ગ્રીનરૂમમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / સૌમ્ય જોશી

ગ્રીનરૂમમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / સૌમ્ય જોશી

કોપીરાઇટ :સૌમ્ય જોશી
આવરણ : સંદીપ ભાટિયા

અનુક્રમણિકા

 
1 - અર્પણ / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
2 - આભાર / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
3 - નિવેદન / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
4 - મૌલિકતાની મુદ્રાની મહોર / ગ્રીનરૂમમાં / સુરેશ દલાલ
5 - મુક્તક - ૧ / સૌમ્ય જોશી
6 - ભાષા / સૌમ્ય જોશી
7 - રાણાનુંપ્રણયગીત / સૌમ્ય જોશી
8 - શબરી / સૌમ્ય જોશી
9 - ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલને * / સૌમ્ય જોશી
10 - મારી નેનકી બુન જાણ રોઈ’તી / સૌમ્ય જોશી
11 - કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે [ઘઉંની ગુણ ઉપાડતા મજૂરનું અછાંદસ] / સૌમ્ય જોશી
12 - સેલ્સમેન / સૌમ્ય જોશી
13 - ગીધ્ધો * / સૌમ્ય જોશી
14 - જીવલાનું જીવન [અંગેનું તત્વજ્ઞાન]
15 - વેશ્યા / સૌમ્ય જોશી
16 - મારું નામ ગણેશ વેણુગોપાલ [શિવાકાશીનાં ફટાકડાની ફેક્ટરીથી આવેલો પત્ર] / સૌમ્ય જોશી
17 - ગ્રીનરૂમમાં હંમેશાં અંધારું જ હોય છે / સૌમ્ય જોશી
18 - દીકરી વહાલનો દરિયો / સૌમ્ય જોશી
19 - તું માણસ કે હરિ ? / સૌમ્ય જોશી
20 - ગઈ / સૌમ્ય જોશી
21 - વાવ / સૌમ્ય જોશી
22 - દુષ્કાળ / સૌમ્ય જોશી
23 - આવી નથી ગઈ ને / સૌમ્ય જોશી
24 - મુક્તક – ૪ / સૌમ્ય જોશી
25 - ઈશ્વર / સૌમ્ય જોશી
26 - અથવા તો કદાચ એમ / સૌમ્ય જોશી
27 - તારાઓ / સૌમ્ય જોશી
28 - બે મિત્રો [સુખ-દુઃખની દોસ્તીનું અછાંદસ] / સૌમ્ય જોશી
29 - સમંદર / સૌમ્ય જોશી
30 - છીપલાનું ગીત / સૌમ્ય જોશી
31 - ખલાસ થઇ ગયેલા ખલાસીનું આંતરકાવ્ય / સૌમ્ય જોશી