શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

કોપીરાઇટ :રુચિર પંડ્યા
આવરણ : એસ.એમ.ફરીદ

અનુક્રમણિકા

૧. અલ્પ આત્મનિવેદન / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨. કવિની હથેળી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩. ઓજસ્વી આલંબને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪. સુધા વિરલ શબ્દની / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫. કાલિદાસની લેખિની /ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬. રવિ હજી ઊગે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭. સવાર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮. શિયાળુ સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯. વ્રજ શા વિરાને ! ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦. હવે.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૧. વહો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૨. સભરની સવારી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૩. ઇલમ ભયો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૪. આસોના સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૫. નિરમી લીલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૬. એક ખગાનુભૂતિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૭. હિસાબ હરેફરે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૮. જળનો ગ્રહ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૯. જળની સત્તા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૦. વાસંતી આંતક / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૧. હું ય તરણું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૨. શાખ વચમાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૩. શરદાગમને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૪. તરુ-દધીચિ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૫. વનોથી વેગળાં થતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૬. પછી છેલ્લી વેળા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૭. દ્રષ્ટિના પદ્મ શું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૮. ઊગી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૯. મેદાન સીમિત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૦. પિયર તાણે કે - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૧. ઊપડી ડમણી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૨. એ આવતાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૩. ઉકેલી દ્યો... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૪. ચહે પરમ શ્રેયને ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૫. તું–તમે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૬. હજી પાસે છો ત્યાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૭. સૉનેટયુગ્મ – (૧) – ત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૮. સૉનેટયુગ્મ – (૨) – અત્યારે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૯. ન્હોય રુચતું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૦. તમે જ - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૧. કહું શું ચંદાને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૨. એક અછાંદસ સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૩. મારી વસંત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૪. ખર્યાં પાનમાં મધુમાસ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૫. ગુણાંક મૂકવા ચૂક્યો ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૬. શહેરમાં કામે આવેલા વનવાસીનું સૉનેટ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૭. વારિધિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૮. અચંબો થૈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪૯. આકર્ષે શ્વેત રંગિમા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૦. આનંદ-દર્દ ભરી દે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૧. પતીજ કરાવતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૨. દૂરનો અવાજ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૩. ફરી ફરી ધરું જનમો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૪. લખતી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૫. સરનામું નાનું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૬. અવિરત ફરે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૭. રાખજો સાચવી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૮. અને મારાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫૯. ચહું રસ ન ઈક્ષુનો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૦. કવણ અવ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૧. શ્વાસો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૨. રૂપાંતર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૩. સજ્જતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬૪. અગતિગમન / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા