માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

કોપીરાઇટ :નયન દેસાઈ
આવરણ : મે ૨૦૦૫

અનુક્રમણિકા

૧ - પિયર ગયેલી ભરવાડણની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨ - એકોક્તિ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩ - એબ્સર્ડ નાટ્યગઝલ / નયન દેસાઈ
૪ - માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫ - એક સ્ટીરિયોફોનિક પ્રતિક્રિયા / નયન દેસાઈ
૬ - આંચલિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
૭ - પીગળી જઈએ / નયન દેસાઈ
૮ - નાર્કોલેપ્સી* ગઝલ / નયન દેસાઈ
૯ - સાપ (શબ્દ-મોન્ટાજ) / નયન દેસાઈ
૧૦ - પરકમ્મા ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૧ - એક સાપેક્ષવાદી કાવ્ય / નયન દેસાઈ
૧૨ - ગાડીમાં કાવતરાની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૩ - સમ્ભોગસિમ્ફની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૪ - નજરાણું લઈ ચાલ્યા / નયન દેસાઈ
૧૫ - રાયજી – ગીત / નયન દેસાઈ
૧૬ - મુક્તકો / નયન દેસાઈ
૧૭ - મેટામોર્ફોસિસ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૧૮ - છાતીમાં દુખ્યાની અનુભૂતિ / નયન દેસાઈ
૧૯ - સમય – સંહિતા / નયન દેસાઈ
૨૦ - ધુમાડો – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨૧ - લાદી છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨૨ - અ ર ર ર, / નયન દેસાઈ
૨૩ - એક ભૌમિતિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
૨૪ - જો ને – ગીત / નયન દેસાઈ
૨૫ - સ્વ. રાવજીએ ન લખેલું ગીત / નયન દેસાઈ
૨૬ - આજે પડવો થાય કે બીજ ? – ગીત / નયન દેસાઈ
૨૭ - પેથાભૈનું ગીત / નયન દેસાઈ
૨૮ - કાગળ લખીએ રે – ગીત / નયન દેસાઈ
૨૯ - પાતળિયાજી – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૦ - દરિયામાં ડૂબી ગયેલી છોકરીનું ગીત / નયન દેસાઈ
૩૧ - ઠીંગુજીનું ગીત / નયન દેસાઈ
૩૨ - ગામ – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૩ - હવે તો, મા – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૪ - ખાંભીની કિવદંતી – ગીત / નયન દેસાઈ
૩૫ - ચિચિયારી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૬ - વન્સમોર – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૭ - હાઈમ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૮ - હાર્મની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૩૯ - નદી (ક્યૂબીઝમ રચના) / નયન દેસાઈ
૪૦ - તમે જશો ને – ગીત / નયન દેસાઈ
૪૧ - Phonetic ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૨ - रागमाला (૧) દેવગાંધાર રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૩ - रागमाला (૨) મારું રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૪ - रागमाला (૩) સારંગ રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૫ - ઘેરિયા ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૬ - અચ્છાંદસ ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૭ - અમે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૪૮ - ઉસ્તાદ* એક ગઝલ લખી છે / નયન દેસાઈ
૪૯ - સાંભળો છો શ્રીકાંત* ? / નયન દેસાઈ
૫૦ - માણસ ઉર્ફે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૧ - શ્વાસના મેદાનમાં – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૨ - મોરલા – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૩ - ઘંટડી – ગીત / નયન દેસાઈ
૫૪ - નગરથી નીકળે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૫ - ઉછાળું – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૬ - ઘટના હોય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૭ - એકદમ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૫૮ - અમથી વહુ – ગીત / નયન દેસાઈ
૫૯ - મંગળદાસની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૦ - કોઈ યાદ આવે તેની ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૧ - એક સિનેમેટિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૨ - માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૩ - ગઝલ અખાનાં છપ્પામાં / નયન દેસાઈ
૬૪ - ઠુમરી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૫ - પાછા આવે પાછા જાય – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૬ - જાય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
૬૭ - ઘર કૈં નહીં બોલ્યું - ગઝલ / નયન દેસાઈ