શૂન્યનું સર્જન (કાવ્યસંગ્રહ) – શૂન્ય પાલનપુરી

શૂન્યનું સર્જન (કાવ્યસંગ્રહ) – શૂન્ય પાલનપુરી

અનુક્રમણિકા

૧ - વેચવાં છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨ - અર્પણ / શૂન્ય પાલનપુરી
૩ - તેજ અંધારે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪ - જવાની લઈને આવ્યો છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૫ - હાલત જોઈ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬ - પંચાયતને શું કહેવું ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૭ - મશાલી / શૂન્ય પાલનપુરી
૮ - ક્ષમા / શૂન્ય પાલનપુરી
૯ - મેરુ ચળે છે (ગઝલ ઝૂલણાછંદ) / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦ - વતન માટે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧ - ફૂલોની તલવાર બનીને રહેવું છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૨ - કંઠે પ્રાણ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૩ - જંજાળી ઓર જ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૪ - જવાની ફૂલોની / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૫ - ખરાબ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૬ - આજની રાત / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૭ - બેઉ જીતે, બેઉ હારે / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૮ - રંગ ને ફોરમ રાખું છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૯ - દેખાઈ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૦ - જવાબ માગું છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૧ - જિંદગી /શૂન્ય પાલનપુરી
૨૨ - અમૃત પાયું / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૩ - નાગપાશ / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૪ - પ્રહારો છે (દ્રિસ્તંભી ગઝલ) / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૫ - આગ સાથે પારો /શૂન્ય પાલનપુરી
૨૬ - સહન થઈ જાય છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૭ - દુનિયાની ચાલ / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૮ - વહેતું પાણી છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૨૯ - સમજાવી નથી શકતો / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૦ - મરવું પડે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૧ - જીવનનું અંગ / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૨ - મજબૂર છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૩ - શોધું છું કિનારો શા માટે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૪ - કારણ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૫ - સુંદર અદાઓથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૬ - ખુદ શિકાર છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૭ - વિચારનો સાથ / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૮ - કિનારાને ખબર છે કે નહીં ! / શૂન્ય પાલનપુરી
૩૯ - પુકાર આવે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૦ - કવનની પાછળ / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૧ - પૂનમ અમાસ આજે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૨ - મારવાને જ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૩ - દીપ બળે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૪ - નિર્દોષતા મારી / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૫ - વેરવિખેર / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૬ - દુનિયા / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૭ - શૂન્યમાંથી સાદ આવે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૮ - વલણ બદલાઈ જશે / શૂન્ય પાલનપુરી
૪૯ - ગુલાબ નિશદિન / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૦ - પ્રભાકર બનાવી દીધો મેં / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૧ - મસ્તી / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૨ - ધરતો જાઉં છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૩ - જરૂર છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૪ - હુંપદ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૫ - પાલવ / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૬ - અતિશયતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૭ - આપલે પેગામની / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૮ - દમ ભરે છે કોણ ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૫૯ - બળવાખોર / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૦ - દમ નથી / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૧ - પ્રાસંગિક / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૨ - અરમાનની લાશ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૩ - વાચા ફૂટે છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૪ - અઢળક ધન / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૫ - તો કહેવાય નહિ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૬ - જાનનું જોખમ / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૭ - દહનમાં / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૮ - ખેલ છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૬૯ - ઢળતું જામ / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૦ - કેવો ભેદ છે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૧ - કથાઓ રહી ગઈ / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૨ - શું કરશે ? / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૩ - પૂજા છે / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૪ - બાકી / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૫ - ઉપહાર / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૬ - ભૂલી ન જા / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૭ - મારો પરિચય / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૮ - મારી તમન્ના / શૂન્ય પાલનપુરી
૭૯ - અતિશયતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૦ - પ્રતિજ્ઞા / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૧ - સાકીને ! / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૨ - સંદેશો / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૩ - પ્રેમ દર્શન / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૪ - સ્મરણ / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૫ - પ્રતીક્ષા / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૬ - વિનંતી /શૂન્ય પાલનપુરી
૮૭ - યૌવન એળે જાય / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૮ - જવાબ થઈને આવ તું / શૂન્ય પાલનપુરી
૮૯ - ફરિયાદ / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૦ - ફેંસલો / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૧ - જીવન-દર્શન / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૨ - અનાદર / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૩ - દુર્ભાગ્ય / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૪ - ભારત માના જાયા / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૫ - વિદાય / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૬ - નવલ પ્રભાત / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૭ - સોનાનો સૂરજ / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૮ - પાગલ / શૂન્ય પાલનપુરી
૯૯ - આજની રાત (પંચપદી) / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૦ - મુક્તિ-દાતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૧ - વંદન (ગરબો) / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૨ - ખોવા જાઉં છું / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૩ - જ્યોતિ-કલા ગુજરાતની / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૪ - શોધ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૫ - લાચાર ખુદા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૬ - રૂપક્રીડા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૭ - આશાની બરાત / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૮ - જીવન / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૦૯ - નિર્મિત અપૂર્ણતા / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૦ - નિર્માણ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૧ - આદમની આબરૂ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૨ - પાણીપત / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૩ - જીવનનો અધિકાર/ શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૪ - મુક્તક – ૧-૪ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૫ - મુક્તક -૫-૮ / શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૬ - શેર – ૧-૪/ શૂન્ય પાલનપુરી
૧૧૭ - શેર – ૫-૮ / શૂન્ય પાલનપુરી