વહાલ વાવી જોઈએ (કાવ્યસંગ્રહ) / ગૌરાંગ ઠાકર

વહાલ વાવી જોઈએ (કાવ્યસંગ્રહ) / ગૌરાંગ ઠાકર

કોપીરાઇટ :ગૌરાંગ ઠાકર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : 12 + 68 = 80

અનુક્રમણિકા

૧. વહાલની વાવણી / વહાલ વાવી જોઈએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૨. ફૂલ પાસે ગઝલ લખાવું છું / પ્રસ્તાવના / વહાલ વાવી જોઈએ / હિતેન આનંદપરા
૩. સ્વાગત / વહાલ વાવી જોઈએ / ભગવતીકુમાર શર્મા
૪. વહાલ વાવી જોઈએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૫. છત્રી ધરો નહીં / ગૌરાંગ ઠાકર
૬. પર્યાય દેખાતો નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૭. કોઈને કહેશો નહીં / ગૌરાંગ ઠાકર
૮. ડાળથી ટહુકો ન પડી જાય / ગૌરાંગ ઠાકર
૯. થયો / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૦. બારી સુધી જવાશે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૧. કરી દે / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૨. સહારા મળ્યા / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૩. દીવાની આબરૂ / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૪. ચલો આંગણમાં મનાવીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૫. સાબિત થવાનું / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૬. વયથી વધારે / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૭. હોય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૮. શા માટે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૯. દોસ્ત / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૦. આંખથી કહેવાઈ ગયું છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૧. કોણ બંદગી વિશે સમજાવતું હતું ? / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૨. ફેરફાર થશે / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૩. કરે છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૪. તડકો પડ્યો / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૫. પથ્થરો ડૂબી ગયા / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૬. આપણાથી નહિ બને / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૭. ધ્યાન રાખું / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૮. કરું છું / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૯. પાનખરનો વર્તારો / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૦. હથેળીને છુપાવી રાખી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૧. અંધારું ગજાદાર નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૨. તારા વગર / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૩. કાયમ નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૪. બારી ઉઘાડી રાખીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૫. વખત વિતાવું છું / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૬. ઉપાય મળી ગયો / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૭. લાગે છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૮. એવું નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૯. થાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૦. લઈ બેઠા / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૧. જરૂરી નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૨. હથેળી ભરાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૩. સમજાઇ જાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૪. હોતો નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૫. ચર્ચાપત્રીની ગઝલ / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૬. રહી ગઈ / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૭. ઝળહળી ગયો / ગૌરાંગ ઠાકર