ગ્રીનરૂમમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / સૌમ્ય જોશી

ગ્રીનરૂમમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / સૌમ્ય જોશી

કોપીરાઇટ :સૌમ્ય જોશી
આવરણ : સંદીપ ભાટિયા

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
૨ - આભાર / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
૩ - નિવેદન / ગ્રીનરૂમમાં / સૌમ્ય જોશી
૪ - મૌલિકતાની મુદ્રાની મહોર / ગ્રીનરૂમમાં / સુરેશ દલાલ
૫ - મુક્તક - ૧ / સૌમ્ય જોશી
૬ - ભાષા / સૌમ્ય જોશી
૭ - રાણાનુંપ્રણયગીત / સૌમ્ય જોશી
૮ - શબરી / સૌમ્ય જોશી
૯ - ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલને * / સૌમ્ય જોશી
૧૦ - મારી નેનકી બુન જાણ રોઈ’તી / સૌમ્ય જોશી
૧૧ - મુક્તક - ૨ / સૌમ્ય જોશી
૧૨ - કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે [ઘઉંની ગુણ ઉપાડતા મજૂરનું અછાંદસ] / સૌમ્ય જોશી
૧૩ - સેલ્સમેન / સૌમ્ય જોશી
૧૪ - ગીધ્ધો * / સૌમ્ય જોશી
૧૫ - જીવલાનું જીવન [અંગેનું તત્વજ્ઞાન]
૧૬ - વેશ્યા / સૌમ્ય જોશી
૧૭ - ગ્રીનરૂમમાં હંમેશાં અંધારું જ હોય છે / સૌમ્ય જોશી
૧૮ - મારું નામ ગણેશ વેણુગોપાલ [શિવાકાશીનાં ફટાકડાની ફેક્ટરીથી આવેલો પત્ર] / સૌમ્ય જોશી
૧૯ - ભેંસ / સૌમ્ય જોશી
૨૦ - ભગવાન મહાવીર અને જેઠો ભરવાડ / સૌમ્ય જોશી
૨૧ - કુતરું / સૌમ્ય જોશી
૨૨ - મુક્તક – ૩ / સૌમ્ય જોશી
૨૩ - એ નામે બોલાઉં છું તને / સૌમ્ય જોશી
૨૪ - એ એક જ દિવસ એવો છે / સૌમ્ય જોશી
૨૫ - દીકરી વહાલનો દરિયો / સૌમ્ય જોશી
૨૬ - તું માણસ કે હરિ ? / સૌમ્ય જોશી
૨૭ - ગઈ / સૌમ્ય જોશી
૨૮ - વાવ / સૌમ્ય જોશી
૨૯ - દુષ્કાળ / સૌમ્ય જોશી
૩૦ - આવી નથી ગઈ ને / સૌમ્ય જોશી
૩૧ - મુક્તક – ૪ / સૌમ્ય જોશી
૩૨ - ઈશ્વર / સૌમ્ય જોશી
૩૩ - અથવા તો કદાચ એમ / સૌમ્ય જોશી
૩૪ - તારાઓ / સૌમ્ય જોશી
૩૫ - બે મિત્રો [સુખ-દુઃખની દોસ્તીનું અછાંદસ] / સૌમ્ય જોશી
૩૬ - સમંદર / સૌમ્ય જોશી
૩૭ - છીપલાનું ગીત / સૌમ્ય જોશી
૩૮ - ખલાસ થઇ ગયેલા ખલાસીનું આંતરકાવ્ય / સૌમ્ય જોશી