ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

અનુક્રમણિકા

૧ - સંપાદન વિશે / ગામ જવાની હઠ છોડી દે / અજયસિંહ ચૌહાણ
૨ - વન – વતન અને વેદનાનો કવિ - મણિલાલ હ. પટેલ / અજયસિંહ ચૌહાણ
૩ - કાવ્યમુદ્રા – મણિલાલ હ. પટેલ / અજયસિંહ ચૌહાણ
૪ - કવિ-કવિતા (મણિલાલ હ. પટેલ) / વિનોદ જોશી, પુરુરાજ જોશી, માય ડિયર જયુ
૫ - કવિતા વિશે.... – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૬ - કવિતા વિશે.... – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૭ - કવિતા વિશે.... – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
૮ - કવિતા વિશે.... – ૪ / મણિલાલ હ પટેલ
૯ - કવિતા વિશે.... – ૫ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૦ - કવિતા વિશે.... – ૬ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૧ - કવિતા વિશે.... – ૭ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૨ - કવિતા વિશે.... – ૮ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૩ - કવિતા વિશે.... – ૯ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૪ - પોળોનાં જંગલોમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૧૫ - પ્રેયસી : એક અરણ્યાનુભૂતી / મણિલાલ હ પટેલ
૧૬ - સારણેશ્વરમાં સાંજે / મણિલાલ હ પટેલ
૧૭ - સારણેશ્વરમાં સાંજે / મણિલાલ હ પટેલ
૧૮ - સ્વપ્નરતિ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૯ - દીવો બળતો નથી / મણિલાલ હ પટેલ
૨૦ - શું હોય છે પિતાજી.....? / મણિલાલ હ પટેલ
૨૧ - વળી વતનમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૨૨ - જાદુઈ જીવન / મણિલાલ હ પટેલ
૨૩ - ચૈત્રી કાવ્ય – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૪ - ચૈત્રી કાવ્ય – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૫ - ચૈત્રી કાવ્ય – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૬ - સાદ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૭ - હોવાપણું / મણિલાલ હ પટેલ
૨૮ - પંખીઓ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૯ - મેઘ અને માટી / મણિલાલ હ પટેલ
૩૦ - અસલની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
૩૧ - માણસ ઉર્ફે મણિલાલાખ્યાન / મણિલાલ હ પટેલ
૩૨ - મનુ-મગનની વીતકકથા / મણિલાલ હ પટેલ
૩૩ - પિતાજીને – સોનેટ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૩૪ - પિતાજીને – સોનેટ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૩૫ - સંવનન / મણિલાલ હ પટેલ
૩૬ - આ-ગમન પછી / મણિલાલ હ પટેલ
૩૭ - તમે ગયાં..... / મણિલાલ હ પટેલ
૩૮ - ભીતરમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૩૯ - તરસ : / મણિલાલ હ પટેલ
૪૦ - પોળોના પહાડોમાં – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૧ - પોળોના પહાડોમાં – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૨ - પોળોના પહાડોમાં – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૩ - પોળોના પહાડોમાં – ૪ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૪ - પ્રેમમાં પડેલી છોકરીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૪૫ - ઋતુલીલાનું પદ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૬ - ઋતુલીલાનું પદ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૭ - એકલતાનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૪૮ - આપણું તો એવું... / મણિલાલ હ પટેલ
૪૯ - આવશું / મણિલાલ હ પટેલ
૫૦ - કેડીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૫૧ - ચોમસું : ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૫૨ - વેદનાની કૂંપળ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૩ - જાકારો / મણિલાલ હ પટેલ
૫૪ - ગીત – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૫ - ગીત – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૬ - એક કણબી કાવ્ય / મણિલાલ હ પેટેલ
૫૭ - પટેલભાઈ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૮ - ગમતીલું ગુજરાત / મણિલાલ હ પટેલ
૫૯ - છાંયડાની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
૬૦ - હેલી.... / મણિલાલ હ પટેલ
૬૧ - પાનનું બીડું / મણિલાલ હ પટેલ
૬૨ - સગપણ / મણિલાલ હ પટેલ
૬૩ - રાજરાણી અમૃતા / મણિલાલ હ પટેલ
૬૪ - શબ્દકથા / મણિલાલ હ પટેલ
૬૫ - ગામ જવાની હઠ છોડી દે / મણિલાલ હ પટેલ
૬૬ - મારું ગામ / મણિલાલ હ પટેલ
૬૭ - અવસર / મણિલાલ હ પટેલ
૬૮ - આવશે / મણિલાલ હ પટેલ
૬૯ - ગાન / મણિલાલ હ પટેલ
૭૦ - લખજે / મણિલાલ હ પટેલ
૭૧ - બેડી / મણિલાલ હ પટેલ
૭૨ - કરમસદનો માણસ / મણિલાલ હ પટેલ
૭૩ - પારિજાતની ઋતમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૭૪ - સીમમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૭૫ - બપોરે / મણિલાલ હ પટેલ
૭૬ - સાંજ / મણિલાલ હ પટેલ