અખેગીતા (કાવ્યસંગ્રહ) / અખા ભગત(અખો)

અખેગીતા (કાવ્યસંગ્રહ) / અખા ભગત(અખો)

અનુક્રમણિકા

 
1 - કડવું ૧ લું - હરિગુરુસંતની સ્તુતિ / અખેગીતા (અખો)
2 - કડવું ૨ જું - વેદાંતી કવિઓની સ્તુતિ / અખેગીતા (અખો)
3 - કડવું ૩ જું - વેદાંતના પ્રાચીન શ્રોતાવક્તાનાં નામ / અખેગીતા (અખો)
4 - કડવું ૪ થું - અજ્ઞાની જીવની દુઃખ દશા / અખેગીતા (અખો)
5 - કડવું ૫ મું - જીવ ઉપર માયાનો દગો / અખેગીતા (અખો)
6 - કડવું ૬ ઠું - માયાથી જીવને સંસારબંધન / અખેગીતા (અખો)
7 - કડવુ ૭ મું - માયાથી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ / અખેગીતા (અખો)
8 - કડવું ૮ મું - માયાથી ઉત્પત્તિ ને નાશ / અખેગીતા (અખો)
9 - કડવુ ૯ મું - વૈરાગ્યાર્તિ તીવ્રતાનું રૂપ / અખેગીતા (અખો)
10 - કડવું ૧૦ મું - ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)
11 - કડવું ૧૧ મું - સર્વાત્મભાવ તેજ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ / અખેગીતા (અખો)
12 - કડવું ૧૨મું - સર્વાત્મભાવ જ્ઞાનતુર્ય પદ / અખેગીતા (અખો)
13 - કડવું ૧૩ મું - જીવન્મુકતની દશા - ૧ / અખેગીતા (અખો)
14 - કડવું ૧૪ મું - જીવન્મુકતની દશા - ૨ / અખેગીતા (અખો)
15 - કડવું ૧૫ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૧ / અખેગીતા (અખો)
16 - કડવું ૧૬ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૨ / અખેગીતા (અખો)
17 - કડવું ૧૭ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ -૧ / અખેગીતા (અખો)
18 - કડવું ૨૫ મું - પરબ્રહ્મનો ભેદ / અખેગીતા (અખો)
19 - કડવું ૨૬ મું - શૂન્યવાદીનો વિતંડાવાદ / અખેગીતા (અખો)
20 - કડવું ૨૭ મું - જ્ઞાનીના અનુભવનો લક્ષ / અખેગીતા (અખો)
21 - કડવું ૨૮ મું - વિદેહીનાં ચિન્હ / અખેગીતા (અખો)
22 - કડવું ૨૯ મું - ષટ્શાસ્ત્ર, ષટ્ઉ પશાસ્ત્ર અને ષટ્દસર્શનનું વર્ણન / અખેગીતા (અખો)
23 - કડવું ૩૦ મું - શ્રુતિ - સ્મૃતિ -પુરાણ- શાસ્ત્રના મત / અખેગીતા (અખો)