રસિકવલ્લભ (આધ્યાત્મિક-ભક્તિ પદો) / દયારામ

રસિકવલ્લભ (આધ્યાત્મિક-ભક્તિ પદો) / દયારામ

કોપીરાઇટ :દયારામ

અનુક્રમણિકા

 
1 - પદ - ૧ - મંગલાચરણ / દયારામ
2 - પદ - ૨ - શિષ્યનો જિજ્ઞાસા-પ્રશ્ન / દયારામ
3 - પદ - ૩ - વિના વિવેકે જ્યહાં ત્યહાં રાચુંજી / દયારામ
4 - પદ - ૪ - ગુરુએ આપેલું વચન / દયારામ
5 - પદ - ૫ - ત્યહાંથી હું હિમાલય ચઢિયોજી / દયારામ
6 - પદ - ૬ - પછી શ્રીકાશીપુરીમાં જઈનેજી / દયારામ
7 - પદ - ૭ - પછી ગયો આદ્ય કૂર્મ ક્ષેત્રજી / દયારામ
8 - પદ - ૮ - નિરખ્યા હરિ તોતાદ્રી ધામજી / દયારામ
9 - પદ - ૯ - નદી પયોષ્ણી મજ્જન કીધુંજી / દયારામ
10 - પદ - ૧૦ - સોરઠ સોમેશ્વર સુરસેવાજી / દયારામ
11 - પદ - ૧૧ - આત્યંતિક કલ્યાણ વિષે શિષ્ય નો પ્રશ્ન / દયારામ
12 - પદ - ૧૨ - એકેશ્વરતા વિષે ગુરુએ આપેલું દૃષ્ટાંત / દયારામ
13 - પદ - ૧૩ - પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ / દયારામ
14 - પદ - ૧૪ - બ્રહ્મની સર્વશાક્ત્મતા / દયારામ
15 - પદ - ૧૫ - ઈશ્વરનું રક્ષકત્વ અન્ય દેવોની સભયતા અને ઈશ્વરની નિર્ભયતા / દયારામ
16 - પદ - ૧૬ - હરિની માયાની અજેયતા / દયારામ
17 - પદ - ૧૭ - પ્રકટાવ્યા પ્રાર્થના કરીનેજી / દયારામ
18 - પદ - ૧૮ - ભગવાન્‌નું સર્વગુણસંપન્નત્વ / દયારામ
19 - પદ - ૧૯ - અન્ય દેવો સાથે ભગવાન્‌ની સરખામણી / દયારામ
20 - પદ - ૨૦ - ઈશ્વરભક્તિની ઉજ્જવલતા / દયારામ
21 - પદ - ૨૧ - કૃષ્ણોપાસન માં જ સર્વ ઉપાસનાની સફળતા / દયારામ
22 - પદ - ૨૨ - ભગવાનની વ્યાપકતા / દયારામ
23 - પદ - ૨૩ - અન્યાશ્રયની નિંદા / દયારામ
24 - પદ - ૨૪ - અન્યાશ્રય નિંદા / દયારામ
25 - પદ - ૨૫ - અધિકારાનુસાર ભક્તિ / દયારામ
26 - પદ - ૨૬ - ભક્તિ સુંદરી માયા દાસીજી / દયારામ
27 - પદ - ૨૭ - હરિરસના પાનમાં ભગવદીયોનો અધિકાર / દયારામ
28 - પદ - ૨૮ - બ્રહ્માના જગત્કર્તૃત્વ વિષે શિષ્યનો પ્રશ્ન / દયારામ
29 - પદ - ૨૯ - કારણ અને કાર્યનો સમ્બન્ધ તથા કારણની ત્રિપ્રકારતા / દયારામ
30 - પદ - ૩૦ - જળભરિ ધરિયે કોટિક કલશજી / દયારામ
31 - પદ - ૩૧ - માયથી અદ્વૈતતાનો થતો વિરોશ / દયારામ
32 - પદ - ૩૨ - કાચબાનું આપેલું દૃષ્ટાંત / દયારામ
33 - પદ - ૩૩ - બ્રહ્મને પ્રાકૃત કહેનારની નિન્દા / દયારામ
34 - પદ - ૩૪ - ગુરુએ વિવર્તવાદ-અધ્યાત્મવાદનુંકરેલું ખંડન / દયારામ
35 - પદ - ૩૫ - જગતની સત્યતા / દયારામ
