વેળા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનોહર ત્રિવેદી

વેળા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનોહર ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન - 'થોડુંક' / મનોહર ત્રિવેદી
૨ - વેળા - પ્રસ્તાવના / સુરેશ દલાલ
૩ - વેળા - પ્રસ્તાવના / સુમન શાહ
૪ - પપ્પા, હવે ફોન મૂકું ? / મનોહર ત્રિવેદી
૫ - હું ભરનીંદરમાં હોઉં / મનોહર ત્રિવેદી
૬ - તને ઓળખું છું, મા / મનોહર ત્રિવેદી
૭ - બાપુની શીખ / મનોહર ત્રિવેદી
૮ - કદી સાંભરે ભાઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૯ - બેનીના કંઠમાં / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦ - તડકાને તો એમ કે – / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧ - તડકા ! તારાં તીર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨ - તડકાને તો હોય / મનોહર ત્રિવેદી
૧૩ - આ પા તડકા વરસે - / મનોહર ત્રિવેદી
૧૪ - તડકી / મનોહર ત્રિવેદી
૧૫ - આ તડકો ભાદરવાનો / મનોહર ત્રિવેદી
૧૬ - હોંશે શણગાર સજ્યા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૭ - ઉઘડ્યા હોંશથી ડેલા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૮ - ઊડી ઊડી રે એક ચરકલડી / મનોહર ત્રિવેદી
૧૯ - ઘેનભર્યાં.... / મનોહર ત્રિવેદી
૨૦ - મેંદી લઈને... / મનોહર ત્રિવેદી
૨૧ - આવ, બારણે / મનોહર ત્રિવેદી
૨૨ - ઝાઝું શું સમજાવું.... / મનોહર ત્રિવેદી
૨૩ - આડાઅવળા શબ્દો / મનોહર ત્રિવેદી
૨૪ - મને ટહુકાએ – ટહુકાએ / મનોહર ત્રિવેદી
૨૫ - વસંતી સવાર લઈને / મનોહર ત્રિવેદી
૨૬ - મારા પગમાંથી / મનોહર ત્રિવેદી
૨૭ - પૃથ્વીને* / મનોહર ત્રિવેદી
૨૮ - ઝાડવું ઝૂરે / મનોહર ત્રિવેદી
૨૯ - માણસભાઈનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૩૦ - રાધે, તોરે નૈના.....* / મનોહર ત્રિવેદી
૩૧ - કૈસે નીર ભરું ? * / મનોહર ત્રિવેદી
૩૨ - તારી માન્નો તું / મનોહર ત્રિવેદી
૩૩ - ચિઠ્ઠીમાં / મનોહર ત્રિવેદી
૩૪ - મોરારિબાપુએ કીધું છે એટલે... / મનોહર ત્રિવેદી
૩૫ - તું તારી રીતે જા / મનોહર ત્રિવેદી
૩૬ - એમ આપણું યે – / મનોહર ત્રિવેદી
૩૭ - સ્ત્રી, સડક ને ગ્રીષ્મબપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
૩૮ - કાંડું મરડ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
૩૯ - પવન ગયો છે પડી / મનોહર ત્રિવેદી
૪૦ - મારા ખાંચામાંથી / મનોહર ત્રિવેદી
૪૧ - વેળા થૈ / મનોહર ત્રિવેદી
૪૨ - માથે બાંધ્યું ફાળિયું / મનોહર ત્રિવેદી
૪૩ - બહાર નીકળ્યા તો / મનોહર ત્રિવેદી
૪૪ - એક છોકરી આદિવાસીની / મનોહર ત્રિવેદી
૪૫ - માણસને જોઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૪૬ - આપણો ઉમંગ / મનોહર ત્રિવેદી
૪૭ - ધૂળભરેલા પગને- / મનોહર ત્રિવેદી
૪૮ - સીમ-થાકોડો / મનોહર ત્રિવેદી
૪૯ - લહેરખીને થયું / મનોહર ત્રિવેદી
૫૦ - ચિતરામણ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૧ - તારો તંત / મનોહર ત્રિવેદી
૫૨ - હું તો ડાળીથી / મનોહર ત્રિવેદી
૫૩ - અમારી વ્હેજો એવી પળ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૪ - તમને – / મનોહર ત્રિવેદી
૫૫ - પ્રાર્થના – ૧ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૬ - પ્રાર્થના - ૨ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૭ - પ્રાર્થના – ૩ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૮ - પ્રાર્થના – ૪ / મનોહર ત્રિવેદી
૫૯ - પ્રાર્થના – ૫ / મનોહર ત્રિવેદી
૬૦ - વણમાગ્યે / મનોહર ત્રિવેદી
૬૧ - સાયાજી / મનોહર ત્રિવેદી
૬૨ - અમે-તમે / મનોહર ત્રિવેદી
૬૩ - જલમભોમકા / મનોહર ત્રિવેદી
૬૪ - ઇચ્છાગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૬૫ - બીડ સાંઝુકું / મનોહર ત્રિવેદી
૬૬ - ધોમધખ્યા બપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
