ઝાલર વાગે જૂઠડી (કાવ્યસંગ્રહ) – વિનોદ જોશી

ઝાલર વાગે જૂઠડી (કાવ્યસંગ્રહ) – વિનોદ જોશી

અનુક્રમણિકા

1 - નિવેદન / વિનોદ જોશી
2 - ઝાલર વાગે જૂઠડી / વિનોદ જોશી
3 - કાચી સોપારીનો કટ્ટકો / વિનોદ જોશી
4 - ટચલી આંગલડીનો નખ / વિનોદ જોશી
5 - કૂવાકાંઠે / વિનોદ જોશી
6 - પ્રોષિતભર્તૃકા / વિનોદ જોશી
7 - રે વણઝારા / વિનોદ જોશી
8 - ખડકી ઉઘાડી હું તો / વિનોદ જોશી
9 - સૂડી વચ્ચે સોપારી / વિનોદ જોશી
10 - કુંજડી સૂતી / વિનોદ જોશી
11 - મૈયર પાછું સાંભરે / વિનોદ જોશી
12 - તો અમે આવીએ / વિનોદ જોશી
13 - હો… પિયુજી ! / વિનોદ જોશી
14 - તું મીંઢળ જેવો…. / વિનોદ જોશી
15 - થાંભલીનો ટેકો / વિનોદ જોશી
16 - ઠેસ વાગી ને / વિનોદ જોશી
17 - હું તો અડધી જાગું / વિનોદ જોશી
18 - અમથો ઊડીને આવ્યો / વિનોદ જોશી
19 - ચણોઠડી / વિનોદ જોશી
20 - કાગળ મારો માણીગર ને / વિનોદ જોશી
21 - કારેલું… કારેલું / વિનોદ જોશી
22 - એણે કાંટો કાઢીને / વિનોદ જોશી
23 - વચળી ફળીમાં / વિનોદ જોશી
24 - કમાડ ઉઘાડો રે / વિનોદ જોશી
25 - કચકડાની ચૂડી રે / વિનોદ જોશી
26 - સંકેલી લેશું ચોપાટને / વિનોદ જોશી
27 - ઝેરી કાળોતરો / વિનોદ જોશી
28 - સાત હાથ સીંચણ / વિનોદ જોશી
29 - આપન્નસત્વા નવોઢા/ વિનોદ જોશી
30 - હાથે કરીને / વિનોદ જોશી
31 - એ તો સમજ્યા / વિનોદ જોશી
32 - ફાંસ જરા શી વાગી ગઈ / વિનોદ જોશી
33 - તને ગમે તે / વિનોદ જોશી
34 - ઝાટકે રે / વિનોદ જોશી
35 - અમે / વિનોદ જોશી
36 - ઉંબરમાં ઠેબાતી વાગ્દત્તા / વિનોદ જોશી
37 - ઊભી બજારમાં / વિનોદ જોશી
38 - ઘચ્ચ દઈ / વિનોદ જોશી
39 - કાગળ તો શેં લખીએ / વિનોદ જોશી
40 - રાણી વિમલદેનું ગીત / વિનોદ જોશી
41 - બાળવધૂ / વિનોદ જોશી
42 - ડાળી તૂટી ને… / વિનોદ જોશી
43 - પાતલડી રે પૂતલડી રે / વિનોદ જોશી
44 - અભિસાર / વિનોદ જોશી
45 - ભીની ભીની લ્હેરખી / વિનોદ જોશી
46 - પડખામાં તારું સંભારણું / વિનોદ જોશી
47 - ઝાકળભીના બેઉ હાથમાં / વિનોદ જોશી
48 - દરિયાભાસ / વિનોદ જોશી
49 - બપોરે ખેતરમાં / વિનોદ જોશી
50 - એક ગામ અને જેઠો પટેલ / વિનોદ જોશી
51 - એમ / વિનોદ જોશી
52 - એક ઝીંકણગીત / વિનોદ જોશી
53 - લીમડાની ડાળ / વિનોદ જોશી
54 - કે ભૂલચૂક લેવી દેવી / વિનોદ જોશી
55 - ઘણા સમયે કવિતા લખતાં / વિનોદ જોશી
56 - ઓગણીસમું પૂરું થતાં / વિનોદ જોશી
57 - આજની ઘડી કાલનો દિ’ / વિનોદ જોશી
58 - કોઈ જઈને કે’જો / વિનોદ જોશી
59 - ઝીંગોરા હપ્પા ઝીંગોરા હપ્ / વિનોદ જોશી
60 - ગાય વગરના ખીલાનું ગીત / વિનોદ જોશી
61 - પટેલ-પટલાણી / વિનોદ જોશી
62 - તમે આવ્યા વનવાસ / વિનોદ જોશી
63 - રાજગરો રાતો ને / વિનોદ જોશી
64 - દુકાળ / વિનોદ જોશી
65 - પાંદડાની ફરિયાદો મૂળને / વિનોદ જોશી
66 - પરપોટા થઈ ફૂટી ગયો રે / વિનોદ જોશી
67 - હવે ક્યારે બોલાવશો ? / વિનોદ જોશી
68 - કીડીના હોંકારે / વિનોદ જોશી
69 - કાગળ, ચકલી… / વિનોદ જોશી
70 - એક અનુભૂતિ – કાવ્ય સર્જનની / વિનોદ જોશી
71 - ભ્રૂણ / વિનોદ જોશી
72 - શબ્દપ્રસવ / વિનોદ જોશી
73 - સિસૃક્ષા / વિનોદ જોશી
74 - ECSTASY / વિનોદ જોશી
75 - નાગરિક / વિનોદ જોશી
76 - હવા / વિનોદ જોશી
77 - ટાઇપિસ્ટગર્લ / વિનોદ જોશી
78 - REALIZATION / વિનોદ જોશી
79 - બટકણી પળે / વિનોદ જોશી
80 - પરિરંભન / વિનોદ જોશી
81 - બાળપણની એક સ્મૃતિ / વિનોદ જોશી
82 - એક રોમાન્ટિક અનુભૂતિ / વિનોદ જોશી
83 - પ્રિયતમા સાથે હસ્તધૂનન વેળા / વિનોદ જોશી
84 - આંખ / વિનોદ જોશી
85 - પગ / વિનોદ જોશી
86 - નાક / વિનોદ જોશી
87 - હાથ / વિનોદ જોશી
88 - પ્રેયસીનું vision અનુભવ્યાનો સાર / વિનોદ જોશી
89 - જત લખવાનું આટલું યાને વિમલીનો પત્ર / વિનોદ જોશી
90 - મરતાં મરતાં આટલું / વિનોદ જોશી
91 - હે અક્ષરસરકાર / વિનોદ જોશી
92 - ભીંત પડી કે ભળકડું / વિનોદ જોશી
93 - પત્ર / વિનોદ જોશી
94 - મનાઈ છે / વિનોદ જોશી
95 - વિશ્રંભાલાપ / વિનોદ જોશી
96 - મીરાંની ઉક્તિ / વિનોદ જોશી
97 - શિખંડી / વિનોદ જોશી