અરૂપસાગરે રૂપરતન (નિબંધસંગ્રહ) – યજ્ઞેશ દવે

અરૂપસાગરે રૂપરતન (નિબંધસંગ્રહ) – યજ્ઞેશ દવે

અનુક્રમણિકા

૧ - “નિબંધ” / બલવન્તરાય ક. ઠાકોર
૨ - તમારી સાથે થોડીક વાતો / યજ્ઞેશ દવે
૩ - અરૂપસાગરે રૂપરતન – પ્રસ્તાવના – “તાજગીભર્યા નિબંધો” / ભોળાભાઈ પટેલ
૪ - જ્યાં મહુરી પાવો દુઃખને ધોઈ નાખે છે / યજ્ઞેશ દવે
૫ - અપૂર્વ પૂર્વમેઘ / યજ્ઞેશ દવે
૬ - અદનો આદમી મેં ભાળ્યો / યજ્ઞેશ દવે
૭ - અરૂપસાગરે રૂપરતન / યજ્ઞેશ દવે
૮ - આકાશમાં કોણે પકડ્યો મારો હાથ ? / યજ્ઞેશ દવે
૯ - આ ઉમાશંકર મારા જ છે / યજ્ઞેશ દવે
૧૦ - વ્હાલકુડો મારો ઉનોળો / યજ્ઞેશ દવે
૧૧ - આનંદ-વિષાદના ઝોલે / યજ્ઞેશ દવે
૧૨ - નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક / યજ્ઞેશ દવે
૧૩ - ગાથા ગંધસામ્રાજ્ઞીની / યજ્ઞેશ દવે
૧૪ - પંચપટરાણીની સેવામાં ઘરકામ / યજ્ઞેશ દવે
૧૫ - નામ ઓગળી ગયું છે, રહી ગયું છે રૂપ / યજ્ઞેશ દવે
૧૬ - જીવ હું બે જગતનો / યજ્ઞેશ દવે
૧૭ - કોડીના રસ્તે / યજ્ઞેશ દવે
૧૮ - પાંચેય ઇન્દ્રિયથી મેં પીપળો પૂજ્યો છે / યજ્ઞેશ દવે
૧૯ - સાત પડું સત્ય / યજ્ઞેશ દવે
૨૦ - શરીર સંકોરતો મનને ઉખેળતો શિયાળો / યજ્ઞેશ દવે
૨૧ - राधे गृहं प्रापय / યજ્ઞેશ દવે
૨૨ - ચંદ્રવારાંગના – એક પત્ર /યજ્ઞેશ દવે
૨૩ - સુરેશ જોષી એટલે સુરેશભાઈ / યજ્ઞેશ દવે
૨૪ - આકાશ – અવકાશ – ચિદાકાશ / યજ્ઞેશ દવે
૨૫ - બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે / યજ્ઞેશ દવે
૨૬ - મનમાં હીંગોળગઢનું વન / યજ્ઞેશ દવે
૨૭ - દેહોપનિષદ / યજ્ઞેશ દવે
૨૮ - જ્યાં નર્તક અને નૃત્ય એક છે / યજ્ઞેશ દવે
૨૯ - ભાખડ ભડિયા ભાષા / યજ્ઞેશ દવે
૩૦ - એક સાંજ – જે કદી આથમતી નથી / યજ્ઞેશ દવે
૩૧ - ગગન ખોલતી બારી / યજ્ઞેશ દવે
૩૨ - મારું ગામ થોડું વરણાગિયું થઈ ગયું છે / યજ્ઞેશ દવે
૩૩ - સંસ્કારના નવાણ / યજ્ઞેશ દવે
૩૪ - ગદ્ય સ્થપતિ ઢાંકીસાહેબ / યજ્ઞેશ દવે
૩૫ - આંખો પર પંખીઓની પાંખો / યજ્ઞેશ દવે
૩૬ - એક શેરી જીવે છે મારામાં / યજ્ઞેશ દવે
૩૭ - પાનખર પર્ણમંદિર અને ચન્દ્રકવિ / યજ્ઞેશ દવે
૩૮ - બાપુજીના પત્ર ખોળામાં / યજ્ઞેશ દવે
૩૯ - ભાષાની ભૂમિ / યજ્ઞેશ દવે
૪૦ - તાવના ટાપુ પર એકલાં / યજ્ઞેશ દવે
૪૧ - નવલખી લટાર / યજ્ઞેશ દવે
૪૨ - ચુકાયેલા જીવન સાથે ભૂલાયેલા મૃત્યુ સાથે જોડતી : માંદગી / યજ્ઞેશ દવે
૪૩ - વસ્તુઓ રાહ જુએ છે અહલ્યા ઉદ્ધારની / યજ્ઞેશ દવે
૪૪ - શરની જેમ સવારથી સાંજ પસાર થતી શરીરમાંથી / યજ્ઞેશ દવે