વેળા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનોહર ત્રિવેદી

વેળા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનોહર ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન - 'થોડુંક' / મનોહર ત્રિવેદી
૨. વેળા - પ્રસ્તાવના / સુરેશ દલાલ
૩. વેળા - પ્રસ્તાવના / સુમન શાહ
૪. પપ્પા, હવે ફોન મૂકું ? / મનોહર ત્રિવેદી
૫. હું ભરનીંદરમાં હોઉં / મનોહર ત્રિવેદી
૬. તને ઓળખું છું, મા / મનોહર ત્રિવેદી
૭. બાપુની શીખ / મનોહર ત્રિવેદી
૮. કદી સાંભરે ભાઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૯. બેનીના કંઠમાં / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦. તડકાને તો એમ કે – / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧. તડકા ! તારાં તીર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨. તડકાને તો હોય / મનોહર ત્રિવેદી
૧૩. આ પા તડકા વરસે - / મનોહર ત્રિવેદી
૧૪. તડકી / મનોહર ત્રિવેદી
૧૫. આ તડકો ભાદરવાનો / મનોહર ત્રિવેદી
૧૬. હોંશે શણગાર સજ્યા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૭. ઉઘડ્યા હોંશથી ડેલા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૮. ઊડી ઊડી રે એક ચરકલડી / મનોહર ત્રિવેદી
૧૯. ઘેનભર્યાં.... / મનોહર ત્રિવેદી
૨૦. મેંદી લઈને... / મનોહર ત્રિવેદી
૨૧. આવ, બારણે / મનોહર ત્રિવેદી
૨૨. ઝાઝું શું સમજાવું.... / મનોહર ત્રિવેદી
૨૩. આડાઅવળા શબ્દો / મનોહર ત્રિવેદી
૨૪. મને ટહુકાએ – ટહુકાએ / મનોહર ત્રિવેદી
૨૫. વસંતી સવાર લઈને / મનોહર ત્રિવેદી
૨૬. મારા પગમાંથી / મનોહર ત્રિવેદી
૨૭. પૃથ્વીને* / મનોહર ત્રિવેદી
૨૮. ઝાડવું ઝૂરે / મનોહર ત્રિવેદી
૨૯. માણસભાઈનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૩૦. રાધે, તોરે નૈના.....* / મનોહર ત્રિવેદી
૩૧. કૈસે નીર ભરું ? * / મનોહર ત્રિવેદી
૩૨. તારી માન્નો તું / મનોહર ત્રિવેદી
૩૩. ચિઠ્ઠીમાં / મનોહર ત્રિવેદી
૩૪. મોરારિબાપુએ કીધું છે એટલે... / મનોહર ત્રિવેદી
૩૫. તું તારી રીતે જા / મનોહર ત્રિવેદી
૩૬. એમ આપણું યે – / મનોહર ત્રિવેદી
૩૭. સ્ત્રી, સડક ને ગ્રીષ્મબપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
૩૮. કાંડું મરડ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
૩૯. પવન ગયો છે પડી / મનોહર ત્રિવેદી
૪૦. મારા ખાંચામાંથી / મનોહર ત્રિવેદી
૪૧. વેળા થૈ / મનોહર ત્રિવેદી
૪૨. માથે બાંધ્યું ફાળિયું / મનોહર ત્રિવેદી
૪૩. બહાર નીકળ્યા તો / મનોહર ત્રિવેદી
૪૪. એક છોકરી આદિવાસીની / મનોહર ત્રિવેદી
૪૫. માણસને જોઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૪૬. આપણો ઉમંગ / મનોહર ત્રિવેદી
૪૭. ધૂળભરેલા પગને- / મનોહર ત્રિવેદી
૪૮. સીમ-થાકોડો / મનોહર ત્રિવેદી
૪૯. લહેરખીને થયું / મનોહર ત્રિવેદી
૫૦. ચિતરામણ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૧. તારો તંત / મનોહર ત્રિવેદી
૫૨. હું તો ડાળીથી / મનોહર ત્રિવેદી
૫૩. અમારી વ્હેજો એવી પળ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૪. તમને – / મનોહર ત્રિવેદી
૫૫. પ્રાર્થના – ૧ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૬. પ્રાર્થના - ૨ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૭. પ્રાર્થના – ૩ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૮. પ્રાર્થના – ૪ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૯. પ્રાર્થના – ૫ / મનોહર ત્રિવેદી
૬૦. વણમાગ્યે / મનોહર ત્રિવેદી
૬૧. સાયાજી / મનોહર ત્રિવેદી
૬૨. અમે-તમે / મનોહર ત્રિવેદી
૬૩. જલમભોમકા / મનોહર ત્રિવેદી
૬૪. ઇચ્છાગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૬૫. બીડ સાંઝુકું / મનોહર ત્રિવેદી
૬૬. ધોમધખ્યા બપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
૬૭. મને હે નિદ્રા, તેં – / મનોહર ત્રિવેદી
