ઉદયન ઠક્કરનાં ચૂંટેલા કાવ્યો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉદયન ઠક્કર

ઉદયન ઠક્કરનાં ચૂંટેલા કાવ્યો (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉદયન ઠક્કર

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન / ઉદયન ઠક્કર
૨. પ્રશ્નપત્ર / ઉદયન ઠક્કર
૩. પાંડોબા અને મેઘધનુષ / ઉદયન ઠક્કર
૪. મથુરાદાસ જેરામ / ઉદયન ઠક્કર
૫. મોચી / ઉદયન ઠક્કર
૬. અમરતલાલ / ઉદયન ઠક્કર
૭. હોડી / ઉદયન ઠક્કર
૮. પડછાયા / ઉદયન ઠક્કર
૯. એક પત્ર / ઉદયન ઠક્કર
૧૦. જાસાચિઠ્ઠી / ઉદયન ઠક્કર
૧૧. પતંગિયું / ઉદયન ઠક્કર
૧૨. ગમતી વ્યક્તિને ઘાંટો / ઉદયન ઠક્કર
૧૩. મારી એક વારની પ્રેમિકાને બાળક જન્મ્યું છે / ઉદયન ઠક્કર
૧૪. આવકારની ગીતિકાઓ / ઉદયન ઠક્કર
૧૫. ખુલાસો / ઉદયન ઠક્કર
૧૬. કઈ તરકીબથી... / ઉદયન ઠક્કર
૧૭. વરસાદમાં / ઉદયન ઠક્કર
૧૮. વિરહ / ઉદયન ઠક્કર
૧૯. પરોઢ / ઉદયન ઠક્કર
૨૦. આ તરફ કે ઓ તરફ / ઉદયન ઠક્કર
૨૧. સાત, છ, પાંચ, ચાર... / ઉદયન ઠક્કર
૨૨. જો મરવાનું જ હોય / ઉદયન ઠક્કર
૨૩. મુક્તક / ઉદયન ઠક્કર
૨૪. ત્રિપદી / ઉદયન ઠક્કર
૨૫. સમૂહ ગાન / ઉદયન ઠક્કર
૨૬. અધવચ્ચે ઊભેલી સ્ત્રીનું ગીત / ઉદયન ઠક્કર
૨૭. જલપરીઓનો ગરબો / ઉદયન ઠક્કર
૨૮. દરિયાઈ ચિત્રો / ઉદયન ઠક્કર
૨૯. પગદંડી તો અહીંયાં અટકી / ઉદયન ઠક્કર
૩૦. ટીના અને વરસાદ / ઉદયન ઠક્કર
૩૧. લો સામ્મેથી જરીક ઊછળતી / ઉદયન ઠક્કર
૩૨. એક છોકરો સોડા જેવો / ઉદયન ઠક્કર
૩૩. અવાજ વિરુદ્ધ અવાજ / ઉદયન ઠક્કર
૩૪. અદલાબદલી / ઉદયન ઠક્કર
૩૫. મરવું / ઉદયન ઠક્કર
૩૬. ગુમાવું / ઉદયન ઠક્કર
૩૭. ભગવાન પણ ઓછી માયા છે ? / ઉદયન ઠક્કર
૩૮. રામ કે ભૂત ? / ઉદયન ઠક્કર
૩૯. પ્રયોગ / ઉદયન ઠક્કર
૪૦. ટચૂકડી જા. * ખ. / ઉદયન ઠક્કર
૪૧. તમે નાતે કેવા ? / ઉદયન ઠક્કર
૪૨. મસ્જિદબંદરમાં મણિલાલ નામે / ઉદયન ઠક્કર
૪૩. મિલેનિયમ / ઉદયન ઠક્કર
૪૪. કચ્છનું રણ ખારું કેમ ? / ઉદયન ઠક્કર
૪૫. ઘર / ઉદયન ઠક્કર
૪૬. આત્મનિવેદનમ્ / ઉદયન ઠક્કર
૪૭. સેલ્લારા / ઉદયન ઠક્કર
૪૮. કેલીફોર્નિયા માઉન્ટેન / ઉદયન ઠક્કર
૪૯. ધ માસ્ટર્સ ટચ / ઉદયન ઠક્કર
૫૦. સ્ફુલ્લિંગની સાંકળ / ઉદયન ઠક્કર
૫૧. રોજ સાંજે પંખીઓના... / ઉદયન ઠક્કર
૫૨. ઉદ્દગારથી અસર સુધીના / ઉદયન ઠક્કર
૫૩. રાતદિવસ ગોખલે રહી-રહીને / ઉદયન ઠક્કર
૫૪. દ્રશ્યથી ધીમા સ્વરોને / ઉદયન ઠક્કર
૫૫. લતાકુંજમાં / ઉદયન ઠક્કર
૫૬. વાર્તા- ગઝલ / ઉદયન ઠક્કર
૫૭. આસમાનમાં એકાએક... / ઉદયન ઠક્કર
૫૮. એ કહે, વરસાદ-માપક યંત્રને... / ઉદયન ઠક્કર
૫૯. આષાઢના પ્રથમ દિવસે.... / ઉદયન ઠક્કર
૬૦. ચંદ્ર / ઉદયન ઠક્કર
૬૧. કોની ફરતે ફરું... / ઉદયન ઠક્કર
૬૨. પીળચટ્ટો, જ્યાં અડ્યો ભૂરાને... / ઉદયન ઠક્કર
૬૩. કમળદળને ભિજાવીને... / ઉદયન ઠક્કર
૬૪. રૂપ રહેવા દે મ્યાન... / ઉદયન ઠક્કર
૬૫. જાતને તેં જયારે શણગારી હશે... / ઉદયન ઠક્કર
૬૬. દિવસરાત આ કોણ... / ઉદયન ઠક્કર
૬૭. નાગરી નાતને પાન-સોપારી... / ઉદયન ઠક્કર
૬૮. સમય / ઉદયન ઠક્કર
૬૯. કવિતાઓ કરે છે પંખીઓ... / ઉદયન ઠક્કર
૭૦. વાતેવાતે શેનું મોડું થાય છે... / ઉદયન ઠક્કર
૭૧. ત્રિપદી - ૨ / ઉદયન ઠક્કર
૭૨. થોર / ઉદયન ઠક્કર
૭૩. દીકરી / ઉદયન ઠક્કર
૭૪. મુક્તક - ૧ / ઉદયન ઠક્કર
૭૫. નઝમ / ઉદયન ઠક્કર
૭૬. અનુસ્વાર / ઉદયન ઠક્કર
૭૭. રમકડું / ઉદયન ઠક્કર
૭૮. રખડુનું ગીત / ઉદયન ઠક્કર
૭૯. પણ / ઉદયન ઠક્કર
૮૦. હોળી ગીત / ઉદયન ઠક્કર
૮૧. દુહા / ઉદયન ઠક્કર
૮૨. સોરઠા (મધ્યમેલ) / ઉદયન ઠક્કર
૮૩. પાનેતર શી છોકરી / ઉદયન ઠક્કર
૮૪. ગરુડ પુરાણ / ઉદયન ઠક્કર