એકરૂપ - (કાવ્યસંગ્રહ) / હરજીવન દાફડા

એકરૂપ - (કાવ્યસંગ્રહ) / હરજીવન દાફડા

અનુક્રમણિકા

૧. એકરૂપ - પ્રસ્તાવના / જીતેન્દ્ર તલાવિયા
૨. એકરૂપ - આવકાર / હર્ષદ ચંદારાણા
૩. હું અને મારી ગઝલ / હરજીવન દાફડા
૪. આસન લગાવ અંતરમાં / હરજીવન દાફડા
૫. નીકળવું છે / હરજીવન દાફડા
૬. અભ્યંતર હતું / હરજીવન દાફડા
૭. પડ્યો હોય છે / હરજીવન દાફડા
૮. કોઈ કોઈ / હરજીવન દાફડા
૯. માળા અને મન / હરજીવન દાફડા
૧૦. અગમ મુસાફર / હરજીવન દાફડા
૧૧. એનો જ એ ભારો / હરજીવન દાફડા
૧૨. વિચ્છેદ ના કર / હરજીવન દાફડા
૧૩. આપણી પાસે નથી / હરજીવન દાફડા
૧૪. તને મળવા મથું છું / હરજીવન દાફડા
૧૫. હોય નહીં / હરજીવન દાફડા
૧૬. કોઈ સરનામું / હરજીવન દાફડા
૧૭. કહે તો ખરો ! / હરજીવન દાફડા
૧૮. મોભો બુલંદ છે / હરજીવન દાફડા
૧૯. અવરજવર / હરજીવન દાફડા
૨૦. ટેવવશ / હરજીવન દાફડા
૨૧. કેમ સમજાયો ! / હરજીવન દાફડા
૨૨. મારામાં જ છે / હરજીવન દાફડા
૨૩. ભળીએ હવે / હરજીવન દાફડા
૨૪. આ સફરમાં / હરજીવન દાફડા
૨૫. બેઠો હતો / હરજીવન દાફડા
૨૬. અરધોઅરધ / હરજીવન દાફડા
૨૭. કાંઈ થૈ શકતું નથી / હરજીવન દાફડા
૨૮. એવી તો દે ! / હરજીવન દાફડા
૨૯. ક્યાં જીવી શકાય છે ? / હરજીવન દાફડા
૩૦. જો તો ખરો / હરજીવન દાફડા
૩૧. જાત થઇ જાતિ ધુમાડો / હરજીવન દાફડા
૩૨. અમે / હરજીવન દાફડા
૩૩. હાથની ડાળી / હરજીવન દાફડા
૩૪. મારી રીતે / હરજીવન દાફડા
૩૫. જાપે મને / હરજીવન દાફડા
૩૬. જીવી ગયો / હરજીવન દાફડા
૩૭. થીજેલો ઠાર / હરજીવન દાફડા
૩૮. સાંભળશે ગઝલ / હરજીવન દાફડા
૩૯. નડે છે / હરજીવન દાફડા
૪૦. પજવે છે / હરજીવન દાફડા
૪૧. જન્મારો ગયો / હરજીવન દાફડા
૪૨. ઇલમ જડે છે ! / હરજીવન દાફડા
૪૩. અલગ / હરજીવન દાફડા
૪૪. આકાશનાં પંખી / હરજીવન દાફડા
૪૫. ઘરનું મમત્વ / હરજીવન દાફડા
૪૬. દીદાર એના / હરજીવન દાફડા
૪૭. જીવ પ્રત્યેકનો / હરજીવન દાફડા
૪૮. અટકી ગયું / હરજીવન દાફડા
૪૯. અહીં નથી / હરજીવન દાફડા
૫૦. મળો / હરજીવન દાફડા
૫૧. સુખ સમેટાઈને / હરજીવન દાફડા
૫૨. કોઠે પડી ગયું છે / હરજીવન દાફડા
૫૩. આંખના જોવા વિશે / હરજીવન દાફડા
૫૪. તને ખ્યાલ ક્યાં છે ? / હરજીવન દાફડા
૫૫. ઘાત એક જ / હરજીવન દાફડા
૫૬. કેવી રીતે ? / હરજીવન દાફડા
૫૭. તું / હરજીવન દાફડા
૫૮. મશાલ આવે / હરજીવન દાફડા
૫૯. મન / હરજીવન દાફડા
૬૦. જીવ્યા / હરજીવન દાફડા
૬૧. મારા શહેરમાં / હરજીવન દાફડા
૬૨. મનવા / હરજીવન દાફડા
૬૩. કોશિશ કરી કરીને / હરજીવન દાફડા
૬૪. નમાજમાં છીએ / હરજીવન દાફડા
૬૫. નિજ ઘર વિશે / હરજીવન દાફડા
૬૬. મળ્યું અમને / હરજીવન દાફડા
૬૭. એને પુકારી ના શક્યો / હરજીવન દાફડા
૬૮. ખૂબ અઘરું છે / હરજીવન દાફડા
૬૯. સવાલ કર / હરજીવન દાફડા
૭૦. હોત તો / હરજીવન દાફડા
૭૧. સમજ / હરજીવન દાફડા
૭૨. સમજાતું નથી / હરજીવન દાફડા
૭૩. કબીર હોય છે / હરજીવન દાફડા
૭૪. હજી / હરજીવન દાફડા
૭૫. શ્વાસ લીધો / હરજીવન દાફડા
૭૬. જિવાતું જાય છે / હરજીવન દાફડા
૭૭. એ પણ કરે શું ? / હરજીવન દાફડા
૭૮. મારામાં / હરજીવન દાફડા
૭૯. કોરો કાગળ / હરજીવન દાફડા
૮૦. ઇચ્છા નથી / હરજીવન દાફડા
૮૧. કાંઈ પણ કહેવું નથી / હરજીવન દાફડા
૮૨. વિચારું શું હવે ? / હરજીવન દાફડા