અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા (ગઝલસંગ્રહ) / શોભિત દેસાઈ

અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા (ગઝલસંગ્રહ) / શોભિત દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

૧ - નિવેદન - ગઝલપ્રેમીઓને નામ એક પ્રેમપત્ર - અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / શોભિત દેસાઈ
૨ - દો શબ્દ / અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / નિદા ફાઝલી
૩ - મુક્તક / શોભિત દેસાઈ
૪ - અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / શોભિત દેસાઈ
૫ - લઈ લે તું મને / શોભિત દેસાઈ
૬ - સરળ ભાષામાં કહી દઈએ / શોભિત દેસાઈ
૭ - ગઝલની ભાષા છે /શોભિત દેસાઈ
૮ - શ્વાસનાં અછો વાનાં શું છે / શોભિત દેસાઈ
૯ - મુક્તક / શોભિત દેસાઈ
૧૦ - મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !
૧૧ - કોઈ જાણીતો શ્વાસ / શોભિત દેસાઈ
૧૨ - મોસમમાં તરી લઈએ / શોભિત દેસાઈ
૧૩ - અસ્તિત્વ કહેકશાંનું / શોભિત દેસાઈ
૧૪ - તરબતર તર્કની તબાહી / શોભિત દેસાઈ
૧૫ - આવું અજવાળું / શોભિત દેસાઈ
૧૬ - ચકચકની પોટલી / શોભિત દેસાઈ
૧૭ - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૧ - અંધારું / શોભિત દેસાઈ
૧૮ - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૨ - जलोडहम् : સાગર / શોભિત દેસાઈ
૧૯ - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૩ - स्थलोडहम् : વૃક્ષો / શોભિત દેસાઈ
૨૦ - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૪ - अंतरालोडहम् : વાદળાં / શોભિત દેસાઈ
૨૧ - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૫ - मरुतोडहम् : પવન / શોભિત દેસાઈ
૨૨ - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૬ - अनलोडहम् : સળગે છે / શોભિત દેસાઈ
૨૩ - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૭ - તડકો / શોભિત દેસાઈ
૨૪ - વરસાદ આવે છે / શોભિત દેસાઈ
૨૫ - ડ્રાઉં ડ્રાઉં ને ત્રમ ત્રમ / શોભિત દેસાઈ
૨૬ - વધારે છે ટ્રેનમાં / શોભિત દેસાઈ
૨૭ - બની જઉં પવન / શોભિત દેસાઈ
૨૮ - કસમ ના લો હમણાં / શોભિત દેસાઈ
૨૯ - નમાયો હોય / શોભિત દેસાઈ
૩૦ - ગર્મીઓની મોસમ છે / શોભિત દેસાઈ
૩૧ - કૂવામાં અજવાળું / શોભિત દેસાઈ
૩૨ - ઘૂઘરીનો ગરાસ / શોભિત દેસાઈ
૩૩ - ઉજાસોનાં તાળાં / શોભિત દેસાઈ
૩૪ - પવન ! એમના ઘર તરફ / શોભિત દેસાઈ
૩૫ - બચ્યા છે કેટલા એ શબ્દ પણ ગણી લઉં છું / શોભિત દેસાઈ
૩૬ - છુક છુક છોકરીઓ / શોભિત દેસાઈ
૩૭ - કલરવના કિનારે / શોભિત દેસાઈ
૩૮ - ‘એ’ / શોભિત દેસાઈ
૩૯ - તું સહન ના થઈ શકે એ રૂપ છે / શોભિત દેસાઈ
૪૦ - હાજી થયા / શોભિત દેસાઈ
૪૧ - રૂપ કેફી હતું / શોભિત દેસાઈ
૪૨ - ભાંગીને ભુક્કો / શોભિત દેસાઈ
૪૩ - પરવીન શાકિરની જબાનમાં ગુજરાતી ગઝલ / શોભિત દેસાઈ
૪૪ - ત્યારે આવજે / શોભિત દેસાઈ
૪૫ - શબ્દનાં હથિયાર / શોભિત દેસાઈ
૪૬ - પરિસ્થિતિને જીરવવાનો મ્હાવરોય અજબ / શોભિત દેસાઈ
