હરિપ્રેમપંચદશી (કાવ્યસંગ્રહ) – બાલાશંકર કંથારિયા

હરિપ્રેમપંચદશી (કાવ્યસંગ્રહ) – બાલાશંકર કંથારિયા

અનુક્રમણિકા

૧ - દીઠી નહીં / બાલાશંકર કંથારિયા
૨ - દર્શનેચ્છા / બાલાશંકર કંથારિયા
૩ - કટાક્ષ / બાલાશંકર કંથારિયા
૪ - મૂર્ખની મૂર્ખાઈ / બાલાશંકર કંથારિયા
૫ - મોહનમંત્ર / બાલાશંકર કંથારિયા
૬ - સલૂણો મંત્ર / બાલાશંકર કંથારિયા
૭ - સલામતી / બાલાશંકર કંથારિયા
૮ - ભણકારા / બાલાશંકર કંથારિયા
૯ - મનવ્રેહી / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૦ - અલૌકિક બહાર / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૧ - સૌંદર્ય / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૨ - આશા / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૩ - પ્રિયદર્શન / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૪ - દરકાર / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૫ - નાદાન બુલબુલ / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૬ - ખબર લે / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૭ - કરે જો / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૮ - દરદ દિલ / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૯ - કુકાકવાણી / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૦ - જિગરનો યાર / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૧ - ગુજારે જે શિરે તારે / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૨ - પ્રકીર્ણ શેર ( ૧ – ૫ ) / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૩ - પ્રકીર્ણ શેર ( ૬ – ૧૦ ) / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૪ - પ્રકીર્ણ શેર ( ૧૧ – ૧૫ ) / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૫ - પ્રકીર્ણ શેર ( ૧૬ – ૧૮ ) / બાલાશંકર કંથારિયા