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૮ - અજ્ઞાન સખા પ્રતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૨૯ - આશાગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૦ - અનામી નામ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૧ - પુરાની પ્રીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૨ - રજાની માગણી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૩ - મિત્રને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૪ - અગતિ ગમન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૫ - પ્રણયવચન માટે પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૬ - સ્નેહ માટે સ્વર્ગત્યાગ/ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૭ - પ્રણયની ખાતર જ પ્રણય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૮ - વ્હાલાંઓને પ્રાર્થના (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૩૯ - ગાનવિમાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૦ - મિત્રને નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૧ - વત્સલનાં નયનો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૨ - સ્વર્ગગીત (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૩ - ઘવાયલો બુલબુલ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૪ - સ્થિતિભેદ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૫ - પવિત્ર ભોજન (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૬ - પ્રભુ પ્રાર્થના (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૭ - મેનાવતીનું મૃત્યુ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૮ - વ્હાલાંઓને ઉપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૪૯ - કાર્ડિનલ ન્યૂમેનની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૦ - મેહમાનોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૧ - વસંત પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૨ - સાગર અને શશી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૩ - બાલ રુદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૪ - પ્રશ્ચાતાપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૫ - ચંદાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૬ - વ્હાલાંને આરામ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૭ - પ્રભુ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૮ - એક પ્રશ્ન (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૫૯ - સખીને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૦ - પ્રાર્થના અને પ્રતિધ્વનિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૧ - પ્રભુની પાઠશાલા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૨ - ધર્મવિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૩ - નવલ નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૪ - અપાવરણ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૫ - અનંત વાત્સલ્ય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૬ - તારક સ્તોત્ર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૭ - મનોહર મૂર્તિ (કવ્વાલી) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૮ - આપણી રાત (કવ્વાલી ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૬૯ - કલાપીને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૦ - હિંદ પર આશીર્વાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૧ - પરિષત્સત્કાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૨ - હિંદમાતાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૩ - હૃદયગીતા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૪ - કાંતાની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૫ - સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૬ - ફકીરી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૭ - વિરહાનલ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૮ - રાસ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૭૯ - છેલ્લું આલિંગન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૦ - સ્મિતપ્રભાને / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૧ - સૃષ્ટિસૌંદર્યની મન ઉપર થતી અસર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૨ - સ્વર્ગગંગાને તીર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૩ - પ્રિયા કવિતાને આશ્વાસન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૪ - ચંદાનો સંદેશો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૫ - સામ (Psalm) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૬ - શાંતિ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૭ - આંતર સપ્તપદી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૮ - નયન પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૮૯ - બિરાદરોને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૦ - માગૂં એ હાવાં ! / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૧ - સ્નેહગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૨ - અનંત સહચારની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૩ - કવિતાદેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૪ - સ્વર્ગસ્થ દેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૫ - દીન ઉપર દયા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૬ - કુસુમની બિમારી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૭ - પતિપત્ની સંવાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૮ - શાસ્ત્રોપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૯૯ - કાંતની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૦ - કાંતાની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૧ - કાંતને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૨ - હિંદીવીરોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’
૧૦૩ - અંતિમ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’