દ્વિરેફની વાતો - ભાગ ૧ - (વાર્તાસંગ્રહ) / રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

દ્વિરેફની વાતો - ભાગ ૧ - (વાર્તાસંગ્રહ) / રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

કોપીરાઇટ :રામનારાયણ પાઠક
આવરણ : પ્રથમ આવૃત્તિ - સં. ૧૯૮૪

અનુક્રમણિકા

૧. અર્પણ / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૨. બીજી આવૃત્તિનું નિવેદન / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૩. છઠ્ઠી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૪. આઠમી આવૃત્તિનું નિવેદન / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૫. નવમી આવૃત્તિ / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૬. બે બોલ / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૭. પ્રસ્તાવના / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રસિકલાલ છો. પરીખ
૮. એક પ્રશ્ન / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૯. રજનું ગજ / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૦. જમનાનું પૂર / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૧. સાચી વારતા અથવા હિંદુ સમાજના અંધારા ખૂણામાં દૃષ્ટિપાત / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૨. સાચો સંવાદ / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૩. સરકારી નોકરીની સફળતાનો ભેદ / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૪. શો કળજગ છે ના! / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૫. જક્ષણી / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૬. મુકુન્દરાય / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૭. પહેલું ઇનામ / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૮. નવો જન્મ / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૧૯. કપિલરાય / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક
૨૦. ખેમી / દ્વિરેફની વાતો – ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક