અરૂપસાગરે રૂપરતન (નિબંધસંગ્રહ) – યજ્ઞેશ દવે

અરૂપસાગરે રૂપરતન (નિબંધસંગ્રહ) – યજ્ઞેશ દવે

અનુક્રમણિકા

૧. “નિબંધ” / બલવન્તરાય ક. ઠાકોર
૨. તમારી સાથે થોડીક વાતો / યજ્ઞેશ દવે
૩. અરૂપસાગરે રૂપરતન – પ્રસ્તાવના – “તાજગીભર્યા નિબંધો” / ભોળાભાઈ પટેલ
૪. જ્યાં મહુરી પાવો દુઃખને ધોઈ નાખે છે / યજ્ઞેશ દવે
૫. અપૂર્વ પૂર્વમેઘ / યજ્ઞેશ દવે
૬. અદનો આદમી મેં ભાળ્યો / યજ્ઞેશ દવે
૭. અરૂપસાગરે રૂપરતન / યજ્ઞેશ દવે
૮. આકાશમાં કોણે પકડ્યો મારો હાથ ? / યજ્ઞેશ દવે
૯. આ ઉમાશંકર મારા જ છે / યજ્ઞેશ દવે
૧૦. વ્હાલકુડો મારો ઉનોળો / યજ્ઞેશ દવે
૧૧. આનંદ-વિષાદના ઝોલે / યજ્ઞેશ દવે
૧૨. નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક / યજ્ઞેશ દવે
૧૩. ગાથા ગંધસામ્રાજ્ઞીની / યજ્ઞેશ દવે
૧૪. પંચપટરાણીની સેવામાં ઘરકામ / યજ્ઞેશ દવે
૧૫. નામ ઓગળી ગયું છે, રહી ગયું છે રૂપ / યજ્ઞેશ દવે
૧૬. જીવ હું બે જગતનો / યજ્ઞેશ દવે
૧૭. કોડીના રસ્તે / યજ્ઞેશ દવે
૧૮. પાંચેય ઇન્દ્રિયથી મેં પીપળો પૂજ્યો છે / યજ્ઞેશ દવે
૧૯. સાત પડું સત્ય / યજ્ઞેશ દવે
૨૦. શરીર સંકોરતો મનને ઉખેળતો શિયાળો / યજ્ઞેશ દવે
૨૧. राधे गृहं प्रापय / યજ્ઞેશ દવે
૨૨. ચંદ્રવારાંગના – એક પત્ર /યજ્ઞેશ દવે
૨૩. સુરેશ જોષી એટલે સુરેશભાઈ / યજ્ઞેશ દવે
૨૪. આકાશ – અવકાશ – ચિદાકાશ / યજ્ઞેશ દવે
૨૫. બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે / યજ્ઞેશ દવે
૨૬. મનમાં હીંગોળગઢનું વન / યજ્ઞેશ દવે
૨૭. દેહોપનિષદ / યજ્ઞેશ દવે
૨૮. જ્યાં નર્તક અને નૃત્ય એક છે / યજ્ઞેશ દવે
૨૯. ભાખડ ભડિયા ભાષા / યજ્ઞેશ દવે
૩૦. એક સાંજ – જે કદી આથમતી નથી / યજ્ઞેશ દવે
૩૧. ગગન ખોલતી બારી / યજ્ઞેશ દવે
૩૨. મારું ગામ થોડું વરણાગિયું થઈ ગયું છે / યજ્ઞેશ દવે
૩૩. સંસ્કારના નવાણ / યજ્ઞેશ દવે
૩૪. ગદ્ય સ્થપતિ ઢાંકીસાહેબ / યજ્ઞેશ દવે
૩૫. આંખો પર પંખીઓની પાંખો / યજ્ઞેશ દવે
૩૬. એક શેરી જીવે છે મારામાં / યજ્ઞેશ દવે
૩૭. પાનખર પર્ણમંદિર અને ચન્દ્રકવિ / યજ્ઞેશ દવે
૩૮. બાપુજીના પત્ર ખોળામાં / યજ્ઞેશ દવે
૩૯. ભાષાની ભૂમિ / યજ્ઞેશ દવે
૪૦. તાવના ટાપુ પર એકલાં / યજ્ઞેશ દવે
૪૧. નવલખી લટાર / યજ્ઞેશ દવે
૪૨. ચુકાયેલા જીવન સાથે ભૂલાયેલા મૃત્યુ સાથે જોડતી : માંદગી / યજ્ઞેશ દવે
૪૩. વસ્તુઓ રાહ જુએ છે અહલ્યા ઉદ્ધારની / યજ્ઞેશ દવે
૪૪. શરની જેમ સવારથી સાંજ પસાર થતી શરીરમાંથી / યજ્ઞેશ દવે