માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

કોપીરાઇટ :નયન દેસાઈ
આવરણ : મે ૨૦૦૫

અનુક્રમણિકા

1 - પિયર ગયેલી ભરવાડણની ગઝલ / નયન દેસાઈ
2 - એકોક્તિ ગઝલ / નયન દેસાઈ
3 - એબ્સર્ડ નાટ્યગઝલ / નયન દેસાઈ
4 - માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
5 - એક સ્ટીરિયોફોનિક પ્રતિક્રિયા / નયન દેસાઈ
6 - આંચલિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
7 - પીગળી જઈએ / નયન દેસાઈ
8 - નાર્કોલેપ્સી* ગઝલ / નયન દેસાઈ
9 - સાપ (શબ્દ-મોન્ટાજ) / નયન દેસાઈ
10 - પરકમ્મા ગઝલ / નયન દેસાઈ
11 - એક સાપેક્ષવાદી કાવ્ય / નયન દેસાઈ
12 - ગાડીમાં કાવતરાની ગઝલ / નયન દેસાઈ
13 - સમ્ભોગસિમ્ફની ગઝલ / નયન દેસાઈ
14 - નજરાણું લઈ ચાલ્યા / નયન દેસાઈ
15 - રાયજી – ગીત / નયન દેસાઈ
16 - મુક્તકો / નયન દેસાઈ
17 - મેટામોર્ફોસિસ ગઝલ / નયન દેસાઈ
18 - છાતીમાં દુખ્યાની અનુભૂતિ / નયન દેસાઈ
19 - સમય – સંહિતા / નયન દેસાઈ
20 - ધુમાડો – ગઝલ / નયન દેસાઈ
21 - લાદી છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
22 - અ ર ર ર, / નયન દેસાઈ
23 - એક ભૌમિતિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
24 - જો ને – ગીત / નયન દેસાઈ
25 - સ્વ. રાવજીએ ન લખેલું ગીત / નયન દેસાઈ
26 - આજે પડવો થાય કે બીજ ? – ગીત / નયન દેસાઈ
27 - પેથાભૈનું ગીત / નયન દેસાઈ
28 - કાગળ લખીએ રે – ગીત / નયન દેસાઈ
29 - પાતળિયાજી – ગીત / નયન દેસાઈ
30 - દરિયામાં ડૂબી ગયેલી છોકરીનું ગીત / નયન દેસાઈ
31 - ઠીંગુજીનું ગીત / નયન દેસાઈ
32 - ગામ – ગીત / નયન દેસાઈ
33 - હવે તો, મા – ગીત / નયન દેસાઈ
34 - ખાંભીની કિવદંતી – ગીત / નયન દેસાઈ
35 - ચિચિયારી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
36 - વન્સમોર – ગઝલ / નયન દેસાઈ
37 - હાઈમ ગઝલ / નયન દેસાઈ
38 - હાર્મની ગઝલ / નયન દેસાઈ
39 - નદી (ક્યૂબીઝમ રચના) / નયન દેસાઈ
40 - તમે જશો ને – ગીત / નયન દેસાઈ
41 - Phonetic ગઝલ / નયન દેસાઈ
42 - रागमाला (૧) દેવગાંધાર રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
43 - रागमाला (૨) મારું રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
44 - रागमाला (૩) સારંગ રાગિણી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
45 - ઘેરિયા ગઝલ / નયન દેસાઈ
46 - અચ્છાંદસ ગઝલ / નયન દેસાઈ
47 - અમે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
48 - ઉસ્તાદ* એક ગઝલ લખી છે / નયન દેસાઈ
49 - સાંભળો છો શ્રીકાંત* ? / નયન દેસાઈ
50 - માણસ ઉર્ફે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
51 - શ્વાસના મેદાનમાં – ગઝલ / નયન દેસાઈ
52 - મોરલા – ગઝલ / નયન દેસાઈ
53 - ઘંટડી – ગીત / નયન દેસાઈ
54 - નગરથી નીકળે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
55 - ઉછાળું – ગઝલ / નયન દેસાઈ
56 - ઘટના હોય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
57 - એકદમ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
58 - અમથી વહુ – ગીત / નયન દેસાઈ
59 - મંગળદાસની ગઝલ / નયન દેસાઈ
60 - કોઈ યાદ આવે તેની ગઝલ / નયન દેસાઈ
61 - એક સિનેમેટિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
62 - માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
63 - ગઝલ અખાનાં છપ્પામાં / નયન દેસાઈ
64 - ઠુમરી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
65 - પાછા આવે પાછા જાય – ગઝલ / નયન દેસાઈ
66 - જાય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
67 - ઘર કૈં નહીં બોલ્યું - ગઝલ / નયન દેસાઈ