ભિન્ન ષડ્જ (કાવ્યસંગ્રહ) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી

ભિન્ન ષડ્જ (કાવ્યસંગ્રહ) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી

કોપીરાઇટ :માનસી જોશી
આવરણ : પ્રથમ આવૃતિ : ૨૦૦૭

અનુક્રમણિકા

૧. આશીર્વચન / ભિન્ન ષડ્જ / મોરારિ બાપુ
૨. ધન્યતા / ભિન્ન ષડ્જ / સુનીતા ચૌધરી
૩. તડકો ચાખો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪. ઉનાળે રાજસ્થાન / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫. શાણી એંધાણી ? / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬. મૈત્રીના ફાગણમાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭. જીવના પ્રવાસ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮. માણસજી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯. બસ ચાલવું જ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૦. વાત કહેતાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૧. પૂનમ વરસી મોભારે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૨. પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૩. ફળિયામાં રોપી છે કેળ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૪. સોળમી મધરાતે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૫. પારસ પૂતળી... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૬. ઓચિંતા... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૭. સખને સામે તીર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૮. આણું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૧૯. રંગભર રમવા ગ્યાં’તાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૦. અડધે મારગ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૧. ખુશાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૨. મીરાં નામની નદી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૩. ગોખના દીવાએ જાગે મેડિયું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૪. રે’જે મારી ભેર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૫. તું સમરથ, હું રાંક... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૬. કરો સહી કાગળ પર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૭. અજવાળાં આંજો હરિ ! / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૮. એકલું એકલું લાગે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૨૯. કેવળ વાડ-વિવાદા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૦. અલખ નામનો ધૂણો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૧. નહીં તંબૂ, નહીં ડેરા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૨. ચલો ઉગમણે દેશ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૩. ચલે ચાલ મતવાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૪. તરબતર તરજ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૫. રહેશું સ્હેજ અધૂરા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૬. ફરીથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૭. આવ ચોમાસું થઈ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૮. ભીની યાદ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૩૯. શું કરી શકો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૦. કાયાના પોત વચ્ચે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૧. રણઝણ બજે તંબૂર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૨. ઇચ્છાને તળિયે કપાસી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૩. ધૂળિયો વૈભવ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૪. શ્રી સવા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૫. હું મને શોધ્યા કરું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૬. જળના છલોછલ છળ વિષે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૭. કદાચિત્ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૮. અર્થને કાંઠે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૪૯. મારો બૂરો સમય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૦. ખોડંગાતી ચાલ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૧. ડેલી રમેશની / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૨. દ્રશ્ય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૩. મારા મન ! / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૪. હજી બેઠો છે તું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૫. મહેતાજીની મૂઠી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૬. મન / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૭. કોઈ અહીં આવ્યું નથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૮. કોણ ? / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૫૯. ખોટું ગવાયો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૦. સર્વત્ર છું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૧. ઉપચાર પંચક / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૨. કોઈ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૩. રોજ રોજ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૪. નાટકનો અંત / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૫. છાતી વચાળે વ્હેણ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૬. આંગળી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૭. હિસાબ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૮. શબ્દ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૬૯. પૂમડું ભીની શ્રુતિનું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૦. મજીઠી ગઝલ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૧. જો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૨. એક ઇચ્છા ફરી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૩. તારી ગલી સુધી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૪. પડી છે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૫. લાગણી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૬. કંઈ નથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૭. લે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૮. સાવ અંગત / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૭૯. ગણી બતાવ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૦. નીકળ્યો છું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૧. રણમાં મલ્હાર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૨. ગ્રીષ્મ (એક ચિત્ર) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૩. મ્હેકનો દીવો બળે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૪. એવું નથી કે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૫. સમય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૬. આમ તો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૭. ઊભો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૮. તેં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૮૯. સાંજના ખૂણે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૦. એમ ખાળ્યું છે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૧. સાંજ બીજે ફાળવો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૨. પ્રથમ એને ચહવો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૩. હતું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
૯૪. ભિન્ન ષડ્જ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી