રસિકવલ્લભ (આધ્યાત્મિક-ભક્તિ પદો) / દયારામ

રસિકવલ્લભ (આધ્યાત્મિક-ભક્તિ પદો) / દયારામ

કોપીરાઇટ :દયારામ

અનુક્રમણિકા

૧ - પદ - ૧ - મંગલાચરણ / દયારામ
૨ - પદ - ૨ - શિષ્યનો જિજ્ઞાસા-પ્રશ્ન / દયારામ
૩ - પદ - ૩ - વિના વિવેકે જ્યહાં ત્યહાં રાચુંજી / દયારામ
૪ - પદ - ૪ - ગુરુએ આપેલું વચન / દયારામ
૫ - પદ - ૫ - ત્યહાંથી હું હિમાલય ચઢિયોજી / દયારામ
૬ - પદ - ૬ - પછી શ્રીકાશીપુરીમાં જઈનેજી / દયારામ
૭ - પદ - ૭ - પછી ગયો આદ્ય કૂર્મ ક્ષેત્રજી / દયારામ
૮ - પદ - ૮ - નિરખ્યા હરિ તોતાદ્રી ધામજી / દયારામ
૯ - પદ - ૯ - નદી પયોષ્ણી મજ્જન કીધુંજી / દયારામ
૧૦ - પદ - ૧૦ - સોરઠ સોમેશ્વર સુરસેવાજી / દયારામ
૧૧ - પદ - ૧૧ - આત્યંતિક કલ્યાણ વિષે શિષ્ય નો પ્રશ્ન / દયારામ
૧૨ - પદ - ૧૨ - એકેશ્વરતા વિષે ગુરુએ આપેલું દૃષ્ટાંત / દયારામ
૧૩ - પદ - ૧૩ - પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ / દયારામ
૧૪ - પદ - ૧૪ - બ્રહ્મની સર્વશાક્ત્મતા / દયારામ
૧૫ - પદ - ૧૫ - ઈશ્વરનું રક્ષકત્વ અન્ય દેવોની સભયતા અને ઈશ્વરની નિર્ભયતા / દયારામ
૧૬ - પદ - ૧૬ - હરિની માયાની અજેયતા / દયારામ
૧૭ - પદ - ૧૭ - પ્રકટાવ્યા પ્રાર્થના કરીનેજી / દયારામ
૧૮ - પદ - ૧૮ - ભગવાન્‌નું સર્વગુણસંપન્નત્વ / દયારામ
૧૯ - પદ - ૧૯ - અન્ય દેવો સાથે ભગવાન્‌ની સરખામણી / દયારામ
૨૦ - પદ - ૨૦ - ઈશ્વરભક્તિની ઉજ્જવલતા / દયારામ
૨૧ - પદ - ૨૧ - કૃષ્ણોપાસન માં જ સર્વ ઉપાસનાની સફળતા / દયારામ
૨૨ - પદ - ૨૨ - ભગવાનની વ્યાપકતા / દયારામ
૨૩ - પદ - ૨૩ - અન્યાશ્રયની નિંદા / દયારામ
૨૪ - પદ - ૨૪ - અન્યાશ્રય નિંદા / દયારામ
૨૫ - પદ - ૨૫ - અધિકારાનુસાર ભક્તિ / દયારામ
૨૬ - પદ - ૨૬ - ભક્તિ સુંદરી માયા દાસીજી / દયારામ
૨૭ - પદ - ૨૭ - હરિરસના પાનમાં ભગવદીયોનો અધિકાર / દયારામ
૨૮ - પદ - ૨૮ - બ્રહ્માના જગત્કર્તૃત્વ વિષે શિષ્યનો પ્રશ્ન / દયારામ
૨૯ - પદ - ૨૯ - કારણ અને કાર્યનો સમ્બન્ધ તથા કારણની ત્રિપ્રકારતા / દયારામ
૩૦ - પદ - ૩૦ - જળભરિ ધરિયે કોટિક કલશજી / દયારામ
૩૧ - પદ - ૩૧ - માયથી અદ્વૈતતાનો થતો વિરોશ / દયારામ
૩૨ - પદ - ૩૨ - કાચબાનું આપેલું દૃષ્ટાંત / દાયરામ
૩૩ - પદ - ૩૩ - બ્રહ્મને પ્રાકૃત કહેનારની નિન્દા / દયારામ
૩૪ - પદ - ૩૪ - ગુરુએ વિવર્તવાદ-અધ્યાત્મવાદનુંકરેલું ખંડન / દયારામ
૩૫ - પદ - ૩૫ - જગતની સત્યતા / દયારામ
