હરિપ્રેમપંચદશી (કાવ્યસંગ્રહ) – બાલાશંકર કંથારિયા

હરિપ્રેમપંચદશી (કાવ્યસંગ્રહ) – બાલાશંકર કંથારિયા

અનુક્રમણિકા

૧. દીઠી નહીં / બાલાશંકર કંથારિયા
૨. દર્શનેચ્છા / બાલાશંકર કંથારિયા
૩. કટાક્ષ / બાલાશંકર કંથારિયા
૪. મૂર્ખની મૂર્ખાઈ / બાલાશંકર કંથારિયા
૫. મોહનમંત્ર / બાલાશંકર કંથારિયા
૬. સલૂણો મંત્ર / બાલાશંકર કંથારિયા
૭. સલામતી / બાલાશંકર કંથારિયા
૮. ભણકારા / બાલાશંકર કંથારિયા
૯. મનવ્રેહી / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૦. અલૌકિક બહાર / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૧. સૌંદર્ય / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૨. આશા / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૩. પ્રિયદર્શન / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૪. દરકાર / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૫. નાદાન બુલબુલ / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૬. ખબર લે / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૭. કરે જો / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૮. દરદ દિલ / બાલાશંકર કંથારિયા
૧૯. કુકાકવાણી / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૦. જિગરનો યાર / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૧. ગુજારે જે શિરે તારે / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૨. પ્રકીર્ણ શેર ( ૧ – ૫ ) / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૩. પ્રકીર્ણ શેર ( ૬ – ૧૦ ) / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૪. પ્રકીર્ણ શેર ( ૧૧ – ૧૫ ) / બાલાશંકર કંથારિયા
૨૫. પ્રકીર્ણ શેર ( ૧૬ – ૧૮ ) / બાલાશંકર કંથારિયા