પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

પૂર્વાલાપ (કાવ્યસંગ્રહ) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

અનુક્રમણિકા

પૂર્વાલાપ – પ્રસ્તાવના / રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક
 
1 - કાવ્યો / પૂર્વાલાપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.1 - ઉપહાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.2 - ઈશ્વરસ્તુતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.3 - મારી કિસ્તી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.4 - મૃગતૃષ્ણા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.5 - અજ્ઞાન સખા પ્રતિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.6 - રમા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.7 - કલ્પના અને કસ્તૂરીમૃગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.8 - અતિજ્ઞાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.9 - સ્નેહશંકા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.10 - રાજહંસને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.11 - વસંતવિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.12 - ઉપાલંભ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.13 - પડેલા સ્નેહીનો પ્રત્યુત્તર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.14 - ચક્રવાકમિથુન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.15 - દેવયાની / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.16 - ઉદ્ગાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.17 - માનસસર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.18 - અદ્વૈત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.19 - અશ્રુને આવાહન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.20 - પ્રણયમાં કાલક્ષેપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.21 - રતિને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.22 - પ્રમાદી નાવિક / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.23 - વિધુર કુરંગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.24 - વ્હાલાંઓને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.25 - વિપ્રયોગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.26 - મત્ત મયૂર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.27 - પ્રિયાને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.28 - મુગ્ધાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.29 - આશાગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.30 - અનામી નામ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.31 - પુરાની પ્રીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.32 - રજાની માગણી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.33 - મિત્રને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.34 - અગતિગમન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.35 - પ્રણયવચન માટે પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.36 - સ્નેહ માટે સ્વર્ગત્યાગ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.37 - પ્રણયની ખાતર જ પ્રણય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.38 - ગાનવિમાન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.39 - મિત્રને નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.40 - વત્સલનાં નયનો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.41 - સ્વર્ગગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.42 - ઘવાયેલો બુલબુલ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.43 - સ્થિતિભેદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.44 - પવિત્ર ભોજન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.45 - પ્રભુપ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.46 - મેનાવતીનું મૃત્યુ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.47 - વ્હાલાંઓને ઉપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.48 - કાર્ડિનલ ન્યૂમૅનની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.49 - મહેમાનોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.50 - બાલરુદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.51 - વસંત પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.52 - સાગર અને શશી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.53 - પશ્ચાત્તાપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.54 - ચંદાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.55 - વ્હાલાંને આરામ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.56 - પ્રભુપ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.57 - એક પ્રશ્ન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.58 - સખીને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.59 - પ્રાર્થના અને પ્રતિધ્વનિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.60 - પ્રભુની પાઠશાલા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.61 - ધર્મવિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.62 - નવલ નિવેદન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.63 - અપાવરણ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.64 - અનંત વાત્સલ્ય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.65 - તારકસ્તોત્ર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.66 - આપણી રાત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    1.67 - મનોહર મૂર્તિ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
2 - પ્રાસંગિક / પૂર્વાલાપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.1 - કલાપીને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.2 - હિંદ પર આશીર્વાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.3 - પરિષત્સત્કાર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.4 - હિંદ માતાને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.5 - હૃદયગીતા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.6 - કાંતાની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.7 - સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.8 - ફકીરી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.9 - વિરહાનલ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.10 - રાસ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    2.11 - છેલ્લું આલિંગન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
3 - પરિશિષ્ટ / પૂર્વાલાપ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.1 - સ્મિતપ્રભાને / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.2 - સૃષ્ટિસૌંદર્યથી મન ઉપર થતી અસર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.3 - ચંદાનો સંદેશો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.4 - સ્વર્ગગંગાને તીર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.5 - પ્રિયા કવિતાને આશ્વાસન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.6 - સામ (PSALM) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.7 - શાંતિ-પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.8 - આંતરસપ્તપદી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.9 - નયન પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.10 - બિરાદરોને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.11 - કવિતાદેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.12 - વ્હાલાંઓ, શા માટે સતાવો? / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.13 - દીન ઉપર દયા કરજો / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.14 - સ્નેહગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.15 - અનંત સહચારની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.16 - સ્વર્ગસ્થ દેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.17 - પતિપત્ની સંવાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.18 - કુસુમની બીમારી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.19 - શાસ્ત્રોપદેશ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.20 - કાન્તની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.21 - કાંતાનો ઉલ્લાસ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.22 - કાંતાની સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.23 - કાન્તને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.24 - હિંદી વીરોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.25 - અંતિમ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.26 - મંદાક્રાન્તા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'
    3.27 - પ્રલાપ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'