મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી (નવલકથા) / બિન્દુ ભટ્ટ

મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી (નવલકથા) / બિન્દુ ભટ્ટ

કોપીરાઇટ :બિન્દુ ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

૧. નિવેદન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨. ભ્રમનિરસજન્ય વેદનાની કથા / આસ્વાદ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / રમેશ ર. દવે
૩. મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી વિશે / આસ્વાદ / લાભશંકર ઠાકર
૪. સંવેદનાની તીક્ષ્ણ ધાર પર ચાલતી મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી/ આસ્વાદ / ગીતા નાયક
૫. ૩૧ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬. ૧ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭. ૨ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮. ૪ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯. ૫ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦. ૬ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૧. ૭ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૨. ૮ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૩. ૯ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૪. ૧૦ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૫. ૧૧ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૬. ૧૨ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૭. ૧૩ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૮. ૧૪ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૯. ૧૫ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૦. ૧૬ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૧. ૧૭ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૨. ૧૮ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૩. ૧૯ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૪. ૨૦ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૫. ૨૧ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૬. ૨૨ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૭. ૨૩ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૮. ૨૪ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૨૯. ૨૫ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૦. ૨૬ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૧. ૨૭ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૨. ૨૮ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૩. ૨૯ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૪. ૩૦ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૫. ૩૧ જાન્યુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૬. ૧ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૭. ૪ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૮. ૭ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૩૯. ૯ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૦. ૧૦ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૧. ૧૧ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૨. ૧૨ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૩. ૧૩ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૪. ૧૪ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૫. ૧૫ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૬. ૧૬ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૭. ૧૭ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૮. ૧૮ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૪૯. ૧૯ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૦. ૨૦ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૧. ૨૧ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૨. ૨૨ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૩. ૨૩ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૪. ૨૪ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૫. ૨૫ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૬. ૨૬ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૭. ૨૭ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૮. ૨૮ ફેબ્રુઆરી / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૫૯. ૨ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૦. ૪ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૧. ૧૦ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૨. ૧૨ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૩. ૧૬ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૪. ૧૭ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૫. ૨૮ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૬. ૨૯ માર્ચ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૭. ૧૦ એપ્રિલ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૮. ૧૨ એપ્રિલ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૬૯. ૧૪ એપ્રિલ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૦. ૨૫ એપ્રિલ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૧. ૧૨ મે / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૨. ૨૦ મે / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૩. ૨૬ મે / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૪. ૨૭ મે / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૫. ૩૦ મે / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૬. ૧ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૭. ૨ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૮. ૪ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૭૯. ૫ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૦. ૬ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૧. ૭ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૨. ૮ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૩. ૯ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૪. ૧૦ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૫. ૧૧ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૬. ૧૨ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૭. ૧૩ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૮. ૧૪ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૮૯. ૧૫ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૦. ૧૮ જૂન / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૧. ૩૦ ઓક્ટોબર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૨. ૨ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૩. ૩ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૪. ૫ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૫. ૮ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૬. ૧૨ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૭. ૧૭ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૮. ૨૫ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૯૯. ૩૦ નવેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૦. ૨ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૧. ૫ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૨. ૭ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૩. ૧૮ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૪. ૧૯ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૫. ૨૨ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૬. ૨૫ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ
૧૦૭. ૩૦ ડિસેમ્બર / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