૪૭ - કહેવું પણ પડે / શોભિત દેસાઈ
૪૮ - જીવવાનાં વલખાં / શોભિત દેસાઈ
૪૯ - ‘આ’ ક્ષણની સભા / શોભિત દેસાઈ
૫૦ - શૂન્યથી શાશ્વતી સુધી / શોભિત દેસાઈ
૫૧ - આપણું હોવું / શોભિત દેસાઈ
૫૨ - સ્મિતથી છુપાવો છો ? / શોભિત દેસાઈ
૫૩ - ખરીદાય છે ? કે / શોભિત દેસાઈ
૫૪ - ‘દાગ’નો દેખાવ / શોભિત દેસાઈ
૫૫ - ચૂપકીદી / શોભિત દેસાઈ
૫૬ - ચંદ્રને બાળો / શોભિત દેસાઈ
૫૭ - સાંજના / શોભિત દેસાઈ
૫૮ - નીતર્યું નિર્દોષ રોવાના / શોભિત દેસાઈ
૫૯ - સો ગણું કરવાનું રહેવા દે / શોભિત દેસાઈ
૬૦ - ચૈત્રની ચાંદની રાતના સમ તને / શોભિત દેસાઈ
૬૧ - બે ત્રિપદીઓ / શોભિત દેસાઈ
૬૨ - અહીં સુધી તો અમે લીલોછમ સમય કાપ્યો / શોભિત દેસાઈ
૬૩ - પાંખો કપાઈ ગઈ છે / શોભિત દેસાઈ
૬૪ - હટાણું આપશે / શોભિત દેસાઈ
૬૫ - શાપિત છીએ / શોભિત દેસાઈ
૬૬ - રાત કૈં પસાર ન થાય / શોભિત દેસાઈ
૬૭ - પાંખડીનું નગર / શોભિત દેસાઈ
૬૮ - બહુ ઉદાસ છે રાત / શોભિત દેસાઈ
૬૯ - તરસતા લોકો / શોભિત દેસાઈ
૭૦ - વય ખોઈ બેઠો છું / શોભિત દેસાઈ
૭૧ - એકલો થઈ ગયો / શોભિત દેસાઈ
૭૨ - આશરાની દુકાન / શોભિત દેસાઈ
૭૩ - અમસ્તું ઝરમરવું / શોભિત દેસાઈ
૭૪ - આ રાત છે / શોભિત દેસાઈ
૭૫ - હું કોણ છું ? / શોભિત દેસાઈ
૭૬ - સતત વધતી જરૂરતની સીધી સમજણ મળી રે’ છે / શોભિત દેસાઈ
૭૭ - આવે છે ક્યાંથી ? / શોભિત દેસાઈ
૭૮ - રાત છો ને / શોભિત દેસાઈ
૭૯ - કૂંડાળું, એક, બે, ત્રણ / શોભિત દેસાઈ
૮૦ - રાતરાણી, સૂર્યમુખી / શોભિત દેસાઈ
૮૧ - જળ વેચું છું / શોભિત દેસાઈ
૮૨ - રાતરાણી ગાય છે / શોભિત દેસાઈ
૮૩ - બાળપણ દોર્યું / શોભિત દેસાઈ
૮૪ - ડંખ ખાધા છે સંદિગ્ધ સ્પર્શના / શોભિત દેસાઈ
૮૫ - કોઈ પણ નથી મળતું / શોભિત દેસાઈ
૮૬ - જૂનો થઈ ગયો / શોભિત દેસાઈ
૮૭ - ન હોવું ? ઓગળ્યો / શોભિત દેસાઈ
૮૮ - ઇરશાદ દે ! / શોભિત દેસાઈ
૮૯ - જળ વટાવી ગયાં / શોભિત દેસાઈ
૯૦ - દરિયો છે / શોભિત દેસાઈ
૯૧ - બારી / શોભિત દેસાઈ
૯૨ - જળપરી બહાનું છે / શોભિત દેસાઈ
૯૩ - માથું ! લો આ મૂક્યું / શોભિત દેસાઈ
૯૪ - લગભગને ઓળખો / શોભિત દેસાઈ
૯૫ - રડતા રણમાં / શોભિત દેસાઈ
૯૬ - વળગાડ મારામાં / શોભિત દેસાઈ
૯૭ - મોતને ઘૂંટ્યા કરીશું / શોભિત દેસાઈ
૯૮ - આટલો ઇન્તઝામ કરતો જાઉં / શોભિત દેસાઈ
૯૯ - મારી જે ધારણા છે / શોભિત દેસાઈ
૧૦૦ - ખેતરમાં આવું થાય તો / શોભિત દેસાઈ
૧૦૧ - વહેતા પવન છીએ / શોભિત દેસાઈ
૧૦૨ - સાગર, નદી, તળાવ / શોભિત દેસાઈ
૧૦૩ - કાબુલીવાળો / શોભિત દેસાઈ
૧૦૪ - પરોઢ આવે / શોભિત દેસાઈ
૧૦૫ - બધા ખાલી છે કોઠારો છતાં / શોભિત દેસાઈ
૧૦૬ - પૂર્વમાં જો ! / શોભિત દેસાઈ
૧૦૭ - કાંઈ માગીશું નહિ / શોભિત દેસાઈ
૧૦૮ - સ્વપ્ન ઘેરે છે / શોભિત દેસાઈ
૧૦૯ - બહુ આનંદમાં છીએ / શોભિત દેસાઈ
૧૧૦ - અકબંધ રહેવા દે / શોભિત દેસાઈ
૧૧૧ - ઇન્સાન બેઠા છે / શોભિત દેસાઈ
૧૧૨ - આ બચ્ચાં સ્કૂલમાં ચાલ્યાં / શોભિત દેસાઈ
૧૧૩ - અહમનો સંહાર / શોભિત દેસાઈ
૧૧૪ - અદ્દભુત પ્રસન્ન છું / શોભિત દેસાઈ
૧૧૫ - મત્ત પાગલ પ્રેમમાં / શોભિત દેસાઈ