ઝાલર વાગે જૂઠડી (કાવ્યસંગ્રહ) – વિનોદ જોશી

ઝાલર વાગે જૂઠડી (કાવ્યસંગ્રહ) – વિનોદ જોશી

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન / વિનોદ જોશી
૨. ઝાલર વાગે જૂઠડી / વિનોદ જોશી
૩. કાચી સોપારીનો કટ્ટકો / વિનોદ જોશી
૪. ટચલી આંગલડીનો નખ / વિનોદ જોશી
૫. કૂવાકાંઠે / વિનોદ જોશી
૬. પ્રોષિતભર્તૃકા / વિનોદ જોશી
૭. રે વણઝારા / વિનોદ જોશી
૮. ખડકી ઉઘાડી હું તો / વિનોદ જોશી
૯. સૂડી વચ્ચે સોપારી / વિનોદ જોશી
૧૦. કુંજડી સૂતી / વિનોદ જોશી
૧૧. મૈયર પાછું સાંભરે / વિનોદ જોશી
૧૨. તો અમે આવીએ / વિનોદ જોશી
૧૩. હો… પિયુજી ! / વિનોદ જોશી
૧૪. તું મીંઢળ જેવો…. / વિનોદ જોશી
૧૫. થાંભલીનો ટેકો / વિનોદ જોશી
૧૬. ઠેસ વાગી ને / વિનોદ જોશી
૧૭. હું તો અડધી જાગું / વિનોદ જોશી
૧૮. અમથો ઊડીને આવ્યો / વિનોદ જોશી
૧૯. ચણોઠડી / વિનોદ જોશી
૨૦. કાગળ મારો માણીગર ને / વિનોદ જોશી
૨૧. કારેલું… કારેલું / વિનોદ જોશી
૨૨. એણે કાંટો કાઢીને / વિનોદ જોશી
૨૩. વચળી ફળીમાં / વિનોદ જોશી
૨૪. કમાડ ઉઘાડો રે / વિનોદ જોશી
૨૫. કચકડાની ચૂડી રે / વિનોદ જોશી
૨૬. સંકેલી લેશું ચોપાટને / વિનોદ જોશી
૨૭. ઝેરી કાળોતરો / વિનોદ જોશી
૨૮. સાત હાથ સીંચણ / વિનોદ જોશી
૨૯. આપન્નસત્વા નવોઢા/ વિનોદ જોશી
૩૦. હાથે કરીને / વિનોદ જોશી
૩૧. એ તો સમજ્યા / વિનોદ જોશી
૩૨. ફાંસ જરા શી વાગી ગઈ / વિનોદ જોશી
૩૩. તને ગમે તે / વિનોદ જોશી
૩૪. ઝાટકે રે / વિનોદ જોશી
૩૫. અમે / વિનોદ જોશી
૩૬. ઉંબરમાં ઠેબાતી વાગ્દત્તા / વિનોદ જોશી
૩૭. ઊભી બજારમાં / વિનોદ જોશી
૩૮. ઘચ્ચ દઈ / વિનોદ જોશી
૩૯. કાગળ તો શેં લખીએ / વિનોદ જોશી
૪૦. રાણી વિમલદેનું ગીત / વિનોદ જોશી
૪૧. બાળવધૂ / વિનોદ જોશી
૪૨. ડાળી તૂટી ને… / વિનોદ જોશી
૪૩. પાતલડી રે પૂતલડી રે / વિનોદ જોશી
૪૪. અભિસાર / વિનોદ જોશી
૪૫. ભીની ભીની લ્હેરખી / વિનોદ જોશી
૪૬. પડખામાં તારું સંભારણું / વિનોદ જોશી
૪૭. ઝાકળભીના બેઉ હાથમાં / વિનોદ જોશી
૪૮. દરિયાભાસ / વિનોદ જોશી
૪૯. બપોરે ખેતરમાં / વિનોદ જોશી
૫૦. એક ગામ અને જેઠો પટેલ / વિનોદ જોશી
૫૧. એમ / વિનોદ જોશી
૫૨. એક ઝીંકણગીત / વિનોદ જોશી
૫૩. લીમડાની ડાળ / વિનોદ જોશી
૫૪. કે ભૂલચૂક લેવી દેવી / વિનોદ જોશી
૫૫. ઘણા સમયે કવિતા લખતાં / વિનોદ જોશી
૫૬. ઓગણીસમું પૂરું થતાં / વિનોદ જોશી
૫૭. આજની ઘડી કાલનો દિ’ / વિનોદ જોશી
૫૮. કોઈ જઈને કે’જો / વિનોદ જોશી
૫૯. ઝીંગોરા હપ્પા ઝીંગોરા હપ્ / વિનોદ જોશી
૬૦. ગાય વગરના ખીલાનું ગીત / વિનોદ જોશી
૬૧. પટેલ-પટલાણી / વિનોદ જોશી
૬૨. તમે આવ્યા વનવાસ / વિનોદ જોશી
૬૩. રાજગરો રાતો ને / વિનોદ જોશી
૬૪. દુકાળ / વિનોદ જોશી
૬૫. પાંદડાની ફરિયાદો મૂળને / વિનોદ જોશી
૬૬. પરપોટા થઈ ફૂટી ગયો રે / વિનોદ જોશી
૬૭. હવે ક્યારે બોલાવશો ? / વિનોદ જોશી
૬૮. કીડીના હોંકારે / વિનોદ જોશી
૬૯. કાગળ, ચકલી… / વિનોદ જોશી
૭૦. એક અનુભૂતિ – કાવ્ય સર્જનની / વિનોદ જોશી
૭૧. ભ્રૂણ / વિનોદ જોશી
૭૨. શબ્દપ્રસવ / વિનોદ જોશી
૭૩. સિસૃક્ષા / વિનોદ જોશી
૭૪. ECSTASY / વિનોદ જોશી
૭૫. નાગરિક / વિનોદ જોશી
૭૬. હવા / વિનોદ જોશી
૭૭. ટાઇપિસ્ટગર્લ / વિનોદ જોશી
૭૮. REALIZATION / વિનોદ જોશી
૭૯. બટકણી પળે / વિનોદ જોશી
૮૦. પરિરંભન / વિનોદ જોશી
૮૧. બાળપણની એક સ્મૃતિ / વિનોદ જોશી
૮૨. એક રોમાન્ટિક અનુભૂતિ / વિનોદ જોશી
૮૩. પ્રિયતમા સાથે હસ્તધૂનન વેળા / વિનોદ જોશી
૮૪. આંખ / વિનોદ જોશી
૮૫. પગ / વિનોદ જોશી
૮૬. નાક / વિનોદ જોશી
૮૭. હાથ / વિનોદ જોશી
૮૮. પ્રેયસીનું vision અનુભવ્યાનો સાર / વિનોદ જોશી
૮૯. જત લખવાનું આટલું યાને વિમલીનો પત્ર / વિનોદ જોશી
૯૦. મરતાં મરતાં આટલું / વિનોદ જોશી
૯૧. હે અક્ષરસરકાર / વિનોદ જોશી
૯૨. ભીંત પડી કે ભળકડું / વિનોદ જોશી
૯૩. પત્ર / વિનોદ જોશી
૯૪. મનાઈ છે / વિનોદ જોશી
૯૫. વિશ્રંભાલાપ / વિનોદ જોશી
૯૬. મીરાંની ઉક્તિ / વિનોદ જોશી
૯૭. શિખંડી / વિનોદ જોશી