ગ્રીનરૂમમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / સૌમ્ય જોશી

ગ્રીનરૂમમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / સૌમ્ય જોશી

કોપીરાઇટ :સૌમ્ય જોશી
આવરણ : સંદીપ ભાટિયા

અનુક્રમણિકા

૧. અર્પણ / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
૨. આભાર / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
૩. નિવેદન / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
૪. મૌલિકતાની મુદ્રાની મહોર / ગ્રીનરૂમમાં / સુરેશ દલાલ
૫. મુક્તક - ૧ / સૌમ્ય જોશી
૬. ભાષા / સૌમ્ય જોશી
૭. રાણાનુંપ્રણયગીત / સૌમ્ય જોશી
૮. શબરી / સૌમ્ય જોશી
૯. ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલને * / સૌમ્ય જોશી
૧૦. મારી નેનકી બુન જાણ રોઈ’તી / સૌમ્ય જોશી
૧૧. મુક્તક - ૨ / સૌમ્ય જોશી
૧૨. કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે [ઘઉંની ગુણ ઉપાડતા મજૂરનું અછાંદસ] / સૌમ્ય જોશી
૧૩. સેલ્સમેન / સૌમ્ય જોશી
૧૪. ગીધ્ધો * / સૌમ્ય જોશી
૧૫. જીવલાનું જીવન [અંગેનું તત્વજ્ઞાન]
૧૬. વેશ્યા / સૌમ્ય જોશી
૧૭. ગ્રીનરૂમમાં હંમેશાં અંધારું જ હોય છે / સૌમ્ય જોશી
૧૮. મારું નામ ગણેશ વેણુગોપાલ [શિવાકાશીનાં ફટાકડાની ફેક્ટરીથી આવેલો પત્ર] / સૌમ્ય જોશી
૧૯. ભેંસ / સૌમ્ય જોશી
૨૦. ભગવાન મહાવીર અને જેઠો ભરવાડ / સૌમ્ય જોશી
૨૧. કુતરું / સૌમ્ય જોશી
૨૨. મુક્તક – ૩ / સૌમ્ય જોશી
૨૩. એ નામે બોલાઉં છું તને / સૌમ્ય જોશી
૨૪. એ એક જ દિવસ એવો છે / સૌમ્ય જોશી
૨૫. દીકરી વહાલનો દરિયો / સૌમ્ય જોશી
૨૬. તું માણસ કે હરિ ? / સૌમ્ય જોશી
૨૭. ગઈ / સૌમ્ય જોશી
૨૮. વાવ / સૌમ્ય જોશી
૨૯. દુષ્કાળ / સૌમ્ય જોશી
૩૦. આવી નથી ગઈ ને / સૌમ્ય જોશી
૩૧. મુક્તક – ૪ / સૌમ્ય જોશી
૩૨. ઈશ્વર / સૌમ્ય જોશી
૩૩. અથવા તો કદાચ એમ / સૌમ્ય જોશી
૩૪. તારાઓ / સૌમ્ય જોશી
૩૫. બે મિત્રો [સુખ-દુઃખની દોસ્તીનું અછાંદસ] / સૌમ્ય જોશી
૩૬. સમંદર / સૌમ્ય જોશી
૩૭. છીપલાનું ગીત / સૌમ્ય જોશી
૩૮. ખલાસ થઇ ગયેલા ખલાસીનું આંતરકાવ્ય / સૌમ્ય જોશી