તાસીર જુદી છે (કાવ્યસંગ્રહ) - લક્ષ્મી ડોબરિયા

તાસીર જુદી છે (કાવ્યસંગ્રહ) - લક્ષ્મી ડોબરિયા

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન - તાસીર જુદી છે - અજવાળું વિસ્તારું છું... / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨ - નામનાં સ્મરણને / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩ - તાસીર જુદી છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪ - અજવાળું થાય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫ - ચીલો ચાતરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬ - ગઝલ સંચય થયો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭ - સન્માન થઈ રહ્યું છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮ - ઉજાગર કરી કરી શકે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯ - હું મને ઓળખી ગઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦ - કાગળ ઉપર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૧ - ઓછા-વત્તા થઈ જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૨ - ચાલ્યા કરે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૩ - ઉતારો નથી કર્યો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૪ - હારવા ન દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૫ - ખાસિયત ખપમાં લીધી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૬ - મારા સુધી પ્હોંચાય નહિ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૭ - હોઈ શકે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૮ - ધ્યાનમાં જ છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૯ - જીવ શણગારી જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૦ - મારો અવાજ રાખું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૧ - સમય જતાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૨ - પ્રશ્નો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૩ - જાણું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૪ - અસરદાર હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૫ - પ્રત મઠારી જોઈ મેં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૬ - જરાતરા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૭ - બોલે નહીં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૮ - જાગવાનું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૨૯ - શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૦ - કાયમી નથી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૧ - અવસર ઉજવું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૨ - કસબ શીખી ગયા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૩ - અનુભવનો છે ખજાનો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૪ - શક્યતા... રાખી તો જો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૫ - જગાડે છે મને / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૬ - રોશની થઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૭ - ભૂલોને સ્વીકારું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૮ - હોય નહિ/ લક્ષ્મી ડોબરિયા
૩૯ - પ્રમાણસર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૦ - દાવ લઈ લીધો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૧ - અક્ષરમાં ઈશ્વર જોયા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૨ - પ્રથમ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૩ - કબૂલ છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૪ - તડકે મૂકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૫ - કોરાણે મૂકજે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૬ - સંવેદના જાગી હતી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૭ - શબ્દનો હું ઉજાસ રાખું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા 
૪૮ - જાગવાની તક જડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૪૯ - ખાલીપો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૦ - શરૂઆત થઈ સવાઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૧ - સંપત કરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૨ - વિસ્તાર કરી દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૩ - ક્ષણની સાખે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૪ - અહમ ઓગાળુ છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૫ - ધારણા મેં ધારી / લક્ષ્મી લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૬ - સરી તો જો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૭ - કરવું પડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૮ - હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૫૯ - આમ ભરચક આમ ખાલી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૦ - અગર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૧ - વિચાર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૨ - મળે... એ શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૩ - શકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૪ - વીરડા રણમાં જડે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૫ - કાયમ હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૬ - સમય શારડી વિશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૭ - અંતરાય હશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૮ - નુસખામાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૬૯ - રજૂઆત કરી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૦ - શ્રાવણી હિલ્લોળ છે ? / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૧ - અર્થ સરસે નહિ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૨ - નિરાળો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૩ - ઉત્તર હતાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૪ - ઘાત છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૫ - હૈયું ભરી જવાનો / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૬ - સમજણ થકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૭ - આસમાની ખેતરે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૮ - થઈ ગઈ છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૭૯ - પણ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૦ - નિભાડો હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૧ - તરસને ખાળવાનું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૨ - ખૂણા થઈ જુઓ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૩ - પ્રભાવ ખાળું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૪ - અથવા / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૫ - જેવું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૬ - વાત પર / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૭ - વિચાર્યું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૮ - સવાયું ગણ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૮૯ - દુઃખતી રગ / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૦ - ઉપચાર છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૧ - ઈશ્વર મળે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૨ - કક્કો ઘૂંટે છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૩ - શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૪ - ખુદથી પર થયાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૫ - હળવાશથી / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૬ - ઝળહળવાનું છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૭ - અનરાધાર છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૮ - ઘડતર થશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૯૯ - પ્રશ્નો પાર ઉતારે છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૦ - ઉઠાવ આપી દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૧ - સહવાસમાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૨ - સંવાદ કરું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૩ - સાચવી છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા
૧૦૪ - હવે પછી ગીત સંગ્રહ / લક્ષ્મી ડોબરિયા