મિથ્યાભિમાન – નાટક – કવિ દલપતરામ

મિથ્યાભિમાન – નાટક – કવિ દલપતરામ

અનુક્રમણિકા

૧. મિથ્યાભિમાન – પ્રસ્તાવના – દલપતરામ
૨. ઠકકર ગોવિંદજી ધર્મશીનો પત્ર / મિથ્યાભિમાન
૩. રંગભૂમિ વ્યવસ્થા / દલપતરામ
૪. सूत्रधार कृत्य / દલપતરામ
૫. પૂર્વરંગ / દલપતરામ
૬. અંક ૧લો/પ્રવેશ ૧. રંગલાનો પ્રવેશ / દલપતરામ
૭. અંક ૧લો/પ્રવેશ ૨. જીવરામભટ્ટનો પ્રવેશ / દલપતરામ
૮. અંક ૧લો/પ્રવેશ ૩. બે ભરવાડોનો પ્રવેશ / દલપતરામ
૯. અંક ૨જો/પ્રવેશ ૧. રઘનાથભટ્ટ સહુકુટુંબ / દલપતરામ
૧૦. અંક ૨જો/પ્રવેશ ૨. રંગલો અને રઘનાથભટ્ટ / દલપતરામ
૧૧. અંક ૨જો/પ્રવેશ ૩. ભરવાડ અને રઘનાથભટ્ટ / દલપતરામ
૧૨. અંક ૨જો/પ્રવેશ ૪. ગંગા અને જમના / દલપતરામ
૧૩. અંક ૩જો/ રઘનાથ અને સોમનાથ જીવરામ ભટ્ટને ખોળે છે / દલપતરામ
૧૪. અંક ૪ થો/પ્રવેશ ૧. જીવરામભટ્ટ ને રઘનાથનું કુટુંબ / દલપતરામ
૧૫. અંક ૪ થો/ભોજન પ્રસંગ / દલપતરામ
૧૬. અંક ૪ થો/પ્રવેશ ૨. ગંગા ને જીવરામભટ્ટ / દલપતરામ
૧૭. અંક ૫ મો/વાઘજી અને કુતુબમિયાં / દલપતરામ
૧૮. અંક ૬ ઠ્ઠો/સંખ્યાદિ પૃચ્છા / દલપતરામ
૧૯. અંક ૬ ઠ્ઠો/”चौर्यप्रसंग”- જીવરામભટ્ટને ચોર લઈ જાય છે / દલપતરામ
૨૦. અંક ૭ મો/ફોજદારી ઈન્સાફ / દલપતરામ
૨૧. અંક ૮ મો/પ્રવેશ ૧. જીવરામભટ્ટનો મંદવાડ / દલપતરામ
૨૨. અંક ૮ મો/પ્રવેશ ૨. વૈદ્ય આવે છે / દલપતરામ
૨૩. અંક ૮ મો/મિથ્યાભિમાનીને જીવરામભટ્ટની શિખામણ / દલપતરામ
૨૪. અંક ૮ મો/નાટક સમાપ્તિ અને આશીર્વાદ / દલપતરામ