એકરૂપ - (કાવ્યસંગ્રહ) / હરજીવન દાફડા

એકરૂપ - (કાવ્યસંગ્રહ) / હરજીવન દાફડા

અનુક્રમણિકા

૧ - એકરૂપ - પ્રસ્તાવના / જીતેન્દ્ર તલાવિયા
૨ - એકરૂપ - આવકાર / હર્ષદ ચંદારાણા
૩ - હું અને મારી ગઝલ / હરજીવન દાફડા
૪ - આસન લગાવ અંતરમાં / હરજીવન દાફડા
૫ - નીકળવું છે / હરજીવન દાફડા
૬ - અભ્યંતર હતું / હરજીવન દાફડા
૭ - પડ્યો હોય છે / હરજીવન દાફડા
૮ - કોઈ કોઈ / હરજીવન દાફડા
૯ - માળા અને મન / હરજીવન દાફડા
૧૦ - અગમ મુસાફર / હરજીવન દાફડા
૧૧ - એનો જ એ ભારો / હરજીવન દાફડા
૧૨ - વિચ્છેદ ના કર / હરજીવન દાફડા
૧૩ - આપણી પાસે નથી / હરજીવન દાફડા
૧૪ - તને મળવા મથું છું / હરજીવન દાફડા
૧૫ - હોય નહીં / હરજીવન દાફડા
૧૬ - કોઈ સરનામું / હરજીવન દાફડા
૧૭ - કહે તો ખરો ! / હરજીવન દાફડા
૧૮ - મોભો બુલંદ છે / હરજીવન દાફડા
૧૯ - અવરજવર / હરજીવન દાફડા
૨૦ - ટેવવશ / હરજીવન દાફડા
૨૧ - કેમ સમજાયો ! / હરજીવન દાફડા
૨૨ - મારામાં જ છે / હરજીવન દાફડા
૨૩ - ભળીએ હવે / હરજીવન દાફડા
૨૪ - આ સફરમાં / હરજીવન દાફડા
૨૫ - બેઠો હતો / હરજીવન દાફડા
૨૬ - અરધોઅરધ / હરજીવન દાફડા
૨૭ - કાંઈ થૈ શકતું નથી / હરજીવન દાફડા
૨૮ - એવી તો દે ! / હરજીવન દાફડા
૨૯ - ક્યાં જીવી શકાય છે ? / હરજીવન દાફડા
૩૦ - જો તો ખરો / હરજીવન દાફડા
૩૧ - જાત થઇ જાતિ ધુમાડો / હરજીવન દાફડા
૩૨ - અમે / હરજીવન દાફડા
૩૩ - હાથની ડાળી / હરજીવન દાફડા
૩૪ - મારી રીતે / હરજીવન દાફડા
૩૫ - જાપે મને / હરજીવન દાફડા
૩૬ - જીવી ગયો / હરજીવન દાફડા
૩૭ - થીજેલો ઠાર / હરજીવન દાફડા
૩૮ - સાંભળશે ગઝલ / હરજીવન દાફડા
૩૯ - નડે છે / હરજીવન દાફડા
૪૦ - પજવે છે / હરજીવન દાફડા
૪૧ - જન્મારો ગયો / હરજીવન દાફડા
૪૨ - ઇલમ જડે છે ! / હરજીવન દાફડા
૪૩ - અલગ / હરજીવન દાફડા
૪૪ - આકાશનાં પંખી / હરજીવન દાફડા
૪૫ - ઘરનું મમત્વ / હરજીવન દાફડા
૪૬ - દીદાર એના / હરજીવન દાફડા
૪૭ - જીવ પ્રત્યેકનો / હરજીવન દાફડા
૪૮ - અટકી ગયું / હરજીવન દાફડા
૪૯ - અહીં નથી / હરજીવન દાફડા
૫૦ - મળો / હરજીવન દાફડા
૫૧ - સુખ સમેટાઈને / હરજીવન દાફડા
૫૨ - કોઠે પડી ગયું છે / હરજીવન દાફડા
૫૩ - આંખના જોવા વિશે / હરજીવન દાફડા
૫૪ - તને ખ્યાલ ક્યાં છે ? / હરજીવન દાફડા
૫૫ - ઘાત એક જ / હરજીવન દાફડા
૫૬ - કેવી રીતે ? / હરજીવન દાફડા
૫૭ - તું / હરજીવન દાફડા
૫૮ - મશાલ આવે / હરજીવન દાફડા
૫૯ - મન / હરજીવન દાફડા
૬૦ - જીવ્યા / હરજીવન દાફડા
૬૧ - મારા શહેરમાં / હરજીવન દાફડા
૬૨ - મનવા / હરજીવન દાફડા
૬૩ - કોશિશ કરી કરીને / હરજીવન દાફડા
૬૪ - નમાજમાં છીએ / હરજીવન દાફડા
૬૫ - નિજ ઘર વિશે / હરજીવન દાફડા
૬૬ - મળ્યું અમને / હરજીવન દાફડા
૬૭ - એને પુકારી ના શક્યો / હરજીવન દાફડા
૬૮ - ખૂબ અઘરું છે / હરજીવન દાફડા
૬૯ - સવાલ કર / હરજીવન દાફડા
૭૦ - હોત તો / હરજીવન દાફડા
૭૧ - સમજ / હરજીવન દાફડા
૭૨ - સમજાતું નથી / હરજીવન દાફડા
૭૩ - કબીર હોય છે / હરજીવન દાફડા
૭૪ - હજી / હરજીવન દાફડા
૭૫ - શ્વાસ લીધો / હરજીવન દાફડા
૭૬ - જિવાતું જાય છે / હરજીવન દાફડા
૭૭ - એ પણ કરે શું ? / હરજીવન દાફડા
૭૮ - મારામાં / હરજીવન દાફડા
૭૯ - કોરો કાગળ / હરજીવન દાફડા
૮૦ - ઇચ્છા નથી / હરજીવન દાફડા
૮૧ - કાંઈ પણ કહેવું નથી / હરજીવન દાફડા
૮૨ - વિચારું શું હવે ? / હરજીવન દાફડા