શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

કોપીરાઇટ :રુચિર પંડ્યા
આવરણ : એસ.એમ.ફરીદ

અનુક્રમણિકા

૧. અલ્પ આત્મનિવેદન / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨. સંઘટ્ટ સંસિદ્ધિ / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ધીરુ પરીખ
૩. ‘ઊપડી ડમણી’ વિશે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા / ડૉ.જયન્ત પાઠક
૪. ‘અચંબો થૈ આવ્યું !’ વિશે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા/ પ્રકાશ મહેતા
૫. કવિની હથેળી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬. ઓજસ્વી આલંબને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭. સુધા વિરલ શબ્દની / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮. કાલિદાસની લેખિની /ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯. રવિ હજી ઊગે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦. સવાર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૧. શિયાળુ સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૨. વ્રજ શા વિરાને ! ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૩. હવે.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૪. વહો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૫. સભરની સવારી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૬. ઇલમ ભયો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૭. આસોના સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૮. નિરમી લીલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૯. એક ખગાનુભૂતિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૦. હિસાબ હરેફરે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૧. જળનો ગ્રહ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૨. જળની સત્તા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૩. વાસંતી આંતક / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૪. હું ય તરણું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૫. શાખ વચમાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૬. શરદાગમને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૭. તરુ-દધીચિ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૮. વનોથી વેગળાં થતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૯. પછી છેલ્લી વેળા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૦. દ્રષ્ટિના પદ્મ શું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૧. ઊગી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૨. મેદાન સીમિત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૩. પિયર તાણે કે - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૪. ઊપડી ડમણી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૫. એ આવતાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૬. ઉકેલી દ્યો... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૭. ચહે પરમ શ્રેયને ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૮. તું–તમે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૯. હજી પાસે છો ત્યાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૦. સૉનેટયુગ્મ – (૧) – ત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૧. સૉનેટયુગ્મ – (૨) – અત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૨. ન્હોય રુચતું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૩. તમે જ - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૪. કહું શું ચંદાને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૫. એક અછાંદસ સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૬. મારી વસંત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૭. ખર્યાં પાનમાં મધુમાસ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૮. ગુણાંક મૂકવા ચૂક્યો ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૯. શહેરમાં કામે આવેલા વનવાસીનું સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૦. અચંબો થૈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૧. વારિધિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૨. આકર્ષે શ્વેત રંગિમા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૩. આનંદ-દર્દ ભરી દે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૪. પતીજ કરાવતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૫. દૂરનો અવાજ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૬. ફરી ફરી ધરું જનમો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૭. લખતી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૮. સરનામું નાનું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૯. અવિરત ફરે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૦. રાખજો સાચવી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૧. અને મારાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૨. ચહું રસ ન ઈક્ષુનો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૩. કવણ અવ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૪. શ્વાસો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૫. રૂપાંતર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૬. સજ્જતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૭. અગતિગમન / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૮. બધું ચણી ગયાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૯. દિશાઓ – દીવાલો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૦. પદરવો (સૉનેટ નઝમ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૧. ચરણને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૨. અતીવ વરવું ટીલું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૩. દોસ્તીદમામ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૪. રે ક્ષુદ્રતા ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૫. મીંડાનું નગર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૬. વાસું વાતાયન ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૭. ભાગી સુનેરી... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૮. શુભ એ સવારો ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૯. હવે મૃદુલ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૦. ઉપરકોટ અવલોકતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૧. પાળિયાનું દોહરા સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૨. સરહદો (ગઝલ સૉનેટ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૩. ટીંબો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૪. સમય ઓઅન આ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૫. સતત સરખો વ્યાપ્યો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૬. રહું ગાઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૭. દુઃખસમ્રાટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૮. સુધન્ય ! અહીં અશ્વ એ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૯. ભેટ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૦. અલવિદા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૧. ધારાધારા ધારમાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૨. બધું હોય મારું એંવું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૩. અમરતમીઠાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૪. અરણ્યો ઢૂંઢે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૫. વદે મનવિહવલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૬. વનપ્રયાણે સીતાની સ્વગતોક્તિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૭. બસ, એ સજા ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા