અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા (ગઝલસંગ્રહ) / શોભિત દેસાઈ

અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા (ગઝલસંગ્રહ) / શોભિત દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન - ગઝલપ્રેમીઓને નામ એક પ્રેમપત્ર - અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / શોભિત દેસાઈ
૨. દો શબ્દ / અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / નિદા ફાઝલી
૩. મુક્તક / શોભિત દેસાઈ
૪. અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / શોભિત દેસાઈ
૫. લઈ લે તું મને / શોભિત દેસાઈ
૬. સરળ ભાષામાં કહી દઈએ / શોભિત દેસાઈ
૭. ગઝલની ભાષા છે /શોભિત દેસાઈ
૮. શ્વાસનાં અછો વાનાં શું છે / શોભિત દેસાઈ
૯. મુક્તક / શોભિત દેસાઈ
૧૦. મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !
૧૧. કોઈ જાણીતો શ્વાસ / શોભિત દેસાઈ
૧૨. મોસમમાં તરી લઈએ / શોભિત દેસાઈ
૧૩. અસ્તિત્વ કહેકશાંનું / શોભિત દેસાઈ
૧૪. તરબતર તર્કની તબાહી / શોભિત દેસાઈ
૧૫. આવું અજવાળું / શોભિત દેસાઈ
૧૬. ચકચકની પોટલી / શોભિત દેસાઈ
૧૭. તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૧ - અંધારું / શોભિત દેસાઈ
૧૮. તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૨ - जलोडहम् : સાગર / શોભિત દેસાઈ
૧૯. તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૩ - स्थलोडहम् : વૃક્ષો / શોભિત દેસાઈ
૨૦. તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૪ - अंतरालोडहम् : વાદળાં / શોભિત દેસાઈ
૨૧. તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૫ - मरुतोडहम् : પવન / શોભિત દેસાઈ
૨૨. તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૬ - अनलोडहम् : સળગે છે / શોભિત દેસાઈ
૨૩. તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૭ - તડકો / શોભિત દેસાઈ
૨૪. વરસાદ આવે છે / શોભિત દેસાઈ
૨૫. ડ્રાઉં ડ્રાઉં ને ત્રમ ત્રમ / શોભિત દેસાઈ
૨૬. વધારે છે ટ્રેનમાં / શોભિત દેસાઈ
૨૭. બની જઉં પવન / શોભિત દેસાઈ
૨૮. કસમ ના લો હમણાં / શોભિત દેસાઈ
૨૯. નમાયો હોય / શોભિત દેસાઈ
૩૦. ગર્મીઓની મોસમ છે / શોભિત દેસાઈ
૩૧. કૂવામાં અજવાળું / શોભિત દેસાઈ
૩૨. ઘૂઘરીનો ગરાસ / શોભિત દેસાઈ
૩૩. ઉજાસોનાં તાળાં / શોભિત દેસાઈ
૩૪. પવન ! એમના ઘર તરફ / શોભિત દેસાઈ
૩૫. બચ્યા છે કેટલા એ શબ્દ પણ ગણી લઉં છું / શોભિત દેસાઈ
૩૬. છુક છુક છોકરીઓ / શોભિત દેસાઈ
૩૭. કલરવના કિનારે / શોભિત દેસાઈ
૩૮. ‘એ’ / શોભિત દેસાઈ
૩૯. તું સહન ના થઈ શકે એ રૂપ છે / શોભિત દેસાઈ
૪૦. હાજી થયા / શોભિત દેસાઈ
૪૧. રૂપ કેફી હતું / શોભિત દેસાઈ
૪૨. ભાંગીને ભુક્કો / શોભિત દેસાઈ
૪૩. પરવીન શાકિરની જબાનમાં ગુજરાતી ગઝલ / શોભિત દેસાઈ
૪૪. ત્યારે આવજે / શોભિત દેસાઈ
૪૫. શબ્દનાં હથિયાર / શોભિત દેસાઈ
૪૬. પરિસ્થિતિને જીરવવાનો મ્હાવરોય અજબ / શોભિત દેસાઈ
