શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

કોપીરાઇટ :રુચિર પંડ્યા
આવરણ : એસ.એમ.ફરીદ

અનુક્રમણિકા

૧ - અલ્પ આત્મનિવેદન / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨ - સંઘટ્ટ સંસિદ્ધિ / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ધીરુ પરીખ
૩ - ‘ઊપડી ડમણી’ વિશે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા / ડૉ.જયન્ત પાઠક
૪ - ‘અચંબો થૈ આવ્યું !’ વિશે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા/ પ્રકાશ મહેતા
૫ - કવિની હથેળી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬ - ઓજસ્વી આલંબને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭ - સુધા વિરલ શબ્દની / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮ - કાલિદાસની લેખિની /ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯ - રવિ હજી ઊગે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦ - સવાર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૧ - શિયાળુ સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૨ - વ્રજ શા વિરાને ! ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૩ - હવે.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૪ - વહો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૫ - સભરની સવારી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૬ - ઇલમ ભયો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૭ - આસોના સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૮ - નિરમી લીલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૯ - એક ખગાનુભૂતિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૦ - હિસાબ હરેફરે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૧ - જળનો ગ્રહ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૨ - જળની સત્તા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૩ - વાસંતી આંતક / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૪ - હું ય તરણું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૫ - શાખ વચમાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૬ - શરદાગમને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૭ - તરુ-દધીચિ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૮ - વનોથી વેગળાં થતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૯ - પછી છેલ્લી વેળા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૦ - દ્રષ્ટિના પદ્મ શું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૧ - ઊગી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૨ - મેદાન સીમિત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૩ - પિયર તાણે કે - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૪ - ઊપડી ડમણી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૫ - એ આવતાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૬ - ઉકેલી દ્યો... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૭ - ચહે પરમ શ્રેયને ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૮ - તું–તમે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૯ - હજી પાસે છો ત્યાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૦ - સૉનેટયુગ્મ – (૧) – ત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૧ - સૉનેટયુગ્મ – (૨) – અત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૨ - ન્હોય રુચતું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૩ - તમે જ - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૪ - કહું શું ચંદાને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૫ - એક અછાંદસ સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૬ - મારી વસંત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૭ - ખર્યાં પાનમાં મધુમાસ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૮ - ગુણાંક મૂકવા ચૂક્યો ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૯ - શહેરમાં કામે આવેલા વનવાસીનું સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૦ - અચંબો થૈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૧ - વારિધિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૨ - આકર્ષે શ્વેત રંગિમા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૩ - આનંદ-દર્દ ભરી દે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૪ - પતીજ કરાવતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૫ - દૂરનો અવાજ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૬ - ફરી ફરી ધરું જનમો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૭ - લખતી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૮ - સરનામું નાનું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૯ - અવિરત ફરે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૦ - રાખજો સાચવી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૧ - અને મારાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૨ - ચહું રસ ન ઈક્ષુનો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૩ - કવણ અવ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૪ - શ્વાસો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૫ - રૂપાંતર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૬ - સજ્જતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૭ - અગતિગમન / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૮ - બધું ચણી ગયાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૯ - દિશાઓ – દીવાલો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૦ - પદરવો (સૉનેટ નઝમ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૧ - ચરણને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૨ - અતીવ વરવું ટીલું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૩ - દોસ્તીદમામ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૪ - રે ક્ષુદ્રતા ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૫ - મીંડાનું નગર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૬ - વાસું વાતાયન ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૭ - ભાગી સુનેરી... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૮ - શુભ એ સવારો ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭૯ - હવે મૃદુલ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૦ - ઉપરકોટ અવલોકતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૧ - પાળિયાનું દોહરા સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૨ - સરહદો (ગઝલ સૉનેટ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૩ - ટીંબો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૪ - સમય ઓઅન આ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૫ - સતત સરખો વ્યાપ્યો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૬ - રહું ગાઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૭ - દુઃખસમ્રાટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૮ - સુધન્ય ! અહીં અશ્વ એ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮૯ - ભેટ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૦ - અલવિદા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૧ - ધારાધારા ધારમાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૨ - બધું હોય મારું એંવું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૩ - અમરતમીઠાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૪ - અરણ્યો ઢૂંઢે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૫ - વદે મનવિહવલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૬ - વનપ્રયાણે સીતાની સ્વગતોક્તિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૭ - બસ, એ સજા ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૮ - પ્રતિપલ સુભાગી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯૯ - ચલો રોકી લઈએ.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦૦ - ગતિમાં માણેલું.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦૧ - ન જાણું શેં... ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦૨ - પડે પગલી તેજની... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦૩ - ભીતર હસે.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦૪ - ઊંચે અવ ધસે ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦૫ - તેજનાં સગપણ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦૬ - વિરાટ ભાળું ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા