વહાલ વાવી જોઈએ (કાવ્યસંગ્રહ) / ગૌરાંગ ઠાકર

વહાલ વાવી જોઈએ (કાવ્યસંગ્રહ) / ગૌરાંગ ઠાકર

કોપીરાઇટ :ગૌરાંગ ઠાકર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : 12 + 68 = 80

અનુક્રમણિકા

૧ - વહાલની વાવણી / વહાલ વાવી જોઈએ / ડૉ.રશીદ મીર
૨ - ફૂલ પાસે ગઝલ લખાવું છું / પ્રસ્તાવના / વહાલ વાવી જોઈએ / હિતેન આનંદપરા
૩ - સ્વાગત / વહાલ વાવી જોઈએ / ભગવતીકુમાર શર્મા
૪ - વહાલ વાવી જોઈએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૫ - છત્રી ધરો નહીં / ગૌરાંગ ઠાકર
૬ - પર્યાય દેખાતો નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૭ - કોઈને કહેશો નહીં / ગૌરાંગ ઠાકર
૮ - ડાળથી ટહુકો ન પડી જાય / ગૌરાંગ ઠાકર
૯ - થયો / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૦ - બારી સુધી જવાશે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૧ - કરી દે / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૨ - સહારા મળ્યા / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૩ - દીવાની આબરૂ / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૪ - ચલો આંગણમાં મનાવીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૫ - સાબિત થવાનું / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૬ - વયથી વધારે / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૭ - હોય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૮ - શા માટે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
૧૯ - દોસ્ત / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૦ - આંખથી કહેવાઈ ગયું છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૧ - કોણ બંદગી વિશે સમજાવતું હતું ? / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૨ - ફેરફાર થશે / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૩ - કરે છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૪ - તડકો પડ્યો / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૫ - પથ્થરો ડૂબી ગયા / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૬ - આપણાથી નહિ બને / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૭ - ધ્યાન રાખું / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૮ - કરું છું / ગૌરાંગ ઠાકર
૨૯ - પાનખરનો વર્તારો / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૦ - હથેળીને છુપાવી રાખી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૧ - અંધારું ગજાદાર નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૨ - તારા વગર / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૩ - કાયમ નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૪ - બારી ઉઘાડી રાખીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૫ - વખત વિતાવું છું / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૬ - ઉપાય મળી ગયો / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૭ - લાગે છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૮ - એવું નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૩૯ - થાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૦ - લઈ બેઠા / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૧ - જરૂરી નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૨ - હથેળી ભરાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૩ - સમજાઇ જાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૪ - હોતો નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૫ - ચર્ચાપત્રીની ગઝલ / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૬ - રહી ગઈ / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૭ - ઝળહળી ગયો / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૮ - બેઠા છીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૪૯ - બારી બનાવું / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૦ - પ્રણયને ધ્યાનમાં લીધો / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૧ - ઘર ન જવાયું / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૨ - જેવું નથી / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૩ - દીવાનગી હતી / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૪ - વરસાદ જોઈએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૫ - માણસ થવાય છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૬ - તને ક્યાંથી ખબર પડે ? / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૭ - પવન / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૮ - પરિવાર થઈ જાય / ગૌરાંગ ઠાકર
૫૯ - ધમાલ થઈ ગઈ ... ! / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૦ - ગાવાનું થયું / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૧ - રસ્તાની જાણ છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૨ - ઈશ્વર / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૩ - મેઘધનુષ્યનાં ઢાળ પર / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૪ - મન થયું / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૫ - જાણીએ / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૬ - ઘોંઘાટમાં / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૭ - સંશોધન કરું / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૮ - ખુદા મારો છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૬૯ - મઠારી છે / ગૌરાંગ ઠાકર
૭૦ - સૂર્ય રાજીનામું આપે / ગૌરાંગ ઠાકર
૭૧ - બા / ગૌરાંગ ઠાકર