વીથિ (કાવ્યસંગ્રહ) / દિલીપ જોશી

વીથિ (કાવ્યસંગ્રહ) / દિલીપ જોશી

કોપીરાઇટ :યજ્ઞેશ જોશી
આવરણ : મે ૧૯૯૦

અનુક્રમણિકા

 
1 - અભિજ્ઞાન / દિલીપ જોશી
2 - રાગ / દિલીપ જોશી
3 - સંગાથ / દિલીપ જોશી
4 - મેડી / દિલીપ જોશી
5 - અંજળિયામાં / દિલીપ જોશી
6 - ગતિ / દિલીપ જોશી
7 - ઓળખ / દિલીપ જોશી
8 - ધૂમ્રવલયના ટેકે / દિલીપ જોશી
9 - રાનેરી ધાબું / દિલીપ જોશી
10 - તફાવત / દિલીપ જોશી
11 - મનની માંડી ગોઠ / દિલીપ જોશી
12 - છેક પછી છેક / દિલીપ જોશી
13 - અણસારા / દિલીપ જોશી
14 - લખચોર્યાસી ખેપ્યું / દિલીપ જોશી
15 - ભાવાભાસ / દિલીપ જોશી
16 - પ્રબોધ / દિલીપ જોશી
17 - વિદાય / દિલીપ જોશી
18 - સ્મૃતિ / દિલીપ જોશી
19 - પ્રભવ / દિલીપ જોશી
20 - ગીત – ૧ / દિલીપ જોશી
21 - ગીત – ૨ / દિલીપ જોશી
22 - ગીત – ૩ / દિલીપ જોશી
23 - ગીત – ૪ / દિલીપ જોશી
24 - ગીત – ૫ / દિલીપ જોશી
25 - ગીત – ૬ / દિલીપ જોશી
26 - ગીત – ૭ / દિલીપ જોશી
27 - ગીત – ૮ / દિલીપ જોશી
28 - ભાઈ રે હું તો / દિલીપ જોશી
29 - અનુસરણ / દિલીપ જોશી
30 - ઝંખન / દિલીપ જોશી
31 - ઇજન / દિલીપ જોશી
32 - એકલપીડના ઓછાયામાં / દિલીપ જોશી
33 - યાદ / દિલીપ જોશી
34 - તારી આંખ / દિલીપ જોશી
35 - ખિલખિલ ખિલખિલ થઇ / દિલીપ જોશી
36 - કમલપત્રશી આંખો ઊઘડી / દિલીપ જોશી
37 - ગોટો ગોટો ગલગોટો / દિલીપ જોશી
38 - શ્યામલ શ્યામલ / દિલીપ જોશી
39 - રંગમોલની ઘટનાઓ / દિલીપ જોશી
40 - હળવાશ / દિલીપ જોશી
41 - જરાક અમથાં ઝોંકે / દિલીપ જોશી
42 - દર્શન / દિલીપ જોશી
43 - રાતો રૂમાલ થઇ ઊછળ્યો / દિલીપ જોશી
44 - એકલતા / દિલીપ જોશી
45 - પ્રતીક્ષા / દિલીપ જોશી
46 - ઓરતા / દિલીપ જોશી
47 - ચશ્માની આડ લઈ.... / દિલીપ જોશી
48 - ખોબે ભર્યું છે આકાશને / દિલીપ જોશી
49 - વૈશાખી સ્વપ્ન / દિલીપ જોશી
50 - વિહાર / દિલીપ જોશી
51 - પહેલો વરસાદ / દિલીપ જોશી
52 - ઓણુંકો ફાગણ / દિલીપ જોશી
53 - ઝરમર મેઘસવારી.... / દિલીપ જોશી
54 - વળતો અષાઢ ..... / દિલીપ જોશી
55 - સુપ્રભાતે / દિલીપ જોશી
56 - આલ્લે લે.... / દિલીપ જોશી
57 - સ્પર્શ / દિલીપ જોશી
58 - ગામ / દિલીપ જોશી
59 - વર્ષો પછી ગામમાં આવતા / દિલીપ જોશી
60 - અજવાળું / દિલીપ જોશી
61 - સુખ / દિલીપ જોશી
62 - દુષ્કાળ / દિલીપ જોશી
63 - ફૂલો + ફૂલો.... / દિલીપ જોશી
64 - માણસ ખોળવો હોજી / દિલીપ જોશી
65 - અદના આધારપીર... / દિલીપ જોશી
66 - જાળ / દિલીપ જોશી
67 - જ્ઞાન / દિલીપ જોશી
68 - અસ્તિત્વ / દિલીપ જોશી
69 - સ્મરણ / દિલીપ જોશી
70 - મનવા / દિલીપ જોશી
71 - સમજણ / દિલીપ જોશી
72 - અનુભૂતિ / દિલીપ જોશી
73 - સાંમે કાંઠે / દિલીપ જોશી
74 - સ્વપરિચય / દિલીપ જોશી
75 - કંઇક ઝાંખો થયો / દિલીપ જોશી
76 - નભને વળગી મેશ / દિલીપ જોશી
77 - ફોગટ ફેરો ક્યાંથી ? / દિલીપ જોશી
78 - જન્મ (એક આછેરી વીથિ) / દિલીપ જોશી
79 - મૃત્યુ / દિલીપ જોશી