શૂન્યનું સર્જન (કાવ્યસંગ્રહ) – શૂન્ય પાલનપુરી

શૂન્યનું સર્જન (કાવ્યસંગ્રહ) – શૂન્ય પાલનપુરી

અનુક્રમણિકા

૧. વેચવાં છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨. અર્પણ / શૂન્ય પાલનપુરી
૩. તેજ અંધારે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪. જવાની લઈને આવ્યો છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૫. હાલત જોઈ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬. પંચાયતને શું કહેવું ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૭. મશાલી / શૂન્ય પાલનપુરી
૮. ક્ષમા / શૂન્ય પાલનપુરી
૯. મેરુ ચળે છે (ગઝલ ઝૂલણાછંદ) / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦. વતન માટે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧. ફૂલોની તલવાર બનીને રહેવું છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૨. કંઠે પ્રાણ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૩. જંજાળી ઓર જ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૪. જવાની ફૂલોની / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૫. ખરાબ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૬. આજની રાત / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૭. બેઉ જીતે, બેઉ હારે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૮. રંગ ને ફોરમ રાખું છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૯. દેખાઈ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૦. જવાબ માગું છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૧. જિંદગી /શૂન્ય પાલનપુરી
૨૨. અમૃત પાયું / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૩. નાગપાશ / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૪. પ્રહારો છે (દ્રિસ્તંભી ગઝલ) / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૫. આગ સાથે પારો /શૂન્ય પાલનપુરી
૨૬. સહન થઈ જાય છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૭. દુનિયાની ચાલ / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૮. વહેતું પાણી છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૯. સમજાવી નથી શકતો / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૦. મરવું પડે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૧. જીવનનું અંગ / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૨. મજબૂર છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૩. શોધું છું કિનારો શા માટે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૪. કારણ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૫. સુંદર અદાઓથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૬. ખુદ શિકાર છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૭. વિચારનો સાથ / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૮. કિનારાને ખબર છે કે નહીં ! / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૯. પુકાર આવે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૦. કવનની પાછળ / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૧. પૂનમ અમાસ આજે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૨. મારવાને જ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૩. દીપ બળે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૪. નિર્દોષતા મારી / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૫. વેરવિખેર / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૬. દુનિયા / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૭. શૂન્યમાંથી સાદ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૮. વલણ બદલાઈ જશે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૯. ગુલાબ નિશદિન / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૦. પ્રભાકર બનાવી દીધો મેં / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૧. મસ્તી / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૨. ધરતો જાઉં છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૩. જરૂર છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૪. હુંપદ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૫. પાલવ / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૬. અતિશયતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૭. આપલે પેગામની / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૮. દમ ભરે છે કોણ ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૯. બળવાખોર / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૦. દમ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૧. પ્રાસંગિક / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૨. અરમાનની લાશ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૩. વાચા ફૂટે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૪. અઢળક ધન / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૫. તો કહેવાય નહિ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૬. જાનનું જોખમ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૭. દહનમાં / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૮. ખેલ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૯. ઢળતું જામ / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૦. કેવો ભેદ છે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૧. કથાઓ રહી ગઈ / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૨. શું કરશે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૩. પૂજા છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૪. બાકી / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૫. ઉપહાર / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૬. ભૂલી ન જા / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૭. મારો પરિચય / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૮. મારી તમન્ના / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૯. અતિશયતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૦. પ્રતિજ્ઞા / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૧. સાકીને ! / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૨. સંદેશો / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૩. પ્રેમ દર્શન / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૪. સ્મરણ / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૫. પ્રતીક્ષા / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૬. વિનંતી /શૂન્ય પાલનપુરી
૮૭. યૌવન એળે જાય / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૮. જવાબ થઈને આવ તું / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૯. ફરિયાદ / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૦. ફેંસલો / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૧. જીવન-દર્શન / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૨. અનાદર / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૩. દુર્ભાગ્ય / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૪. ભારત માના જાયા / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૫. વિદાય / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૬. નવલ પ્રભાત / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૭. સોનાનો સૂરજ / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૮. પાગલ / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૯. આજની રાત (પંચપદી) / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૦. મુક્તિ-દાતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૧. વંદન (ગરબો) / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૨. ખોવા જાઉં છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૩. જ્યોતિ-કલા ગુજરાતની / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૪. શોધ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૫. લાચાર ખુદા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૬. રૂપક્રીડા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૭. આશાની બરાત / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૮. જીવન / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૯. નિર્મિત અપૂર્ણતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૦. નિર્માણ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૧. આદમની આબરૂ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૨. પાણીપત / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૩. જીવનનો અધિકાર/ શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૪. મુક્તક – ૧-૪ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૫. મુક્તક -૫-૮ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૬. શેર – ૧-૪/ શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૭. શેર – ૫-૮ / શૂન્ય પાલનપુરી