ઝાલર વાગે જૂઠડી (કાવ્યસંગ્રહ) – વિનોદ જોશી

ઝાલર વાગે જૂઠડી (કાવ્યસંગ્રહ) – વિનોદ જોશી

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન / વિનોદ જોશી
૨ - ઝાલર વાગે જૂઠડી / વિનોદ જોશી
૩ - કાચી સોપારીનો કટ્ટકો / વિનોદ જોશી
૪ - ટચલી આંગલડીનો નખ / વિનોદ જોશી
૫ - કૂવાકાંઠે / વિનોદ જોશી
૬ - પ્રોષિતભર્તૃકા / વિનોદ જોશી
૭ - રે વણઝારા / વિનોદ જોશી
૮ - ખડકી ઉઘાડી હું તો / વિનોદ જોશી
૯ - સૂડી વચ્ચે સોપારી / વિનોદ જોશી
૧૦ - કુંજડી સૂતી / વિનોદ જોશી
૧૧ - મૈયર પાછું સાંભરે / વિનોદ જોશી
૧૨ - તો અમે આવીએ / વિનોદ જોશી
૧૩ - હો… પિયુજી ! / વિનોદ જોશી
૧૪ - તું મીંઢળ જેવો…. / વિનોદ જોશી
૧૫ - થાંભલીનો ટેકો / વિનોદ જોશી
૧૬ - ઠેસ વાગી ને / વિનોદ જોશી
૧૭ - હું તો અડધી જાગું / વિનોદ જોશી
૧૮ - અમથો ઊડીને આવ્યો / વિનોદ જોશી
૧૯ - ચણોઠડી / વિનોદ જોશી
૨૦ - કાગળ મારો માણીગર ને / વિનોદ જોશી
૨૧ - કારેલું… કારેલું / વિનોદ જોશી
૨૨ - એણે કાંટો કાઢીને / વિનોદ જોશી
૨૩ - વચળી ફળીમાં / વિનોદ જોશી
૨૪ - કમાડ ઉઘાડો રે / વિનોદ જોશી
૨૫ - કચકડાની ચૂડી રે / વિનોદ જોશી
૨૬ - સંકેલી લેશું ચોપાટને / વિનોદ જોશી
૨૭ - ઝેરી કાળોતરો / વિનોદ જોશી
૨૮ - સાત હાથ સીંચણ / વિનોદ જોશી
૨૯ - આપન્નસત્વા નવોઢા/ વિનોદ જોશી
૩૦ - હાથે કરીને / વિનોદ જોશી
૩૧ - એ તો સમજ્યા / વિનોદ જોશી
૩૨ - ફાંસ જરા શી વાગી ગઈ / વિનોદ જોશી
૩૩ - તને ગમે તે / વિનોદ જોશી
૩૪ - ઝાટકે રે / વિનોદ જોશી
૩૫ - અમે / વિનોદ જોશી
૩૬ - ઉંબરમાં ઠેબાતી વાગ્દત્તા / વિનોદ જોશી
૩૭ - ઊભી બજારમાં / વિનોદ જોશી
૩૮ - ઘચ્ચ દઈ / વિનોદ જોશી
૩૯ - કાગળ તો શેં લખીએ / વિનોદ જોશી
૪૦ - રાણી વિમલદેનું ગીત / વિનોદ જોશી
૪૧ - બાળવધૂ / વિનોદ જોશી
૪૨ - ડાળી તૂટી ને… / વિનોદ જોશી
૪૩ - પાતલડી રે પૂતલડી રે / વિનોદ જોશી
૪૪ - અભિસાર / વિનોદ જોશી
૪૫ - ભીની ભીની લ્હેરખી / વિનોદ જોશી
૪૬ - પડખામાં તારું સંભારણું / વિનોદ જોશી
