ભજનમીમાંસા (સંશોધનલેખ સંગ્રહ) / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

ભજનમીમાંસા (સંશોધનલેખ સંગ્રહ) / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

અનુક્રમણિકા

નિવેદન - ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
સ્વાનુભવ અને અભ્યાસની નીપજ ‘ભજનમીમાંસા’ - પ્રસ્તાવના / બલવંત જાની
 
1 - સંતવાણી ‘ભજન’ – સ્વરૂપ, વિકાસ, પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
2 - અગાધ, વિશાળ ને ઊંડી આતમવાણી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
3 - ‘ભજન’ વ્યુત્પત્તિ અને અર્થ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
4 - ભજનની વ્યાખ્યાઓ અને તેનું અર્થઘટન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
5 - ભજન એક લાક્ષણિક મુદ્રા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
6 - અપરંપાર મનોભાવોનું વિશ્વ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
7 - અવનવી રંગધારાઓથી રંગાયેલી ભાતીગળ ચૂંદડી : ભજન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
8 - ભજનોના પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ
9 - કાવ્ય પ્રકારની દૃષ્ટિએ ભજનનાં પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
10 - સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ ભજનનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
11 - રસની દૃષ્ટિએ ભજનોનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
12 - ઉદ્દેશની દૃષ્ટિએ ભજનોનું વર્ગીકરણ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
13 - ભજનના પ્રકારો ગાયનના સમયની દૃષ્ટિએ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
14 - ગુજરાતી ભજનસાહિત્ય / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
15 - ભજન – ઉદભવ અને વિકાસ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
16 - ગુજરાતમાં ભજનવાણીનો વિકાસ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજયગુરુ
17 - વહેતા જીવનનાં ઉપાસક લોકસંતો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજયગુરુ
18 - સદગુરુ મળિયાએમાં સંશય ટળિયા – ભજનવાણીમાં ગુરુમહિમાનું સ્વરૂપ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
19 - ભારતીય ધર્મસાધનામાં ગુરુ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
20 - ‘ગુરુ’ શબ્દ વિચાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
21 - ભજનસાહિત્યમાં ગુરુમહિમા / નિરંજન રાજ્યગુરુ
22 - ગુરુ : અગમપંથનો પથદર્શક / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
23 - મનુષ્યને સાચો માનવ બનાવનાર ગુરુ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
24 - લોકસંતોની વાણીમાં બોધ –ઉપદેશ / ઉપદેશથી ભરી ભરી સંતવાણી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
25 - સમાજોત્થાનની સૂઝપૂર્વકની કામગીરી : સંતવાણી દ્વારા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
26 - સ્વારથનો સગો સંસાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
27 - વૈરાગ્યભાવથી ભરી ભરી ભાવસૃષ્ટિ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
28 - ઉપદેશની મર્મપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
29 - સંત-ભજનિકોની ‘ભજનવાણી’માં યોગસાધના / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
30 - ‘યોગ’ શબ્દ વિચાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
31 - આચાર્ય ગોપીનાથ કવિરાજ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
32 - ‘યોગ’ના વિવિધ અર્થ અને વ્યાખ્યા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
33 - સંતોની વાણીમાં વિવિધ યોગના પ્રકારો / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
34 - સંતોની મધુસંચય વૃત્તિનું પરિણામ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
35 - યોગ-સાધનામાંયે વિવિધતા / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
36 - ગુરુકૃપાની જરૂર / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
37 - યોગસાધનાનું રહસ્ય / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
38 - ભજનોમાં બંસરીનો પ્રકાર / ભજનમીમાંસા / ડૉ. નિરંજન રાજ્યગુરુ
39 - ગંગાસતી અને સતી પાનબાઈ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
40 - સતી નીરલબાઈ-લીરલબાઈ અને સતી તોરલ / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
41 - સંતવાણીનું શોધન-સંશોધન / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
42 - ‘વિસરાતી વાણી’ / ૧. ભજનની ભીતરમાં / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ
43 - ‘વિસરાતી વાણી’ / ૨. કલેજા કટારી / ભજનમીમાંસા / ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