૩૬ - પદ - ૩૬ - નામ રૂપ અને ગુણે કરીને ભેદની ઉત્પત્તિ / દયારામ
૩૭ - પદ - ૩૭ - નિરાવર્ણ અગ્નિ જ્યમ બાળેજી / દયારામ
૩૮ - પદ - ૩૮ - ગુરુએ તેનું કરેલું ખંડન / દાયરામ
૩૯ - પદ - ૩૯ - નામ રૂપ અને ગુણે કરીને ભેદની ઉત્પત્તિ / દયારામ
૪૦ - પદ - ૪૦ - સત્ય ગુરુ સાચો ઉપદેશજી, / દયારામ
૪૧ - પદ - ૪૧ - શિષ્યે માયાવાદીને વર્ણવેલી ત્રણ સત્તાઓ / દયારામ
૪૨ - પદ - ૪૨ - કહેશ 'અવરનું વદ્યું ન સાચુંજી / દયારામ
૪૩ - પદ - ૪૩ - જળના દૃષ્ટાંતથી જીવ-બ્રહ્મની એકતાનો શિષ્યે રજુ કરેલો પક્ષ / દયારામ
૪૪ - પદ - ૪૪ દીપકના દૃષ્ટાંતમાં ગુરુએ દેખાડેલા દોષ / દયારામ
૪૫ - પદ - ૪૫ - ઈશ્વરની જીવથી અધિકતા અને ભિન્નતા / દયારામ
૪૬ - પદ - ૪૬ - નિર્ગુણ સગુણ શ્રુતિનો અર્થ / દયારામ
૪૭ - પદ - ૪૭ - ભજનાનંદનાં ભોગી વ્રજાંગનાની જ્ઞાનીઓ કરતાં અધિકતા
૪૮ - પદ - ૪૮ - કહેશો ક્યમ નહિ સમતા કોયજી / દયારામ
૪૯ - પદ - ૪૯ - કર્મ અને જ્ઞાન કરતાં ભક્તિની અધિકતા / દયારામ
૫૦ - પદ - ૫૦ - અભક્ત બ્રાહ્મણ કરતાં ભક્ત ચાણ્ડાલની ઉત્તમતા / દયારામ
૫૧ - પદ - ૫૧ - બ્રાહ્મણ કોને કહેવો ? / દયારામ
૫૨ - પદ - પૃથક્ પૃથક્ જીવાત્મા કહેશજી / દયારામ
૫૩ - પદ - ૫૩ - જીવબ્રહ્મની એકતા વિષે વધુ દલીલ / દયારામ
૫૪ - પદ - ૫૪ - ભક્તિ સિવાયનાં સાધનોની શૂન્યતા / દયારામ
૫૫ - પદ - ૫૫ - ભક્તિમહિમા / દયારામ
૫૬ - પદ - ૫૬ - વ્યર્થ ભણ્યા, ભક્તિવણ વૈદજી / દયારામ
૫૭ - પદ - ૫૭ - તારે સગી સહુ હરિભગતજી / દાયરામ
૫૮ - pઅડ - ૫૮ - ભક્તિના દશ પ્રકાર-નવધાભક્તિ અને પ્રેમભક્તિ / દયારામ
૫૯ - પદ - ૫૯ - પ્રેમભક્તિની ચાર અવસ્થાના દશ ભેદ / દયારામ
૬૦ - પદ - ૬૦ - જપ ગાયત્રી કોટિ એકજી / દયારામ
૬૧ - પદ - ૬૧ - કૃષ્ણ કહે કહો એક જ વારજી / દયારામ
૬૨ - પદ - ૬૨ - છેલ છબીલા નટવરલાલજી / દયારામ
૬૩ - પદ - ૬૩ - દુલરીકંઠે નિર્મળ મોતીજી / દયારામ
૬૪ - પદ - ૬૪ - કૃષ્ણચરણમાં મન એકવારજી / દયારામ
૬૫ - પદ - ૬૫ - હરિનું પૂજન સહુ સંતોષજી / દયારામ
૬૬ - પદ - ૬૬ - આત્મનિવેદન જેણે કીધુંજી / દયારામ
૬૭ - પદ - ૬૭ - પ્રેમભક્તિમાં આચરણ, વય, વિદ્યા વગેરેની અનપેક્ષા / દયારામ
૬૮ - પદ - ૬૮ - ભક્તિના અભાવે અન્ય ગુણોની નિષ્પ્રયોજનતા / દયારામ
૬૯ - પદ ૬૯ - સ્પર્ષમણિનું પૂર અભિરામજી / દયારામ
૭૦ - પદ - ૭૦ - શિષ્યે ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે પૂછે પ્રશ્ન / દયારામ
