ભિન્ન ષડ્જ (કાવ્યસંગ્રહ) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી

ભિન્ન ષડ્જ (કાવ્યસંગ્રહ) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી

કોપીરાઇટ :માનસી જોશી
આવરણ : પ્રથમ આવૃતિ : ૨૦૦૭

અનુક્રમણિકા

૧ - આશીર્વચન / ભિન્ન ષડ્જ / મોરારિ બાપુ
૨ - ધન્યતા / ભિન્ન ષડ્જ / સુનીતા ચૌધરી
૩ - તડકો ચાખો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪ - ઉનાળે રાજસ્થાન / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫ - શાણી એંધાણી ? / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬ - મૈત્રીના ફાગણમાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭ - જીવના પ્રવાસ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮ - માણસજી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯ - બસ ચાલવું જ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૦ - વાત કહેતાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૧ - પૂનમ વરસી મોભારે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૨ - પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૩ - ફળિયામાં રોપી છે કેળ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૪ - સોળમી મધરાતે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૫ - પારસ પૂતળી... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૬ - ઓચિંતા... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૭ - સખને સામે તીર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૮ - આણું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૯ - રંગભર રમવા ગ્યાં’તાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૦ - અડધે મારગ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૧ - ખુશાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૨ - મીરાં નામની નદી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૩ - ગોખના દીવાએ જાગે મેડિયું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૪ - રે’જે મારી ભેર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૫ - તું સમરથ, હું રાંક... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૬ - કરો સહી કાગળ પર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૭ - અજવાળાં આંજો હરિ ! / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૮ - એકલું એકલું લાગે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૯ - કેવળ વાડ-વિવાદા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૦ - અલખ નામનો ધૂણો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૧ - નહીં તંબૂ, નહીં ડેરા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૨ - ચલો ઉગમણે દેશ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૩ - ચલે ચાલ મતવાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૪ - તરબતર તરજ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૫ - રહેશું સ્હેજ અધૂરા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૬ - ફરીથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૭ - આવ ચોમાસું થઈ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૮ - ભીની યાદ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૯ - શું કરી શકો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૦ - કાયાના પોત વચ્ચે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૧ - રણઝણ બજે તંબૂર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૨ - ઇચ્છાને તળિયે કપાસી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૩ - ધૂળિયો વૈભવ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૪ - શ્રી સવા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૫ - હું મને શોધ્યા કરું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૬ - જળના છલોછલ છળ વિષે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૭ - કદાચિત્ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૮ - અર્થને કાંઠે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૯ - મારો બૂરો સમય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૦ - ખોડંગાતી ચાલ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૧ - ડેલી રમેશની / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૨ - દ્રશ્ય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૩ - મારા મન ! / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૪ - હજી બેઠો છે તું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૫ - મહેતાજીની મૂઠી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૬ - મન / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૭ - કોઈ અહીં આવ્યું નથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૮ - કોણ ? / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૯ - ખોટું ગવાયો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૦ - સર્વત્ર છું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૧ - ઉપચાર પંચક / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૨ - કોઈ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૩ - રોજ રોજ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૪ - નાટકનો અંત / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૫ - છાતી વચાળે વ્હેણ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૬ - આંગળી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૭ - હિસાબ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૮ - શબ્દ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૯ - પૂમડું ભીની શ્રુતિનું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૦ - મજીઠી ગઝલ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૧ - જો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૨ - એક ઇચ્છા ફરી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૩ - તારી ગલી સુધી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૪ - પડી છે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૫ - લાગણી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૬ - કંઈ નથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૭ - લે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૮ - સાવ અંગત / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૯ - ગણી બતાવ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૦ - નીકળ્યો છું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૧ - રણમાં મલ્હાર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૨ - ગ્રીષ્મ (એક ચિત્ર) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૩ - મ્હેકનો દીવો બળે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૪ - એવું નથી કે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૫ - સમય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૬ - આમ તો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૭ - ઊભો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૮ - તેં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૯ - સાંજના ખૂણે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૦ - એમ ખાળ્યું છે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૧ - સાંજ બીજે ફાળવો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૨ - પ્રથમ એને ચહવો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૩ - હતું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૪ - ભિન્ન ષડ્જ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી