એકરૂપ - (કાવ્યસંગ્રહ) / હરજીવન દાફડા

એકરૂપ - (કાવ્યસંગ્રહ) / હરજીવન દાફડા

અનુક્રમણિકા

એકરૂપ - પ્રસ્તાવના / જીતેન્દ્ર તલાવિયા
એકરૂપ - આવકાર / હર્ષદ ચંદારાણા
 
1 - હું અને મારી ગઝલ / હરજીવન દાફડા
2 - આસન લગાવ અંતરમાં / હરજીવન દાફડા
3 - નીકળવું છે / હરજીવન દાફડા
4 - અભ્યંતર હતું / હરજીવન દાફડા
5 - પડ્યો હોય છે / હરજીવન દાફડા
6 - કોઈ કોઈ / હરજીવન દાફડા
7 - માળા અને મન / હરજીવન દાફડા
8 - અગમ મુસાફર / હરજીવન દાફડા
9 - એનો જ એ ભારો / હરજીવન દાફડા
10 - વિચ્છેદ ના કર / હરજીવન દાફડા
11 - આપણી પાસે નથી / હરજીવન દાફડા
12 - તને મળવા મથું છું / હરજીવન દાફડા
13 - હોય નહીં / હરજીવન દાફડા
14 - કોઈ સરનામું / હરજીવન દાફડા
15 - કહે તો ખરો ! / હરજીવન દાફડા
16 - મોભો બુલંદ છે / હરજીવન દાફડા
17 - અવરજવર / હરજીવન દાફડા
18 - ટેવવશ / હરજીવન દાફડા
19 - કેમ સમજાયો ! / હરજીવન દાફડા
20 - મારામાં જ છે / હરજીવન દાફડા
21 - ભળીએ હવે / હરજીવન દાફડા
22 - આ સફરમાં / હરજીવન દાફડા
23 - બેઠો હતો / હરજીવન દાફડા
24 - અરધોઅરધ / હરજીવન દાફડા
25 - કાંઈ થૈ શકતું નથી / હરજીવન દાફડા
26 - એવી તો દે ! / હરજીવન દાફડા
27 - ક્યાં જીવી શકાય છે ? / હરજીવન દાફડા
28 - જો તો ખરો / હરજીવન દાફડા
29 - જાત થઇ જાતિ ધુમાડો / હરજીવન દાફડા
30 - અમે / હરજીવન દાફડા
31 - હાથની ડાળી / હરજીવન દાફડા
32 - મારી રીતે / હરજીવન દાફડા
33 - જાપે મને / હરજીવન દાફડા
34 - જીવી ગયો / હરજીવન દાફડા
35 - થીજેલો ઠાર / હરજીવન દાફડા
36 - સાંભળશે ગઝલ / હરજીવન દાફડા
37 - નડે છે / હરજીવન દાફડા
38 - પજવે છે / હરજીવન દાફડા
39 - જન્મારો ગયો / હરજીવન દાફડા
40 - ઇલમ જડે છે ! / હરજીવન દાફડા
41 - અલગ / હરજીવન દાફડા
42 - આકાશનાં પંખી / હરજીવન દાફડા
43 - ઘરનું મમત્વ / હરજીવન દાફડા
44 - દીદાર એના / હરજીવન દાફડા
45 - જીવ પ્રત્યેકનો / હરજીવન દાફડા
46 - અટકી ગયું / હરજીવન દાફડા
47 - અહીં નથી / હરજીવન દાફડા
48 - મળો / હરજીવન દાફડા
49 - સુખ સમેટાઈને / હરજીવન દાફડા
50 - કોઠે પડી ગયું છે / હરજીવન દાફડા
51 - આંખના જોવા વિશે / હરજીવન દાફડા
52 - તને ખ્યાલ ક્યાં છે ? / હરજીવન દાફડા
53 - ઘાત એક જ / હરજીવન દાફડા
54 - કેવી રીતે ? / હરજીવન દાફડા
55 - તું / હરજીવન દાફડા
56 - મશાલ આવે / હરજીવન દાફડા
57 - મન / હરજીવન દાફડા
58 - જીવ્યા / હરજીવન દાફડા
59 - મારા શહેરમાં / હરજીવન દાફડા
60 - મનવા / હરજીવન દાફડા
61 - કોશિશ કરી કરીને / હરજીવન દાફડા
62 - નમાજમાં છીએ / હરજીવન દાફડા
63 - નિજ ઘર વિશે / હરજીવન દાફડા
64 - મળ્યું અમને / હરજીવન દાફડા
65 - એને પુકારી ના શક્યો / હરજીવન દાફડા
66 - ખૂબ અઘરું છે / હરજીવન દાફડા
67 - સવાલ કર / હરજીવન દાફડા
68 - હોત તો / હરજીવન દાફડા
69 - સમજ / હરજીવન દાફડા
70 - સમજાતું નથી / હરજીવન દાફડા
71 - કબીર હોય છે / હરજીવન દાફડા
72 - હજી / હરજીવન દાફડા
73 - શ્વાસ લીધો / હરજીવન દાફડા
74 - જિવાતું જાય છે / હરજીવન દાફડા
75 - એ પણ કરે શું ? / હરજીવન દાફડા
76 - મારામાં / હરજીવન દાફડા
77 - કોરો કાગળ / હરજીવન દાફડા
78 - ઇચ્છા નથી / હરજીવન દાફડા
79 - કાંઈ પણ કહેવું નથી / હરજીવન દાફડા
80 - વિચારું શું હવે ? / હરજીવન દાફડા