ભજનમીમાંસા (સંશોધનલેખ સંગ્રહ) / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

ભજનમીમાંસા (સંશોધનલેખ સંગ્રહ) / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન - ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨ - સ્વાનુભવ અને અભ્યાસની નીપજ ‘ભજનમીમાંસા’ - પ્રસ્તાવના / બલવંત જાની
૩ - સંતવાણી ‘ભજન’ – સ્વરૂપ, વિકાસ, પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪ - અગાધ, વિશાળ ને ઊંડી આતમવાણી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૫ - ‘ભજન’ વ્યુત્પત્તિ અને અર્થ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૬ - ભજનની વ્યાખ્યાઓ અને તેનું અર્થઘટન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૭ - ભજન એક લાક્ષણિક મુદ્રા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૮ - અપરંપાર મનોભાવોનું વિશ્વ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૯ - અવનવી રંગધારાઓથી રંગાયેલી ભાતીગળ ચૂંદડી : ભજન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૦ - ભજનોના પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૧ - કાવ્ય પ્રકારની દૃષ્ટિએ ભજનનાં પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૨ - સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ ભજનનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૩ - રસની દૃષ્ટિએ ભજનોનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૪ - ઉદ્દેશની દૃષ્ટિએ ભજનોનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૫ - ભજનના પ્રકારો ગાયનના સમયની દૃષ્ટિએ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૬ - ગુજરાતી ભજનસાહિત્ય / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૭ - ભજન – ઉદભવ અને વિકાસ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૮ - ગુજરાતમાં ભજનવાણીનો વિકાસ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજયગુરુ
૧૯ - વહેતા જીવનનાં ઉપાસક લોકસંતો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજયગુરુ
૨૦ - સદગુરુ મળિયાએમાં સંશય ટળિયા – ભજનવાણીમાં ગુરુમહિમાનું સ્વરૂપ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૧ - ભારતીય ધર્મસાધનામાં ગુરુ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૨ - ‘ગુરુ’ શબ્દ વિચાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૩ - ભજનસાહિત્યમાં ગુરુમહિમા / નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૪ - ગુરુ : અગમપંથનો પથદર્શક / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૫ - મનુષ્યને સાચો માનવ બનાવનાર ગુરુ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૬ - લોકસંતોની વાણીમાં બોધ –ઉપદેશ / ઉપદેશથી ભરી ભરી સંતવાણી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૭ - સમાજોત્થાનની સૂઝપૂર્વકની કામગીરી : સંતવાણી દ્વારા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૮ - સ્વારથનો સગો સંસાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૯ - વૈરાગ્યભાવથી ભરી ભરી ભાવસૃષ્ટિ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૦ - ઉપદેશની મર્મપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૧ - સંત-ભજનિકોની ‘ભજનવાણી’માં યોગસાધના / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૨ - ‘યોગ’ શબ્દ વિચાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૩ - આચાર્ય ગોપીનાથ કવિરાજ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૪ - ‘યોગ’ના વિવિધ અર્થ અને વ્યાખ્યા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૫ - સંતોની વાણીમાં વિવિધ યોગના પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૬ - સંતોની મધુસંચય વૃત્તિનું પરિણામ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૭ - યોગ-સાધનામાંયે વિવિધતા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૮ - ગુરુકૃપાની જરૂર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૯ - યોગસાધનાનું રહસ્ય / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૦ - ભજનોમાં બંસરીનો પ્રકાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૧ - મહાપંથની સાધનાનું સ્વરૂપ અને સંતકવિયત્રીઓ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૨ - સતી રૂપાંદે, સતી દેવલદે અને સતી લોયણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૩ - ગંગાસતી અને સતી પાનબાઈ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૪ - સતી નીરલબાઈ-લીરલબાઈ અને સતી તોરલ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૫ - સંતવાણીનું શોધન-સંશોધન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૬ - ‘વિસરાતી વાણી’ / ૧. ભજનની ભીતરમાં / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૭ - ‘વિસરાતી વાણી’ / ૨. કલેજા કટારી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