ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

ગામ જવાની હઠ છોડી દે(કાવ્યસંગ્રહ) - (મણિલાલ હ. પટેલની ચૂંટેલી કવિતા) - સંપાદક : અજયસિંહ ચૌહાણ

અનુક્રમણિકા

૧. સંપાદન વિશે / ગામ જવાની હઠ છોડી દે / અજયસિંહ ચૌહાણ
૨. વન – વતન અને વેદનાનો કવિ - મણિલાલ હ. પટેલ / અજયસિંહ ચૌહાણ
૩. કાવ્યમુદ્રા – મણિલાલ હ. પટેલ / અજયસિંહ ચૌહાણ
૪. કવિ-કવિતા (મણિલાલ હ. પટેલ) / વિનોદ જોશી, પુરુરાજ જોશી, માય ડિયર જયુ
૫. કવિતા વિશે.... – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૬. કવિતા વિશે.... – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૭. કવિતા વિશે.... – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
૮. કવિતા વિશે.... – ૪ / મણિલાલ હ પટેલ
૯. કવિતા વિશે.... – ૫ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૦. કવિતા વિશે.... – ૬ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૧. કવિતા વિશે.... – ૭ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૨. કવિતા વિશે.... – ૮ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૩. કવિતા વિશે.... – ૯ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૪. પોળોનાં જંગલોમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૧૫. પ્રેયસી : એક અરણ્યાનુભૂતી / મણિલાલ હ પટેલ
૧૬. સારણેશ્વરમાં સાંજે / મણિલાલ હ પટેલ
૧૭. સારણેશ્વરમાં સાંજે / મણિલાલ હ પટેલ
૧૮. સ્વપ્નરતિ / મણિલાલ હ પટેલ
૧૯. દીવો બળતો નથી / મણિલાલ હ પટેલ
૨૦. શું હોય છે પિતાજી.....? / મણિલાલ હ પટેલ
૨૧. વળી વતનમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૨૨. જાદુઈ જીવન / મણિલાલ હ પટેલ
૨૩. ચૈત્રી કાવ્ય – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૪. ચૈત્રી કાવ્ય – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૫. ચૈત્રી કાવ્ય – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૬. સાદ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૭. હોવાપણું / મણિલાલ હ પટેલ
૨૮. પંખીઓ / મણિલાલ હ પટેલ
૨૯. મેઘ અને માટી / મણિલાલ હ પટેલ
૩૦. અસલની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
૩૧. માણસ ઉર્ફે મણિલાલાખ્યાન / મણિલાલ હ પટેલ
૩૨. મનુ-મગનની વીતકકથા / મણિલાલ હ પટેલ
૩૩. પિતાજીને – સોનેટ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૩૪. પિતાજીને – સોનેટ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૩૫. સંવનન / મણિલાલ હ પટેલ
૩૬. આ-ગમન પછી / મણિલાલ હ પટેલ
૩૭. તમે ગયાં..... / મણિલાલ હ પટેલ
૩૮. ભીતરમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૩૯. તરસ : / મણિલાલ હ પટેલ
૪૦. પોળોના પહાડોમાં – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૧. પોળોના પહાડોમાં – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૨. પોળોના પહાડોમાં – ૩ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૩. પોળોના પહાડોમાં – ૪ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૪. પ્રેમમાં પડેલી છોકરીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૪૫. ઋતુલીલાનું પદ – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૬. ઋતુલીલાનું પદ – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૪૭. એકલતાનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૪૮. આપણું તો એવું... / મણિલાલ હ પટેલ
૪૯. આવશું / મણિલાલ હ પટેલ
૫૦. કેડીનું ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૫૧. ચોમસું : ગીત / મણિલાલ હ પટેલ
૫૨. વેદનાની કૂંપળ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૩. જાકારો / મણિલાલ હ પટેલ
૫૪. ગીત – ૧ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૫. ગીત – ૨ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૬. એક કણબી કાવ્ય / મણિલાલ હ પેટેલ
૫૭. પટેલભાઈ / મણિલાલ હ પટેલ
૫૮. ગમતીલું ગુજરાત / મણિલાલ હ પટેલ
૫૯. છાંયડાની એંધાણી / મણિલાલ હ પટેલ
૬૦. હેલી.... / મણિલાલ હ પટેલ
૬૧. પાનનું બીડું / મણિલાલ હ પટેલ
૬૨. સગપણ / મણિલાલ હ પટેલ
૬૩. રાજરાણી અમૃતા / મણિલાલ હ પટેલ
૬૪. શબ્દકથા / મણિલાલ હ પટેલ
૬૫. ગામ જવાની હઠ છોડી દે / મણિલાલ હ પટેલ
૬૬. મારું ગામ / મણિલાલ હ પટેલ
૬૭. અવસર / મણિલાલ હ પટેલ
૬૮. આવશે / મણિલાલ હ પટેલ
૬૯. ગાન / મણિલાલ હ પટેલ
૭૦. લખજે / મણિલાલ હ પટેલ
૭૧. બેડી / મણિલાલ હ પટેલ
૭૨. કરમસદનો માણસ / મણિલાલ હ પટેલ
૭૩. પારિજાતની ઋતમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૭૪. સીમમાં / મણિલાલ હ પટેલ
૭૫. બપોરે / મણિલાલ હ પટેલ
૭૬. સાંજ / મણિલાલ હ પટેલ