36 - પદ - ૩૬ - નામ રૂપ અને ગુણે કરીને ભેદની ઉત્પત્તિ / દયારામ
37 - પદ - ૩૭ - નિરાવર્ણ અગ્નિ જ્યમ બાળેજી / દયારામ
38 - પદ - ૩૮ - ગુરુએ તેનું કરેલું ખંડન / દાયરામ
39 - પદ - ૩૯ - નામ રૂપ અને ગુણે કરીને ભેદની ઉત્પત્તિ / દયારામ
40 - પદ - ૪૦ - સત્ય ગુરુ સાચો ઉપદેશજી, / દયારામ
41 - પદ - ૪૧ - શિષ્યે માયાવાદીને વર્ણવેલી ત્રણ સત્તાઓ / દયારામ
42 - પદ - ૪૨ - કહેશ 'અવરનું વદ્યું ન સાચુંજી / દયારામ
43 - પદ - ૪૩ - જળના દૃષ્ટાંતથી જીવ-બ્રહ્મની એકતાનો શિષ્યે રજુ કરેલો પક્ષ / દયારામ
44 - પદ - ૪૪ દીપકના દૃષ્ટાંતમાં ગુરુએ દેખાડેલા દોષ / દયારામ
45 - પદ - ૪૫ - ઈશ્વરની જીવથી અધિકતા અને ભિન્નતા / દયારામ
46 - પદ - ૪૬ - નિર્ગુણ સગુણ શ્રુતિનો અર્થ / દયારામ
47 - પદ - ૪૭ - ભજનાનંદનાં ભોગી વ્રજાંગનાની જ્ઞાનીઓ કરતાં અધિકતા
48 - પદ - ૪૮ - કહેશો ક્યમ નહિ સમતા કોયજી / દયારામ
49 - પદ - ૪૯ - કર્મ અને જ્ઞાન કરતાં ભક્તિની અધિકતા / દયારામ
50 - પદ - ૫૦ - અભક્ત બ્રાહ્મણ કરતાં ભક્ત ચાણ્ડાલની ઉત્તમતા / દયારામ
51 - પદ - ૫૧ - બ્રાહ્મણ કોને કહેવો ? / દયારામ
52 - પદ - ૫૨ - પૃથક્ પૃથક્ જીવાત્મા / દયારામ
53 - પદ - ૫૩ - જીવબ્રહ્મની એકતા વિષે વધુ દલીલ / દયારામ
54 - પદ - ૫૪ - ભક્તિ સિવાયનાં સાધનોની શૂન્યતા / દયારામ
55 - પદ - ૫૫ - ભક્તિમહિમા / દયારામ
56 - પદ - ૫૬ - વ્યર્થ ભણ્યા, ભક્તિવણ વૈદજી / દયારામ
57 - પદ - ૫૭ - તારે સગી સહુ હરિભગતજી / દાયરામ
58 - pઅડ - ૫૮ - ભક્તિના દશ પ્રકાર-નવધાભક્તિ અને પ્રેમભક્તિ / દયારામ
59 - પદ - ૫૯ - પ્રેમભક્તિની ચાર અવસ્થાના દશ ભેદ / દયારામ
60 - પદ - ૬૦ - જપ ગાયત્રી કોટિ એકજી / દયારામ
61 - પદ - ૬૧ - કૃષ્ણ કહે કહો એક જ વારજી / દયારામ
62 - પદ - ૬૨ - છેલ છબીલા નટવરલાલજી / દયારામ
63 - પદ - ૬૩ - દુલરીકંઠે નિર્મળ મોતીજી / દયારામ
64 - પદ - ૬૪ - કૃષ્ણચરણમાં મન એકવારજી / દયારામ
65 - પદ - ૬૫ - હરિનું પૂજન સહુ સંતોષજી / દયારામ
66 - પદ - ૬૬ - આત્મનિવેદન જેણે કીધુંજી / દયારામ
67 - પદ - ૬૭ - પ્રેમભક્તિમાં આચરણ, વય, વિદ્યા વગેરેની અનપેક્ષા / દયારામ
68 - પદ - ૬૮ - ભક્તિના અભાવે અન્ય ગુણોની નિષ્પ્રયોજનતા / દયારામ
69 - પદ ૬૯ - સ્પર્ષમણિનું પૂર અભિરામજી / દયારામ
70 - પદ - ૭૦ - શિષ્યે ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે પૂછે પ્રશ્ન / દયારામ
