અખેગીતા (કાવ્યસંગ્રહ) / અખા ભગત(અખો)

અખેગીતા (કાવ્યસંગ્રહ) / અખા ભગત(અખો)

અનુક્રમણિકા

 
1 - કડવું ૧ લું - હરિગુરુસંતની સ્તુતિ / અખેગીતા (અખો)
2 - કડવું ૨ જું - વેદાંતી કવિઓની સ્તુતિ / અખેગીતા (અખો)
3 - કડવું ૩ જું - વેદાંતના પ્રાચીન શ્રોતાવક્તાનાં નામ / અખેગીતા (અખો)
4 - કડવું ૪ થું - અજ્ઞાની જીવની દુઃખ દશા / અખેગીતા (અખો)
5 - કડવું ૫ મું - જીવ ઉપર માયાનો દગો / અખેગીતા (અખો)
6 - કડવું ૬ ઠું - માયાથી જીવને સંસારબંધન / અખેગીતા (અખો)
7 - કડવુ ૭ મું - માયાથી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ / અખેગીતા (અખો)
8 - કડવું ૮ મું - માયાથી ઉત્પત્તિ ને નાશ / અખેગીતા (અખો)
9 - કડવુ ૯ મું - વૈરાગ્યાર્તિ તીવ્રતાનું રૂપ / અખેગીતા (અખો)
10 - કડવું ૧૦ મું - ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)
11 - કડવું ૧૧ મું - સર્વાત્મભાવ તેજ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ / અખેગીતા (અખો)
12 - કડવું ૧૨મું - સર્વાત્મભાવ જ્ઞાનતુર્ય પદ / અખેગીતા (અખો)
13 - કડવું ૧૩ મું - જીવન્મુકતની દશા - ૧ / અખેગીતા (અખો)
14 - કડવું ૧૪ મું - જીવન્મુકતની દશા - ૨ / અખેગીતા (અખો)
15 - કડવું ૧૫ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૧ / અખેગીતા (અખો)
16 - કડવું ૧૬ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૨ / અખેગીતા (અખો)
17 - કડવું ૧૭ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ -૧ / અખેગીતા (અખો)
18 - કડવું ૧૮ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ -૨ / અખેગીતા (અખો)
19 - કડવું ૧૯ મું - સ્તુતિ કરતા જીવની બ્રહ્મ સાથે એકતા / અખેગીતા (અખો)
20 - કડવું ૨૦ મું - શિવમાં જીવનું તત્ત્વારોપણ / અખેગીતા (અખો)
21 - કડવું ૨૧ મું - બ્રહ્મ-ઇશ્વર ને જીવની એકતા / અખેગીતા (અખો)
22 - કડવું ૨૨ મું - બ્રહ્મ અને માયાની એકતાથી જીવ અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ-સદ્દ્ષ્ટાંત / અખેગીતા (અખો)
23 - કડવું ૨૩ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ / અખેગીતા (અખો)
24 - કડવું ૨૪ મું - જીવને અહંકાર સ્વરૂપની ઉત્પત્તિ / અખેગીતા (અખો)
25 - કડવું ૨૫ મું - પરબ્રહ્મનો ભેદ / અખેગીતા (અખો)
26 - કડવું ૨૬ મું - શૂન્યવાદીનો વિતંડાવાદ / અખેગીતા (અખો)
27 - કડવું ૨૭ મું - જ્ઞાનીના અનુભવનો લક્ષ / અખેગીતા (અખો)
28 - કડવું ૨૮ મું - વિદેહીનાં ચિન્હ / અખેગીતા (અખો)
29 - કડવું ૨૯ મું - ષટ્શાસ્ત્ર, ષટ્ઉ પશાસ્ત્ર અને ષટ્દસર્શનનું વર્ણન / અખેગીતા (અખો)
30 - કડવું ૩૦ મું - શ્રુતિ - સ્મૃતિ -પુરાણ- શાસ્ત્રના મત / અખેગીતા (અખો)
31 - કડવું ૩૧ મું- શાસ્ત્રોના મતો / અખેગીતા (અખો)
32 - કડવું ૩૨ મું - મુમુક્ષુને સત્સંગની તૃષ્ણા / અખેગીતા (અખો)
33 - કડવું ૩૩ મું - સત્સંગનું માહાત્મ્ય અને દુર્જનનું દુર્ભાગ્ય / અખેગીતા (અખો)
34 - કડવું ૩૪ મું - સત્સંગની આર્તિ અને સંતના ગુણ / અખેગીતા (અખો)
35 - કડવું ૩૫ મું - સત્સંગના ફળનું વર્ણન / અખેગીતા (અખો)
36 - કડવું ૩૬મું - અદ્વૈતપદની દ્દઢતા / અખેગીતા (અખો)
37 - કડવું ૩૭ મું - વસ્તુનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)
38 - કડવું ૩૮મું - વસ્તુની અદ્વૈતતા / અખેગીતા (અખો)
39 - કડવું ૩૯મું - સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)
40 - કડવું ૪૦મું - આ ગીતાનું ફળ / અખેગીતા (અખો)