અખેગીતા (કાવ્યસંગ્રહ) / અખા ભગત(અખો)

અખેગીતા (કાવ્યસંગ્રહ) / અખા ભગત(અખો)

અનુક્રમણિકા

૧ - કડવું ૧ લું - હરિગુરુસંતની સ્તુતિ / અખેગીતા (અખો)
૨ - કડવું ૨ જું - વેદાંતી કવિઓની સ્તુતિ / અખેગીતા (અખો)
૩ - કડવું ૩ જું - વેદાંતના પ્રાચીન શ્રોતાવક્તાનાં નામ / અખેગીતા (અખો)
૪ - કડવું ૪ થું - અજ્ઞાની જીવની દુઃખ દશા / અખેગીતા (અખો)
૫ - કડવું ૫ મું - જીવ ઉપર માયાનો દગો / અખેગીતા (અખો)
૬ - કડવું ૬ ઠું - માયાથી જીવને સંસારબંધન / અખેગીતા (અખો)
૭ - કડવુ ૭ મું - માયાથી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ / અખેગીતા (અખો)
૮ - કડવું ૮ મું - માયાથી ઉત્પત્તિ ને નાશ / અખેગીતા (અખો)
૯ - કડવુ ૯ મું - વૈરાગ્યાર્તિ તીવ્રતાનું રૂપ / અખેગીતા (અખો)
૧૦ - કડવું ૧૦ મું - ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)
૧૧ - કડવું ૧૧ મું - સર્વાત્મભાવ તેજ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ / અખેગીતા (અખો)
૧૨ - કડવું ૧૨મું - સર્વાત્મભાવ જ્ઞાનતુર્ય પદ / અખેગીતા (અખો)
૧૩ - કડવું ૧૩ મું - જીવન્મુકતની દશા - ૧ / અખેગીતા (અખો)
૧૪ - કડવું ૧૪ મું - જીવનમુક્તની દશા - ૨ / અખેગીતા (અખો)
૧૫ - કડવું ૧૫ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૧ / અખેગીતા (અખો)
૧૬ - કડવું ૧૬ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૨ / અખેગીતા (અખો)
૧૭ - કડવું ૧૭ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ -૧ / અખેગીતા (અખો)
૧૮ - કડવું ૧૮ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ -૨ / અખેગીતા (અખો)
૧૯ - કડવું ૧૯ મું - સ્તુતિ કરતા જીવની બ્રહ્મ સાથે એકતા / અખેગીતા (અખો)
૨૦ - કડવું ૨૦ મું - શિવમાં જીવનું તત્ત્વારોપણ / અખેગીતા (અખો)
૨૧ - કડવું ૨૧ મું - બ્રહ્મ-ઇશ્વર ને જીવની એકતા / અખેગીતા (અખો)
૨૨ - કડવું ૨૨ મું - બ્રહ્મ અને માયાની એકતાથી જીવ અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ-સદ્દ્ષ્ટાંત / અખેગીતા (અખો)
૨૩ - કડવું ૨૩ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ / અખેગીતા (અખો)
૨૪ - કડવું ૨૪ મું - જીવને અહંકાર સ્વરૂપની ઉત્પત્તિ / અખેગીતા (અખો)
૨૫ - કડવું ૨૫ મું - પરબ્રહ્મનો ભેદ / અખેગીતા (અખો)
૨૬ - કડવું ૨૬ મું - શૂન્યવાદીનો વિતંડાવાદ / અખેગીતા (અખો)
૨૭ - કડવું ૨૭ મું - જ્ઞાનીના અનુભવનો લક્ષ / અખેગીતા (અખો)
૨૮ - કડવું ૨૮ મું - વિદેહીનાં ચિન્હ / અખેગીતા (અખો)
૨૯ - કડવું ૨૯ મું - ષટ્શાસ્ત્ર, ષટ્ઉ પશાસ્ત્ર અને ષટ્દસર્શનનું વર્ણન / અખેગીતા (અખો)
૩૦ - કડવું ૩૦ મું - શ્રુતિ - સ્મૃતિ -પુરાણ- શાસ્ત્રના મત / અખેગીતા (અખો)
૩૧ - કડવું ૩૧ મું- શાસ્ત્રોના મતો / ગીતા (અખો)
૩૨ - કડવું ૩૨ મું - મુમુક્ષુને સત્સંગની તૃષ્ણા / અખેગીતા (અખો)
૩૩ - કડવું ૩૩ મું - સત્સંગનું માહાત્મ્ય અને દુર્જનનું દુર્ભાગ્ય / અખેગીતા (અખો)
૩૪ - કડવું ૩૪ મું - સત્સંગની આર્તિ અને સંતના ગુણ / અખેગીતા (અખો)
૩૫ - કડવું ૩૫ મું - સત્સંગના ફળનું વર્ણન / અખેગીતા (અખો)
૩૬ - કડવું ૩૬મું - અદ્વૈતપદની દ્દઢતા / અખેગીતા (અખો)
૩૭ - કડવું ૩૭મું-વસ્તુનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)
૩૮ - કડવું ૩૮મું-વસ્તુની અદ્વૈતતા / અખેગીતા (અખો)
૩૯ - કડવું ૩૯મું-સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)
૪૦ - કડવું ૪૦મું-આ ગીતાનું ફળ / અખેગીતા (અખો)