મિથ્યાભિમાન – નાટક – કવિ દલપતરામ

મિથ્યાભિમાન – નાટક – કવિ દલપતરામ

અનુક્રમણિકા

૧ - મિથ્યાભિમાન – પ્રસ્તાવના – દલપતરામ
૨ - ઠકકર ગોવિંદજી ધર્મશીનો પત્ર / મિથ્યાભિમાન
૩ - રંગભૂમિ વ્યવસ્થા / દલપતરામ
૪ - सूत्रधार कृत्य / દલપતરામ
૫ - પૂર્વરંગ / દલપતરામ
૬ - અંક ૧લો/પ્રવેશ ૧. રંગલાનો પ્રવેશ / દલપતરામ
૭ - અંક ૧લો/પ્રવેશ ૨. જીવરામભટ્ટનો પ્રવેશ / દલપતરામ
૮ - અંક ૧લો/પ્રવેશ ૩. બે ભરવાડોનો પ્રવેશ / દલપતરામ
૯ - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૧. રઘનાથભટ્ટ સહુકુટુંબ / દલપતરામ
૧૦ - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૨. રંગલો અને રઘનાથભટ્ટ / દલપતરામ
૧૧ - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૩. ભરવાડ અને રઘનાથભટ્ટ / દલપતરામ
૧૨ - અંક ૨જો/પ્રવેશ ૪. ગંગા અને જમના / દલપતરામ
૧૩ - અંક ૩જો/ રઘનાથ અને સોમનાથ જીવરામ ભટ્ટને ખોળે છે / દલપતરામ
૧૪ - અંક ૪ થો/પ્રવેશ ૧. જીવરામભટ્ટ ને રઘનાથનું કુટુંબ / દલપતરામ
૧૫ - અંક ૪ થો/ભોજન પ્રસંગ / દલપતરામ
૧૬ - અંક ૪ થો/પ્રવેશ ૨. ગંગા ને જીવરામભટ્ટ / દલપતરામ
૧૭ - અંક ૫ મો/વાઘજી અને કુતુબમિયાં / દલપતરામ
૧૮ - અંક ૬ ઠ્ઠો/સંખ્યાદિ પૃચ્છા / દલપતરામ
૧૯ - અંક ૬ ઠ્ઠો/”चौर्यप्रसंग”- જીવરામભટ્ટને ચોર લઈ જાય છે / દલપતરામ
૨૦ - અંક ૭ મો/ફોજદારી ઈન્સાફ / દલપતરામ
૨૧ - અંક ૮ મો/પ્રવેશ ૧. જીવરામભટ્ટનો મંદવાડ / દલપતરામ
૨૨ - અંક ૮ મો/પ્રવેશ ૨. વૈદ્ય આવે છે / દલપતરામ
૨૩ - અંક ૮ મો/મિથ્યાભિમાનીને જીવરામભટ્ટની શિખામણ / દલપતરામ
૨૪ - અંક ૮ મો/નાટક સમાપ્તિ અને આશીર્વાદ / દલપતરામ