ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

અનુક્રમણિકા

 
1 - શું હોય છે પિતાજી.....? / મણિલાલ હ પટેલ
2 - સાદ / મણિલાલ હ પટેલ
3 - મેઘ અને માટી / મણિલાલ હ પટેલ
4 - અસલની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
5 - માણસ ઉર્ફે મણિલાલાખ્યાન / મણિલાલ હ પટેલ
6 - મનુ-મગનની વીતકકથા / મણિલાલ હ પટેલ
7 - પિતાજીને – સોનેટ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
8 - પિતાજીને – સોનેટ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
9 - સંવનન / મણિલાલ હ પટેલ
10 - આ-ગમન પછી / મણિલાલ હ પટેલ
11 - તમે ગયાં..... / મણિલાલ હ પટેલ
12 - ભીતરમાં / મણિલાલ હ પટેલ
13 - તરસ : / મણિલાલ હ પટેલ
14 - પોળોના પહાડોમાં – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
15 - પોળોના પહાડોમાં – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
16 - પોળોના પહાડોમાં – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
17 - પોળોના પહાડોમાં – ૪ / મણિલાલ હ પટેલ
18 - પ્રેમમાં પડેલી છોકરીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
19 - ઋતુલીલાનું પદ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
20 - ઋતુલીલાનું પદ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
21 - એકલતાનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
22 - આપણું તો એવું... / મણિલાલ હ પટેલ
23 - આવશું / મણિલાલ હ પટેલ
24 - કેડીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
25 - ચોમસું : ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
26 - વેદનાની કૂંપળ / મણિલાલ હ પટેલ
27 - જાકારો / મણિલાલ હ પટેલ
28 - ગીત – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
29 - ગીત – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
30 - એક કણબી કાવ્ય / મણિલાલ હ પેટેલ
31 - પટેલભાઈ / મણિલાલ હ પટેલ
32 - ગમતીલું ગુજરાત / મણિલાલ હ પટેલ
33 - છાંયડાની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
34 - હેલી.... / મણિલાલ હ પટેલ
35 - પાનનું બીડું / મણિલાલ હ પટેલ
36 - સગપણ / મણિલાલ હ પટેલ
37 - રાજરાણી અમૃતા / મણિલાલ હ પટેલ
38 - શબ્દકથા / મણિલાલ હ પટેલ
39 - ગામ જવાની હઠ છોડી દે / મણિલાલ હ પટેલ
40 - મારું ગામ / મણિલાલ હ પટેલ
41 - અવસર / મણિલાલ હ પટેલ
42 - આવશે / મણિલાલ હ પટેલ
43 - ગાન / મણિલાલ હ પટેલ
44 - લખજે / મણિલાલ હ પટેલ
45 - બેડી / મણિલાલ હ પટેલ
46 - કરમસદનો માણસ / મણિલાલ હ પટેલ
47 - પારિજાતની ઋતમાં / મણિલાલ હ પટેલ
48 - સીમમાં / મણિલાલ હ પટેલ
49 - બપોરે / મણિલાલ હ પટેલ
50 - સાંજ / મણિલાલ હ પટેલ