માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

કોપીરાઇટ :નયન દેસાઈ
આવરણ : મે ૨૦૦૫

અનુક્રમણિકા

૧. પિયર ગયેલી ભરવાડણની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨. એકોક્તિ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩. એબ્સર્ડ નાટ્યગઝલ / નયન દેસાઈ
૪. માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫. એક સ્ટીરિયોફોનિક પ્રતિક્રિયા / નયન દેસાઈ
૬. આંચલિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
૭. પીગળી જઈએ / નયન દેસાઈ
૮. નાર્કોલેપ્સી* ગઝલ / નયન દેસાઈ
૯. સાપ (શબ્દ-મોન્ટાજ) / નયન દેસાઈ
૧૦. પરકમ્મા ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૧. એક સાપેક્ષવાદી કાવ્ય / નયન દેસાઈ
૧૨. ગાડીમાં કાવતરાની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૩. સમ્ભોગસિમ્ફની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૪. નજરાણું લઈ ચાલ્યા / નયન દેસાઈ
૧૫. રાયજી – ગીત / નયન દેસાઈ
૧૬. મુક્તકો / નયન દેસાઈ
૧૭. મેટામોર્ફોસિસ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૮. છાતીમાં દુખ્યાની અનુભૂતિ / નયન દેસાઈ
૧૯. સમય – સંહિતા / નયન દેસાઈ
૨૦. ધુમાડો – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨૧. લાદી છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨૨. અ ર ર ર, / નયન દેસાઈ
૨૩. એક ભૌમિતિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨૪. જો ને – ગીત / નયન દેસાઈ
૨૫. સ્વ. રાવજીએ ન લખેલું ગીત / નયન દેસાઈ
૨૬. આજે પડવો થાય કે બીજ ? – ગીત / નયન દેસાઈ
૨૭. પેથાભૈનું ગીત / નયન દેસાઈ
૨૮. કાગળ લખીએ રે – ગીત / નયન દેસાઈ
૨૯. પાતળિયાજી – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૦. દરિયામાં ડૂબી ગયેલી છોકરીનું ગીત / નયન દેસાઈ
૩૧. ઠીંગુજીનું ગીત / નયન દેસાઈ
૩૨. ગામ – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૩. હવે તો, મા – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૪. ખાંભીની કિવદંતી – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૫. ચિચિયારી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૬. વન્સમોર – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૭. હાઈમ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૮. હાર્મની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૯. નદી (ક્યૂબીઝમ રચના) / નયન દેસાઈ
૪૦. તમે જશો ને – ગીત / નયન દેસાઈ
૪૧. Phonetic ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૨. रागमाला (૧) દેવગાંધાર રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૩. रागमाला (૨) મારું રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૪. रागमाला (૩) સારંગ રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૫. ઘેરિયા ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૬. અચ્છાંદસ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૭. અમે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૮. ઉસ્તાદ* એક ગઝલ લખી છે / નયન દેસાઈ
૪૯. સાંભળો છો શ્રીકાંત* ? / નયન દેસાઈ
૫૦. માણસ ઉર્ફે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૧. શ્વાસના મેદાનમાં – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૨. મોરલા – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૩. ઘંટડી – ગીત / નયન દેસાઈ
૫૪. નગરથી નીકળે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૫. ઉછાળું – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૬. ઘટના હોય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૭. એકદમ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૮. અમથી વહુ – ગીત / નયન દેસાઈ
૫૯. મંગળદાસની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૦. કોઈ યાદ આવે તેની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૧. એક સિનેમેટિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૨. માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૩. ગઝલ અખાનાં છપ્પામાં / નયન દેસાઈ
૬૪. ઠુમરી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૫. પાછા આવે પાછા જાય – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૬. જાય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૭. ઘર કૈં નહીં બોલ્યું - ગઝલ / નયન દેસાઈ