૭૧ - પદ - ૭૧ - સત્સંગ મહિમા / દયારામ
૭૨ - પદ - ૭૨ - ગજસગ્રાહ ને ગીધ ખગજાતિજી / દયારામ
૭૩ - પદ - ૭૩ - સાધુપુરૂષનાં લક્ષણ / દયારામ
૭૪ - પદ - ૭૫ - તેં કથા સાંભળી બહુ જનજી / દયારામ
૭૫ - પદ - ૭૫ - દુ:સંગનાં પરિણામ / દયારામ
૭૬ - પદ - ૭૬ ધન પણ તેવું મન બગાડેજી / દયારામ
૭૭ - પદ - ૭૭ - શિષ્ય વદ્યો એમ સુણી કરજોડીજી / દયારામ
૭૮ - પદ - ૭૮ - કશું પછી કરવું ન રહ્યું તેનેજી / દયારામ
૭૯ - પદ - ૭૯ - સુણી એમ બોલ્યો શિષ્ય વચનજી / દયારામ
૮૦ - પદ - ૮૦ - સહસ્ત્ર જન્મ સેવો નૃસિંહજી / દયારામ
૮૧ - પદ - ૮૧ - અસિત કુટિલ કચ નંદકુમારજી /દયારામ
૮૨ - પદ - ૮૨ - કૂટસ્થ લગી છે ગણિતાનંદજી / દયારામ
૮૩ - પદ - ૮૩ - પદ ૮૩ મું વૃંદાવનનું વર્ણન / દયારામ
૮૪ - પદ - ૮૪ - મરયાદા સૃષ્ટિ જે વખાણી જી / દયારામ
૮૫ - પદ - ૮૫ - નામનિવેદન અગર બ્રહ્મસંબંધ દીક્ષા / દયારામ
૮૬ - પદ - ૮૬ - શિષ્ય સાંભળી એ વિધિ વાણીજી / દયારામ
૮૭ - પદ - ૮૭ - સુખ દુ:ખ કર્તા હર્તા કોણજી ? / દયારામ
૮૮ - પદ - ૮૮ - એક ચણો જ્યમ દ્વિદળ મળીનેજ / દયારામ
૮૯ - પદ - ૮૯ - યુગલ રૂપનું સ્મરશ્રમવારીજી / દયારામ
૯૦ - પદ - ૯૦ - તીર્થ પુષ્કરાદિક જગ જેહજી / દયારામ
૯૧ - પદ - ૯૧ - તુલસીદલ ઉતર્યું જગદીશજી / દયારામ
૯૨ - પદ - ૯૨ - ઊર્ધ્વપુંડ્ર હીણો દુર્ગત્યજી / દયારામ
૯૩ - પદ - ૯૩ - ગોપીજનનું સ્વરૂપ / દયારામ
૯૪ - પદ - ૯૪ - ચરણામૃત માહાત્મ્ય / દયારામ
૯૫ - પદ - ૯૫ - હરિના પ્રસાદનું માહાત્મ્ય / દયારામ
૯૬ - પદ - ૯૬ - ગોપીચંદન માહાત્મ્ય / દયારામ
૯૭ - પદ - ૯૭ - હરિનું અખિલ કર્તૃત્વ / દયારામ
૯૮ - પદ - ૯૮ - મન વિભૂતિ માનવ કેરીજી / દયારામ
૯૯ - પદ - ૯૯ - રચી રાખ્યું છે હરિએ જેહજી / દયારામ
૧૦૦ - પદ - ૧૦૦ - સુણ ગુરુ વાણી વદિયો શિષ્યજી / દયારામ
૧૦૧ - પદ - ૧૦૧ - નામ કૃષ્ણનું શિરોમણિ સહુનુંજી / દયારામ
૧૦૨ - પદ - ૧૦૨ - વણ સમજ્યા ને સંશય થાયજી / દયારામ
૧૦૩ - પદ - ૧૦૩ - અજામિલ મહા અઘનું ધામજી / દયારામ
૧૦૪ - પદ - ૧૦૪ - કરે ચ્હાય તે વિભુ વ્રજરાયજી / દયારામ
૧૦૫ - પદ - ૧૦૫ - શીખ સમુચ્ચય કહું સુણ સારજી / દયારામ
૧૦૬ - પદ - ૧૦૬ - ગુરુ એક સંશય મારે મનજી / દયારામ
૧૦૭ - પદ - ૧૦૭ - સદ્‍ગુણ સઘળાં જેમાં હોયજી / દયારામ
૧૦૮ - પદ - ૧૦૮ - એવું બોલ્યા શ્રીગુરુસ્વામીજી / દયારામ
૧૦૯ - પદ - ૧૦૯ - ઉપસંહાર / દયારામ