ભજનમીમાંસા (સંશોધનલેખ સંગ્રહ) / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

ભજનમીમાંસા (સંશોધનલેખ સંગ્રહ) / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન - ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨. સ્વાનુભવ અને અભ્યાસની નીપજ ‘ભજનમીમાંસા’ - પ્રસ્તાવના / બલવંત જાની
૩. સંતવાણી ‘ભજન’ – સ્વરૂપ, વિકાસ, પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪. અગાધ, વિશાળ ને ઊંડી આતમવાણી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૫. ‘ભજન’ વ્યુત્પત્તિ અને અર્થ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૬. ભજનની વ્યાખ્યાઓ અને તેનું અર્થઘટન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૭. ભજન એક લાક્ષણિક મુદ્રા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૮. અપરંપાર મનોભાવોનું વિશ્વ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૯. અવનવી રંગધારાઓથી રંગાયેલી ભાતીગળ ચૂંદડી : ભજન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૦. ભજનોના પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૧. કાવ્ય પ્રકારની દૃષ્ટિએ ભજનનાં પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૨. સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ ભજનનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૩. રસની દૃષ્ટિએ ભજનોનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૪. ઉદ્દેશની દૃષ્ટિએ ભજનોનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૫. ભજનના પ્રકારો ગાયનના સમયની દૃષ્ટિએ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૬. ગુજરાતી ભજનસાહિત્ય / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૭. ભજન – ઉદભવ અને વિકાસ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૧૮. ગુજરાતમાં ભજનવાણીનો વિકાસ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજયગુરુ
૧૯. વહેતા જીવનનાં ઉપાસક લોકસંતો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજયગુરુ
૨૦. સદગુરુ મળિયાએમાં સંશય ટળિયા – ભજનવાણીમાં ગુરુમહિમાનું સ્વરૂપ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૧. ભારતીય ધર્મસાધનામાં ગુરુ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૨. ‘ગુરુ’ શબ્દ વિચાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૩. ભજનસાહિત્યમાં ગુરુમહિમા / નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૪. ગુરુ : અગમપંથનો પથદર્શક / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૫. મનુષ્યને સાચો માનવ બનાવનાર ગુરુ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૬. લોકસંતોની વાણીમાં બોધ –ઉપદેશ / ઉપદેશથી ભરી ભરી સંતવાણી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૭. સમાજોત્થાનની સૂઝપૂર્વકની કામગીરી : સંતવાણી દ્વારા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૮. સ્વારથનો સગો સંસાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૨૯. વૈરાગ્યભાવથી ભરી ભરી ભાવસૃષ્ટિ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૦. ઉપદેશની મર્મપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૧. સંત-ભજનિકોની ‘ભજનવાણી’માં યોગસાધના / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૨. ‘યોગ’ શબ્દ વિચાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૩. આચાર્ય ગોપીનાથ કવિરાજ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૪. ‘યોગ’ના વિવિધ અર્થ અને વ્યાખ્યા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૫. સંતોની વાણીમાં વિવિધ યોગના પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૬. સંતોની મધુસંચય વૃત્તિનું પરિણામ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૭. યોગ-સાધનામાંયે વિવિધતા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૮. ગુરુકૃપાની જરૂર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૩૯. યોગસાધનાનું રહસ્ય / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૦. ભજનોમાં બંસરીનો પ્રકાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૧. મહાપંથની સાધનાનું સ્વરૂપ અને સંતકવિયત્રીઓ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૨. સતી રૂપાંદે, સતી દેવલદે અને સતી લોયણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૩. ગંગાસતી અને સતી પાનબાઈ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૪. સતી નીરલબાઈ-લીરલબાઈ અને સતી તોરલ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૫. સંતવાણીનું શોધન-સંશોધન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૬. ‘વિસરાતી વાણી’ / ૧. ભજનની ભીતરમાં / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
૪૭. ‘વિસરાતી વાણી’ / ૨. કલેજા કટારી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