તાસીર જુદી છે (કાવ્યસંગ્રહ) - લક્ષ્મી ડોબરિયા

તાસીર જુદી છે (કાવ્યસંગ્રહ) - લક્ષ્મી ડોબરિયા

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન - તાસીર જુદી છે - અજવાળું વિસ્તારું છું... / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨. નામનાં સ્મરણને / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩. તાસીર જુદી છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪. અજવાળું થાય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫. ચીલો ચાતરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬. ગઝલ સંચય થયો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭. સન્માન થઈ રહ્યું છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮. ઉજાગર કરી કરી શકે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯. હું મને ઓળખી ગઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦. કાગળ ઉપર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૧. ઓછા-વત્તા થઈ જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૨. ચાલ્યા કરે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૩. ઉતારો નથી કર્યો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૪. હારવા ન દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૫. ખાસિયત ખપમાં લીધી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૬. મારા સુધી પ્હોંચાય નહિ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૭. હોઈ શકે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૮. ધ્યાનમાં જ છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૯. જીવ શણગારી જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૦. મારો અવાજ રાખું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૧. સમય જતાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૨. પ્રશ્નો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૩. જાણું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૪. અસરદાર હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૫. પ્રત મઠારી જોઈ મેં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૬. જરાતરા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૭. બોલે નહીં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૮. જાગવાનું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૯. શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૦. કાયમી નથી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૧. અવસર ઉજવું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૨. કસબ શીખી ગયા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૩. અનુભવનો છે ખજાનો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૪. શક્યતા... રાખી તો જો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૫. જગાડે છે મને / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૬. રોશની થઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૭. ભૂલોને સ્વીકારું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૮. હોય નહિ/ લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૯. પ્રમાણસર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૦. દાવ લઈ લીધો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૧. અક્ષરમાં ઈશ્વર જોયા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૨. પ્રથમ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૩. કબૂલ છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૪. તડકે મૂકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૫. કોરાણે મૂકજે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૬. સંવેદના જાગી હતી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૭. શબ્દનો હું ઉજાસ રાખું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા 
૪૮. જાગવાની તક જડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૯. ખાલીપો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૦. શરૂઆત થઈ સવાઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૧. સંપત કરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૨. વિસ્તાર કરી દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૩. ક્ષણની સાખે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૪. અહમ ઓગાળુ છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૫. ધારણા મેં ધારી / લક્ષ્મી લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૬. સરી તો જો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૭. કરવું પડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૮. હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૯. આમ ભરચક આમ ખાલી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૦. અગર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૧. વિચાર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૨. મળે... એ શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૩. શકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૪. વીરડા રણમાં જડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૫. કાયમ હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૬. સમય શારડી વિશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૭. અંતરાય હશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૮. નુસખામાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૯. રજૂઆત કરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૦. શ્રાવણી હિલ્લોળ છે ? / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૧. અર્થ સરસે નહિ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૨. નિરાળો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૩. ઉત્તર હતાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૪. ઘાત છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૫. હૈયું ભરી જવાનો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૬. સમજણ થકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૭. આસમાની ખેતરે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૮. થઈ ગઈ છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૯. પણ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૦. નિભાડો હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૧. તરસને ખાળવાનું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૨. ખૂણા થઈ જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૩. પ્રભાવ ખાળું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૪. અથવા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૫. જેવું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૬. વાત પર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૭. વિચાર્યું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૮. સવાયું ગણ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૯. દુઃખતી રગ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૦. ઉપચાર છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૧. ઈશ્વર મળે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૨. કક્કો ઘૂંટે છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૩. શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૪. ખુદથી પર થયાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૫. હળવાશથી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૬. ઝળહળવાનું છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૭. અનરાધાર છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૮. ઘડતર થશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૯. પ્રશ્નો પાર ઉતારે છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૦. ઉઠાવ આપી દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૧. સહવાસમાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૨. સંવાદ કરું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૩. સાચવી છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૪. હવે પછી ગીત સંગ્રહ / લક્ષ્મી ડોબરિયા