71 - પદ - ૭૧ - સત્સંગ મહિમા / દયારામ
72 - પદ - ૭૨ - ગજસગ્રાહ ને ગીધ ખગજાતિજી / દયારામ
73 - પદ - ૭૩ - સાધુપુરૂષનાં લક્ષણ / દયારામ
74 - પદ - ૭૫ - તેં કથા સાંભળી બહુ જનજી / દયારામ
75 - પદ - ૭૫ - દુ:સંગનાં પરિણામ / દયારામ
76 - પદ - ૭૬ ધન પણ તેવું મન બગાડેજી / દયારામ
77 - પદ - ૭૭ - શિષ્ય વદ્યો એમ સુણી કરજોડીજી / દયારામ
78 - પદ - ૭૮ - કશું પછી કરવું ન રહ્યું તેનેજી / દયારામ
79 - પદ - ૭૯ - સુણી એમ બોલ્યો શિષ્ય વચનજી / દયારામ
80 - પદ - ૮૦ - સહસ્ત્ર જન્મ સેવો નૃસિંહજી / દયારામ
81 - પદ - ૮૧ - અસિત કુટિલ કચ નંદકુમારજી /દયારામ
82 - પદ - ૮૨ - કૂટસ્થ લગી છે ગણિતાનંદજી / દયારામ
83 - પદ - ૮૩ - પદ ૮૩ મું વૃંદાવનનું વર્ણન / દયારામ
84 - પદ - ૮૪ - મરયાદા સૃષ્ટિ જે વખાણી જી / દયારામ
85 - પદ - ૮૫ - નામનિવેદન અગર બ્રહ્મસંબંધ દીક્ષા / દયારામ
86 - પદ - ૮૬ - શિષ્ય સાંભળી એ વિધિ વાણીજી / દયારામ
87 - પદ - ૮૭ - સુખ દુ:ખ કર્તા હર્તા કોણજી ? / દયારામ
88 - પદ - ૮૮ - એક ચણો જ્યમ દ્વિદળ મળીનેજ / દયારામ
89 - પદ - ૮૯ - યુગલ રૂપનું સ્મરશ્રમવારીજી / દયારામ
90 - પદ - ૯૦ - તીર્થ પુષ્કરાદિક જગ જેહજી / દયારામ
91 - પદ - ૯૧ - તુલસીદલ ઉતર્યું જગદીશજી / દયારામ
92 - પદ - ૯૨ - ઊર્ધ્વપુંડ્ર હીણો દુર્ગત્યજી / દયારામ
93 - પદ - ૯૩ - ગોપીજનનું સ્વરૂપ / દયારામ
94 - પદ - ૯૪ - ચરણામૃત માહાત્મ્ય / દયારામ
95 - પદ - ૯૫ - હરિના પ્રસાદનું માહાત્મ્ય / દયારામ
96 - પદ - ૯૬ - ગોપીચંદન માહાત્મ્ય / દયારામ
97 - પદ - ૯૭ - હરિનું અખિલ કર્તૃત્વ / દયારામ
98 - પદ - ૯૮ - મન વિભૂતિ માનવ કેરીજી / દયારામ
99 - પદ - ૯૯ - રચી રાખ્યું છે હરિએ જેહજી / દયારામ
100 - પદ - ૧૦૦ - સુણ ગુરુ વાણી વદિયો શિષ્યજી / દયારામ
101 - પદ - ૧૦૧ - નામ કૃષ્ણનું શિરોમણિ સહુનુંજી / દયારામ
102 - પદ - ૧૦૨ - વણ સમજ્યા ને સંશય થાય / દયારામ
103 - પદ - ૧૦૩ - અજામિલ મહા અઘનું ધામ / દયારામ
104 - પદ - ૧૦૪ - કરે ચ્હાય તે વિભુ વ્રજરાય / દયારામ
105 - પદ - ૧૦૫ - શીખ સમુચ્ચય કહું સુણ સારજી / દયારામ
106 - પદ - ૧૦૬ - ગુરુ એક સંશય મારે મનજી / દયારામ
107 - પદ - ૧૦૭ - સદ્‍ગુણ સઘળાં જેમાં હોય / દયારામ
108 - પદ - ૧૦૮ - એવું બોલ્યા શ્રીગુરુસ્વામીજી / દયારામ
109 - પદ - ૧૦૯ - ઉપસંહાર / દયારામ