૬૮. નૃત્યગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૬૯. વડછડ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૦. આ કેશ કે – / મનોહર ત્રિવેદી
૭૧. આ ગામ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૨. ઘઉંની ઊંબી / મનોહર ત્રિવેદી
૭૩. મૂક – બધિરોનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૭૪. ડાળે ડાળે ડૂંખ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૫. સ્મૃતિ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૬. થોડું મારું થોડું તારું / મનોહર ત્રિવેદી
૭૭. તેં પૂછ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
૭૮. પડોશીની દીકરી / મનોહર ત્રિવેદી
૭૯. છોકરાવે કાંઠે જઈ પૂછ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
૮૦. ગિયો ગિયો તિ ગિયો / મનોહર ત્રિવેદી
૮૧. ચહો, મિત્ર ! જો ચહો / મનોહર ત્રિવેદી
૮૨. સાંજ પડી ગઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૮૩. પ્રોષિતભર્તૃકાનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૮૪. મુને વાયરાએ / મનોહર ત્રિવેદી
૮૫. હરખ તારો આ -- * / મનોહર ત્રિવેદી
૮૬. સહુનું સારું થાય / મનોહર ત્રિવેદી
૮૭. તમે મળ્યા પણ - / મનોહર ત્રિવેદી
૮૮. એવું બાળક જોઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૮૯. ઝાડ મારે ના - / મનોહર ત્રિવેદી
૯૦. આપણા તો ઠેરઠેર ભેરુ / મનોહર ત્રિવેદી
૯૧. જુવાનિયા સાથેનું એક વાર્તિક / મનોહર ત્રિવેદી
૯૨. થાય કે એવું હોય / મનોહર ત્રિવેદી
૯૩. વહેલી સવારે - / મનોહર ત્રિવેદી
૯૪. અન્તર્યામીને / મનોહર ત્રિવેદી
૯૫. અધૂરું કશું છૂટી જતું નથી / મનોહર ત્રિવેદી
૯૬. માનપુર* / મનોહર ત્રિવેદી
૯૭. વરસાદ તડકો અને તું / મનોહર ત્રિવેદી
૯૮. કમાલની દીકરીઓ / મનોહર ત્રિવેદી
૯૯. ખબર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૦. બાપુ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૧. હંમેશ મુજબ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૨. ગ્રીષ્મબપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૩. આપણા જ ભાઈભરું / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૪. તડકાછઠ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૫. હાઈકુ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૬. ડાંગના જંગલમાં ફરતાં.... / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૭. શેઢો (મોનોઇમેજ) / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૮. આંસુ (મોનોઇમેજ) / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૯. તે - / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૦. સ્થાનાંતર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૧. ગીર : માગશર સંવત ૨૦૬૬ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૨. અમદાવાદ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૩. સ્રોત / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૪. માય ડિયર જયુ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૫. હર્ષદ ચંદારાણા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૬. મનસુખ સલ્લા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૭. રતિલાલ બોરીસાગર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૮. નાનાભાઈ હ. જેબલિયા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૯. પ્રબોધ ર. જોશી / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૦. અરવિંદ ભટ્ટ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૧. ભાઈ* / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૨. ગુરુવર્ય તખ્તસિંહ પરમાર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૩. કલાપીની કવિતામાંથી પસાર થતાં / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૪. નિવેદન - વેળા / મનોહર ત્રિવેદી