ભિન્ન ષડ્જ (કાવ્યસંગ્રહ) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી

ભિન્ન ષડ્જ (કાવ્યસંગ્રહ) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી

કોપીરાઇટ :માનસી જોશી
આવરણ : પ્રથમ આવૃતિ : ૨૦૦૭

અનુક્રમણિકા

1 - આશીર્વચન / ભિન્ન ષડ્જ / મોરારિ બાપુ
2 - ધન્યતા / ભિન્ન ષડ્જ / સુનીતા ચૌધરી
3 - તડકો ચાખો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
4 - ઉનાળે રાજસ્થાન / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
5 - શાણી એંધાણી ? / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
6 - મૈત્રીના ફાગણમાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
7 - જીવના પ્રવાસ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
8 - માણસજી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
9 - બસ ચાલવું જ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
10 - વાત કહેતાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
11 - પૂનમ વરસી મોભારે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
12 - પિયુજી, આઘ્ઘા રે’જો... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
13 - ફળિયામાં રોપી છે કેળ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
14 - સોળમી મધરાતે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
15 - પારસ પૂતળી... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
16 - ઓચિંતા... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
17 - સખને સામે તીર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
18 - આણું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
19 - રંગભર રમવા ગ્યાં’તાં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
20 - અડધે મારગ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
21 - ખુશાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
22 - મીરાં નામની નદી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
23 - ગોખના દીવાએ જાગે મેડિયું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
24 - રે’જે મારી ભેર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
25 - તું સમરથ, હું રાંક... / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
26 - કરો સહી કાગળ પર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
27 - અજવાળાં આંજો હરિ ! / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
28 - એકલું એકલું લાગે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
29 - કેવળ વાડ-વિવાદા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
30 - અલખ નામનો ધૂણો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
31 - નહીં તંબૂ, નહીં ડેરા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
32 - ચલો ઉગમણે દેશ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
33 - ચલે ચાલ મતવાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
34 - તરબતર તરજ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
35 - રહેશું સ્હેજ અધૂરા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
36 - ફરીથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
37 - આવ ચોમાસું થઈ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
38 - ભીની યાદ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
39 - શું કરી શકો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
40 - કાયાના પોત વચ્ચે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
41 - રણઝણ બજે તંબૂર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
42 - ઇચ્છાને તળિયે કપાસી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
43 - ધૂળિયો વૈભવ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
44 - શ્રી સવા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
45 - હું મને શોધ્યા કરું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
46 - જળના છલોછલ છળ વિષે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
47 - કદાચિત્ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
48 - અર્થને કાંઠે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
49 - મારો બૂરો સમય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
50 - ખોડંગાતી ચાલ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
51 - ડેલી રમેશની / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
52 - દ્રશ્ય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
53 - મારા મન ! / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
54 - હજી બેઠો છે તું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
55 - મહેતાજીની મૂઠી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
56 - મન / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
57 - કોઈ અહીં આવ્યું નથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
58 - કોણ ? / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
59 - ખોટું ગવાયો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
60 - સર્વત્ર છું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
61 - ઉપચાર પંચક / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
62 - કોઈ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
63 - રોજ રોજ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
64 - નાટકનો અંત / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
65 - છાતી વચાળે વ્હેણ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
66 - આંગળી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
67 - હિસાબ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
68 - શબ્દ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
69 - પૂમડું ભીની શ્રુતિનું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
70 - મજીઠી ગઝલ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
71 - જો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
72 - એક ઇચ્છા ફરી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
73 - તારી ગલી સુધી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
74 - પડી છે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
75 - લાગણી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
76 - કંઈ નથી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
77 - લે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
78 - સાવ અંગત / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
79 - ગણી બતાવ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
80 - નીકળ્યો છું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
81 - રણમાં મલ્હાર / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
82 - ગ્રીષ્મ (એક ચિત્ર) / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
83 - મ્હેકનો દીવો બળે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
84 - એવું નથી કે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
85 - સમય / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
86 - આમ તો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
87 - ઊભો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
88 - તેં / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
89 - સાંજના ખૂણે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
90 - એમ ખાળ્યું છે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
91 - સાંજ બીજે ફાળવો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
92 - પ્રથમ એને ચહવો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
93 - હતું / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી
94 - ભિન્ન ષડ્જ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી