વીથિ (કાવ્યસંગ્રહ) / દિલીપ જોશી

વીથિ (કાવ્યસંગ્રહ) / દિલીપ જોશી

કોપીરાઇટ :યજ્ઞેશ જોશી
આવરણ : મે ૧૯૯૦

અનુક્રમણિકા

૧ - અભિજ્ઞાન / દિલીપ જોશી
૨ - રાગ / દિલીપ જોશી
૩ - સંગાથ / દિલીપ જોશી
૪ - મેડી / દિલીપ જોશી
૫ - અંજળિયામાં / દિલીપ જોશી
૬ - ગતિ / દિલીપ જોશી
૭ - ઓળખ / દિલીપ જોશી
૮ - ધૂમ્રવલયના ટેકે / દિલીપ જોશી
૯ - રાનેરી ધાબું / દિલીપ જોશી
૧૦ - તફાવત / દિલીપ જોશી
૧૧ - મનની માંડી ગોઠ / દિલીપ જોશી
૧૨ - છેક પછી છેક / દિલીપ જોશી
૧૩ - અણસારા / દિલીપ જોશી
૧૪ - લખચોર્યાસી ખેપ્યું / દિલીપ જોશી
૧૫ - ભાવાભાસ / દિલીપ જોશી
૧૬ - પ્રબોધ / દિલીપ જોશી
૧૭ - વિદાય / દિલીપ જોશી
૧૮ - સ્મૃતિ / દિલીપ જોશી
૧૯ - પ્રભવ / દિલીપ જોશી
૨૦ - ગીત – ૧ / દિલીપ જોશી
૨૧ - ગીત – ૨ / દિલીપ જોશી
૨૨ - ગીત – ૩ / દિલીપ જોશી
૨૩ - ગીત – ૪ / દિલીપ જોશી
૨૪ - ગીત – ૫ / દિલીપ જોશી
૨૫ - ગીત – ૬ / દિલીપ જોશી
૨૬ - ગીત – ૭ / દિલીપ જોશી
૨૭ - ગીત – ૮ / દિલીપ જોશી
૨૮ - ભાઈ રે હું તો / દિલીપ જોશી
૨૯ - અનુસરણ / દિલીપ જોશી
૩૦ - ઝંખન / દિલીપ જોશી
૩૧ - ઇજન / દિલીપ જોશી
૩૨ - એકલપીડના ઓછાયામાં / દિલીપ જોશી
૩૩ - યાદ / દિલીપ જોશી
૩૪ - તારી આંખ / દિલીપ જોશી
૩૫ - ખિલખિલ ખિલખિલ થઇ / દિલીપ જોશી
૩૬ - કમલપત્રશી આંખો ઊઘડી / દિલીપ જોશી
૩૭ - ગોટો ગોટો ગલગોટો / દિલીપ જોશી
૩૮ - શ્યામલ શ્યામલ / દિલીપ જોશી
૩૯ - રંગમોલની ઘટનાઓ / દિલીપ જોશી
૪૦ - હળવાશ / દિલીપ જોશી
૪૧ - જરાક અમથાં ઝોંકે / દિલીપ જોશી
૪૨ - દર્શન / દિલીપ જોશી
૪૩ - રાતો રૂમાલ થઇ ઊછળ્યો / દિલીપ જોશી
૪૪ - એકલતા / દિલીપ જોશી
૪૫ - પ્રતીક્ષા / દિલીપ જોશી
૪૬ - ઓરતા / દિલીપ જોશી
૪૭ - ચશ્માની આડ લઈ.... / દિલીપ જોશી
૪૮ - ખોબે ભર્યું છે આકાશને / દિલીપ જોશી
૪૯ - વૈશાખી સ્વપ્ન / દિલીપ જોશી
૫૦ - વિહાર / દિલીપ જોશી
૫૧ - પહેલો વરસાદ / દિલીપ જોશી
૫૨ - ઓણુંકો ફાગણ / દિલીપ જોશી
૫૩ - ઝરમર મેઘસવારી.... / દિલીપ જોશી
૫૪ - વળતો અષાઢ ..... / દિલીપ જોશી
૫૫ - સુપ્રભાતે / દિલીપ જોશી
૫૬ - આલ્લે લે.... / દિલીપ જોશી
૫૭ - સ્પર્શ / દિલીપ જોશી
૫૮ - ગામ / દિલીપ જોશી
૫૯ - વર્ષો પછી ગામમાં આવતા / દિલીપ જોશી
૬૦ - અજવાળું / દિલીપ જોશી
૬૧ - સુખ / દિલીપ જોશી
૬૨ - દુષ્કાળ / દિલીપ જોશી
૬૩ - ફૂલો + ફૂલો.... / દિલીપ જોશી
૬૪ - માણસ ખોળવો હોજી / દિલીપ જોશી
૬૫ - અદના આધારપીર... / દિલીપ જોશી
૬૬ - જાળ / દિલીપ જોશી
૬૭ - જ્ઞાન / દિલીપ જોશી
૬૮ - અસ્તિત્વ / દિલીપ જોશી
૬૯ - સ્મરણ / દિલીપ જોશી
૭૦ - મનવા / દિલીપ જોશી
૭૧ - સમજણ / દિલીપ જોશી
૭૨ - અનુભૂતિ / દિલીપ જોશી
૭૩ - સાંમે કાંઠે / દિલીપ જોશી
૭૪ - સ્વપરિચય / દિલીપ જોશી
૭૫ - કંઇક ઝાંખો થયો / દિલીપ જોશી
૭૬ - નભને વળગી મેશ / દિલીપ જોશી
૭૭ - ફોગટ ફેરો ક્યાંથી ? / દિલીપ જોશી
૭૮ - જન્મ (એક આછેરી વીથિ) / દિલીપ જોશી
૭૯ - મૃત્યુ / દિલીપ જોશી