૪૭. કહેવું પણ પડે / શોભિત દેસાઈ
૪૮. જીવવાનાં વલખાં / શોભિત દેસાઈ
૪૯. ‘આ’ ક્ષણની સભા / શોભિત દેસાઈ
૫૦. શૂન્યથી શાશ્વતી સુધી / શોભિત દેસાઈ
૫૧. આપણું હોવું / શોભિત દેસાઈ
૫૨. સ્મિતથી છુપાવો છો ? / શોભિત દેસાઈ
૫૩. ખરીદાય છે ? કે / શોભિત દેસાઈ
૫૪. ‘દાગ’નો દેખાવ / શોભિત દેસાઈ
૫૫. ચૂપકીદી / શોભિત દેસાઈ
૫૬. ચંદ્રને બાળો / શોભિત દેસાઈ
૫૭. સાંજના / શોભિત દેસાઈ
૫૮. નીતર્યું નિર્દોષ રોવાના / શોભિત દેસાઈ
૫૯. સો ગણું કરવાનું રહેવા દે / શોભિત દેસાઈ
૬૦. ચૈત્રની ચાંદની રાતના સમ તને / શોભિત દેસાઈ
૬૧. બે ત્રિપદીઓ / શોભિત દેસાઈ
૬૨. અહીં સુધી તો અમે લીલોછમ સમય કાપ્યો / શોભિત દેસાઈ
૬૩. પાંખો કપાઈ ગઈ છે / શોભિત દેસાઈ
૬૪. હટાણું આપશે / શોભિત દેસાઈ
૬૫. શાપિત છીએ / શોભિત દેસાઈ
૬૬. રાત કૈં પસાર ન થાય / શોભિત દેસાઈ
૬૭. પાંખડીનું નગર / શોભિત દેસાઈ
૬૮. બહુ ઉદાસ છે રાત / શોભિત દેસાઈ
૬૯. તરસતા લોકો / શોભિત દેસાઈ
૭૦. વય ખોઈ બેઠો છું / શોભિત દેસાઈ
૭૧. એકલો થઈ ગયો / શોભિત દેસાઈ
૭૨. આશરાની દુકાન / શોભિત દેસાઈ
૭૩. અમસ્તું ઝરમરવું / શોભિત દેસાઈ
૭૪. આ રાત છે / શોભિત દેસાઈ
૭૫. હું કોણ છું ? / શોભિત દેસાઈ
૭૬. સતત વધતી જરૂરતની સીધી સમજણ મળી રે’ છે / શોભિત દેસાઈ
૭૭. આવે છે ક્યાંથી ? / શોભિત દેસાઈ
૭૮. રાત છો ને / શોભિત દેસાઈ
૭૯. કૂંડાળું, એક, બે, ત્રણ / શોભિત દેસાઈ
૮૦. રાતરાણી, સૂર્યમુખી / શોભિત દેસાઈ
૮૧. જળ વેચું છું / શોભિત દેસાઈ
૮૨. રાતરાણી ગાય છે / શોભિત દેસાઈ
૮૩. બાળપણ દોર્યું / શોભિત દેસાઈ
૮૪. ડંખ ખાધા છે સંદિગ્ધ સ્પર્શના / શોભિત દેસાઈ
૮૫. કોઈ પણ નથી મળતું / શોભિત દેસાઈ
૮૬. જૂનો થઈ ગયો / શોભિત દેસાઈ
૮૭. ન હોવું ? ઓગળ્યો / શોભિત દેસાઈ
૮૮. ઇરશાદ દે ! / શોભિત દેસાઈ
૮૯. જળ વટાવી ગયાં / શોભિત દેસાઈ
૯૦. દરિયો છે / શોભિત દેસાઈ
૯૧. બારી / શોભિત દેસાઈ
૯૨. જળપરી બહાનું છે / શોભિત દેસાઈ
૯૩. માથું ! લો આ મૂક્યું / શોભિત દેસાઈ
૯૪. લગભગને ઓળખો / શોભિત દેસાઈ
૯૫. રડતા રણમાં / શોભિત દેસાઈ
૯૬. વળગાડ મારામાં / શોભિત દેસાઈ
૯૭. મોતને ઘૂંટ્યા કરીશું / શોભિત દેસાઈ
૯૮. આટલો ઇન્તઝામ કરતો જાઉં / શોભિત દેસાઈ
૯૯. મારી જે ધારણા છે / શોભિત દેસાઈ
૧૦૦. ખેતરમાં આવું થાય તો / શોભિત દેસાઈ
૧૦૧. વહેતા પવન છીએ / શોભિત દેસાઈ
૧૦૨. સાગર, નદી, તળાવ / શોભિત દેસાઈ
૧૦૩. કાબુલીવાળો / શોભિત દેસાઈ
૧૦૪. પરોઢ આવે / શોભિત દેસાઈ
૧૦૫. બધા ખાલી છે કોઠારો છતાં / શોભિત દેસાઈ
૧૦૬. પૂર્વમાં જો ! / શોભિત દેસાઈ
૧૦૭. કાંઈ માગીશું નહિ / શોભિત દેસાઈ
૧૦૮. સ્વપ્ન ઘેરે છે / શોભિત દેસાઈ
૧૦૯. બહુ આનંદમાં છીએ / શોભિત દેસાઈ
૧૧૦. અકબંધ રહેવા દે / શોભિત દેસાઈ
૧૧૧. ઇન્સાન બેઠા છે / શોભિત દેસાઈ
૧૧૨. આ બચ્ચાં સ્કૂલમાં ચાલ્યાં / શોભિત દેસાઈ
૧૧૩. અહમનો સંહાર / શોભિત દેસાઈ
૧૧૪. અદ્દભુત પ્રસન્ન છું / શોભિત દેસાઈ
૧૧૫. મત્ત પાગલ પ્રેમમાં / શોભિત દેસાઈ