૬૭ - મને હે નિદ્રા, તેં – / મનોહર ત્રિવેદી
૬૮ - નૃત્યગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૬૯ - વડછડ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૦ - આ કેશ કે – / મનોહર ત્રિવેદી
૭૧ - આ ગામ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૨ - ઘઉંની ઊંબી / મનોહર ત્રિવેદી
૭૩ - મૂક – બધિરોનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૭૪ - ડાળે ડાળે ડૂંખ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૫ - સ્મૃતિ / મનોહર ત્રિવેદી
૭૬ - થોડું મારું થોડું તારું / મનોહર ત્રિવેદી
૭૭ - તેં પૂછ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
૭૮ - પડોશીની દીકરી / મનોહર ત્રિવેદી
૭૯ - છોકરાવે કાંઠે જઈ પૂછ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
૮૦ - ગિયો ગિયો તિ ગિયો / મનોહર ત્રિવેદી
૮૧ - ચહો, મિત્ર ! જો ચહો / મનોહર ત્રિવેદી
૮૨ - સાંજ પડી ગઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૮૩ - પ્રોષિતભર્તૃકાનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
૮૪ - મુને વાયરાએ / મનોહર ત્રિવેદી
૮૫ - હરખ તારો આ -- * / મનોહર ત્રિવેદી
૮૬ - સહુનું સારું થાય / મનોહર ત્રિવેદી
૮૭ - તમે મળ્યા પણ - / મનોહર ત્રિવેદી
૮૮ - એવું બાળક જોઈ / મનોહર ત્રિવેદી
૮૯ - ઝાડ મારે ના - / મનોહર ત્રિવેદી
૯૦ - આપણા તો ઠેરઠેર ભેરુ / મનોહર ત્રિવેદી
૯૧ - જુવાનિયા સાથેનું એક વાર્તિક / મનોહર ત્રિવેદી
૯૨ - થાય કે એવું હોય / મનોહર ત્રિવેદી
૯૩ - વહેલી સવારે - / મનોહર ત્રિવેદી
૯૪ - અન્તર્યામીને / મનોહર ત્રિવેદી
૯૫ - અધૂરું કશું છૂટી જતું નથી / મનોહર ત્રિવેદી
૯૬ - માનપુર* / મનોહર ત્રિવેદી
૯૭ - વરસાદ તડકો અને તું / મનોહર ત્રિવેદી
૯૮ - કમાલની દીકરીઓ / મનોહર ત્રિવેદી
૯૯ - ખબર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૦ - બાપુ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૧ - હંમેશ મુજબ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૨ - ગ્રીષ્મબપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૩ - આપણા જ ભાઈભરું / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૪ - તડકાછઠ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૫ - હાઈકુ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૬ - ડાંગના જંગલમાં ફરતાં.... / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૭ - શેઢો (મોનોઇમેજ) / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૮ - આંસુ (મોનોઇમેજ) / મનોહર ત્રિવેદી
૧૦૯ - તે - / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૦ - સ્થાનાંતર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૧ - ગીર : માગશર સંવત ૨૦૬૬ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૨ - અમદાવાદ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૩ - સ્રોત / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૪ - માય ડિયર જયુ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૫ - હર્ષદ ચંદારાણા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૬ - મનસુખ સલ્લા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૭ - રતિલાલ બોરીસાગર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૮ - નાનાભાઈ હ. જેબલિયા / મનોહર ત્રિવેદી
૧૧૯ - પ્રબોધ ર. જોશી / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૦ - અરવિંદ ભટ્ટ / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૧ - ભાઈ* / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૨ - ગુરુવર્ય તખ્તસિંહ પરમાર / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૩ - કલાપીની કવિતામાંથી પસાર થતાં / મનોહર ત્રિવેદી
૧૨૪ - નિવેદન - વેળા / મનોહર ત્રિવેદી