૪૭ - ઝાકળભીના બેઉ હાથમાં / વિનોદ જોશી
૪૮ - દરિયાભાસ / વિનોદ જોશી
૪૯ - બપોરે ખેતરમાં / વિનોદ જોશી
૫૦ - એક ગામ અને જેઠો પટેલ / વિનોદ જોશી
૫૧ - એમ / વિનોદ જોશી
૫૨ - એક ઝીંકણગીત / વિનોદ જોશી
૫૩ - લીમડાની ડાળ / વિનોદ જોશી
૫૪ - કે ભૂલચૂક લેવી દેવી / વિનોદ જોશી
૫૫ - ઘણા સમયે કવિતા લખતાં / વિનોદ જોશી
૫૬ - ઓગણીસમું પૂરું થતાં / વિનોદ જોશી
૫૭ - આજની ઘડી કાલનો દિ’ / વિનોદ જોશી
૫૮ - કોઈ જઈને કે’જો / વિનોદ જોશી
૫૯ - ઝીંગોરા હપ્પા ઝીંગોરા હપ્ / વિનોદ જોશી
૬૦ - ગાય વગરના ખીલાનું ગીત / વિનોદ જોશી
૬૧ - પટેલ-પટલાણી / વિનોદ જોશી
૬૨ - તમે આવ્યા વનવાસ / વિનોદ જોશી
૬૩ - રાજગરો રાતો ને / વિનોદ જોશી
૬૪ - દુકાળ / વિનોદ જોશી
૬૫ - પાંદડાની ફરિયાદો મૂળને / વિનોદ જોશી
૬૬ - પરપોટા થઈ ફૂટી ગયો રે / વિનોદ જોશી
૬૭ - હવે ક્યારે બોલાવશો ? / વિનોદ જોશી
૬૮ - કીડીના હોંકારે / વિનોદ જોશી
૬૯ - કાગળ, ચકલી… / વિનોદ જોશી
૭૦ - એક અનુભૂતિ – કાવ્ય સર્જનની / વિનોદ જોશી
૭૧ - ભ્રૂણ / વિનોદ જોશી
૭૨ - શબ્દપ્રસવ / વિનોદ જોશી
૭૩ - સિસૃક્ષા / વિનોદ જોશી
૭૪ - ECSTASY / વિનોદ જોશી
૭૫ - નાગરિક / વિનોદ જોશી
૭૬ - હવા / વિનોદ જોશી
૭૭ - ટાઇપિસ્ટગર્લ / વિનોદ જોશી
૭૮ - REALIZATION / વિનોદ જોશી
૭૯ - બટકણી પળે / વિનોદ જોશી
૮૦ - પરિરંભન / વિનોદ જોશી
૮૧ - બાળપણની એક સ્મૃતિ / વિનોદ જોશી
૮૨ - એક રોમાન્ટિક અનુભૂતિ / વિનોદ જોશી
૮૩ - પ્રિયતમા સાથે હસ્તધૂનન વેળા / વિનોદ જોશી
૮૪ - આંખ / વિનોદ જોશી
૮૫ - પગ / વિનોદ જોશી
૮૬ - નાક / વિનોદ જોશી
૮૭ - હાથ / વિનોદ જોશી
૮૮ - પ્રેયસીનું vision અનુભવ્યાનો સાર / વિનોદ જોશી
૮૯ - જત લખવાનું આટલું યાને વિમલીનો પત્ર / વિનોદ જોશી
૯૦ - મરતાં મરતાં આટલું / વિનોદ જોશી
૯૧ - હે અક્ષરસરકાર / વિનોદ જોશી
૯૨ - ભીંત પડી કે ભળકડું / વિનોદ જોશી
૯૩ - પત્ર / વિનોદ જોશી
૯૪ - મનાઈ છે / વિનોદ જોશી
૯૫ - વિશ્રંભાલાપ / વિનોદ જોશી
૯૬ - મીરાંની ઉક્તિ / વિનોદ જોશી
૯૭ - શિખંડી / વિનોદ જોશી