ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

અનુક્રમણિકા

1 - સંપાદન વિશે / ગામ જવાની હઠ છોડી દે / અજયસિંહ ચૌહાણ
2 - વન – વતન અને વેદનાનો કવિ - મણિલાલ હ. પટેલ / અજયસિંહ ચૌહાણ
3 - કાવ્યમુદ્રા – મણિલાલ હ. પટેલ / અજયસિંહ ચૌહાણ
4 - કવિ-કવિતા (મણિલાલ હ. પટેલ) / વિનોદ જોશી, પુરુરાજ જોશી, માય ડિયર જયુ
5 - કવિતા વિશે.... – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
6 - કવિતા વિશે.... – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
7 - કવિતા વિશે.... – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
8 - કવિતા વિશે.... – ૪ / મણિલાલ હ પટેલ
9 - કવિતા વિશે.... – ૫ / મણિલાલ હ પટેલ
10 - કવિતા વિશે.... – ૬ / મણિલાલ હ પટેલ
11 - કવિતા વિશે.... – ૭ / મણિલાલ હ પટેલ
12 - કવિતા વિશે.... – ૮ / મણિલાલ હ પટેલ
13 - કવિતા વિશે.... – ૯ / મણિલાલ હ પટેલ
14 - પોળોનાં જંગલોમાં / મણિલાલ હ પટેલ
15 - પ્રેયસી : એક અરણ્યાનુભૂતી / મણિલાલ હ પટેલ
16 - સારણેશ્વરમાં સાંજે / મણિલાલ હ પટેલ
17 - સારણેશ્વરમાં સાંજે / મણિલાલ હ પટેલ
18 - સ્વપ્નરતિ / મણિલાલ હ પટેલ
19 - દીવો બળતો નથી / મણિલાલ હ પટેલ
20 - શું હોય છે પિતાજી.....? / મણિલાલ હ પટેલ
21 - વળી વતનમાં / મણિલાલ હ પટેલ
22 - જાદુઈ જીવન / મણિલાલ હ પટેલ
23 - ચૈત્રી કાવ્ય – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
24 - ચૈત્રી કાવ્ય – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
25 - ચૈત્રી કાવ્ય – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
26 - સાદ / મણિલાલ હ પટેલ
27 - હોવાપણું / મણિલાલ હ પટેલ
28 - પંખીઓ / મણિલાલ હ પટેલ
29 - મેઘ અને માટી / મણિલાલ હ પટેલ
30 - અસલની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
31 - માણસ ઉર્ફે મણિલાલાખ્યાન / મણિલાલ હ પટેલ
32 - મનુ-મગનની વીતકકથા / મણિલાલ હ પટેલ
33 - પિતાજીને – સોનેટ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
34 - પિતાજીને – સોનેટ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
35 - સંવનન / મણિલાલ હ પટેલ
36 - આ-ગમન પછી / મણિલાલ હ પટેલ
37 - તમે ગયાં..... / મણિલાલ હ પટેલ
38 - ભીતરમાં / મણિલાલ હ પટેલ
39 - તરસ : / મણિલાલ હ પટેલ
40 - પોળોના પહાડોમાં – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
41 - પોળોના પહાડોમાં – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
42 - પોળોના પહાડોમાં – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
43 - પોળોના પહાડોમાં – ૪ / મણિલાલ હ પટેલ
44 - પ્રેમમાં પડેલી છોકરીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
45 - ઋતુલીલાનું પદ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
46 - ઋતુલીલાનું પદ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
47 - એકલતાનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
48 - આપણું તો એવું... / મણિલાલ હ પટેલ
49 - આવશું / મણિલાલ હ પટેલ
50 - કેડીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
51 - ચોમસું : ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
52 - વેદનાની કૂંપળ / મણિલાલ હ પટેલ
53 - જાકારો / મણિલાલ હ પટેલ
54 - ગીત – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
55 - ગીત – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
56 - એક કણબી કાવ્ય / મણિલાલ હ પેટેલ
57 - પટેલભાઈ / મણિલાલ હ પટેલ
58 - ગમતીલું ગુજરાત / મણિલાલ હ પટેલ
59 - છાંયડાની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
60 - હેલી.... / મણિલાલ હ પટેલ
61 - પાનનું બીડું / મણિલાલ હ પટેલ
62 - સગપણ / મણિલાલ હ પટેલ
63 - રાજરાણી અમૃતા / મણિલાલ હ પટેલ
64 - શબ્દકથા / મણિલાલ હ પટેલ
65 - ગામ જવાની હઠ છોડી દે / મણિલાલ હ પટેલ
66 - મારું ગામ / મણિલાલ હ પટેલ
67 - અવસર / મણિલાલ હ પટેલ
68 - આવશે / મણિલાલ હ પટેલ
69 - ગાન / મણિલાલ હ પટેલ
70 - લખજે / મણિલાલ હ પટેલ
71 - બેડી / મણિલાલ હ પટેલ
72 - કરમસદનો માણસ / મણિલાલ હ પટેલ
73 - પારિજાતની ઋતમાં / મણિલાલ હ પટેલ
74 - સીમમાં / મણિલાલ હ પટેલ
75 - બપોરે / મણિલાલ હ પટેલ
76 - સાંજ / મણિલાલ હ પટેલ