મિથ્યાભિમાન – નાટક – કવિ દલપતરામ

મિથ્યાભિમાન – નાટક – કવિ દલપતરામ

અનુક્રમણિકા

મિથ્યાભિમાન – પ્રસ્તાવના – દલપતરામ
ઠકકર ગોવિંદજી ધર્મશીનો પત્ર / મિથ્યાભિમાન
सूत्रधार कृत्य / દલપતરામ
પૂર્વરંગ / દલપતરામ
 
1 - રંગભૂમિ વ્યવસ્થા / દલપતરામ
2 - અંક ૧લો/પ્રવેશ ૧. રંગલાનો પ્રવેશ / દલપતરામ
3 - અંક ૧લો/પ્રવેશ ૨. જીવરામભટ્ટનો પ્રવેશ / દલપતરામ
4 - અંક ૧લો/પ્રવેશ ૩. બે ભરવાડોનો પ્રવેશ / દલપતરામ
5 - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૧. રઘનાથભટ્ટ સહુકુટુંબ / દલપતરામ
6 - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૨. રંગલો અને રઘનાથભટ્ટ / દલપતરામ
7 - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૩. ભરવાડ અને રઘનાથભટ્ટ / દલપતરામ
8 - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૪. ગંગા અને જમના / દલપતરામ
9 - અંક ૩જો/ રઘનાથ અને સોમનાથ જીવરામ ભટ્ટને ખોળે છે / દલપતરામ
10 - અંક ૪ થો/પ્રવેશ ૧. જીવરામભટ્ટ ને રઘનાથનું કુટુંબ / દલપતરામ
11 - અંક ૪ થો/ભોજન પ્રસંગ / દલપતરામ
12 - અંક ૪ થો/પ્રવેશ ૨. ગંગા ને જીવરામભટ્ટ / દલપતરામ
13 - અંક ૫ મો/વાઘજી અને કુતુબમિયાં / દલપતરામ
14 - અંક ૬ ઠ્ઠો/સંખ્યાદિ પૃચ્છા / દલપતરામ
15 - અંક ૬ ઠ્ઠો/”चौर्यप्रसंग”- જીવરામભટ્ટને ચોર લઈ જાય છે / દલપતરામ
16 - અંક ૭ મો/ફોજદારી ઈન્સાફ / દલપતરામ
17 - અંક ૮ મો/પ્રવેશ ૧. જીવરામભટ્ટનો મંદવાડ / દલપતરામ
18 - અંક ૮ મો/પ્રવેશ ૨. વૈદ્ય આવે છે / દલપતરામ
19 - અંક ૮ મો/મિથ્યાભિમાનીને જીવરામભટ્ટની શિખામણ / દલપતરામ
20 - અંક ૮ મો/નાટક સમાપ્તિ અને આશીર્વાદ / દલપતરામ