શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

શબ્દે કોર્યા શિલ્પ (સોનેટસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

કોપીરાઇટ :રુચિર પંડ્યા
આવરણ : એસ.એમ.ફરીદ

અનુક્રમણિકા

૧. અલ્પ આત્મનિવેદન / શબ્દે કોર્યા શિલ્પ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨. કવિની હથેળી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩. ઓજસ્વી આલંબને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૪. સુધા વિરલ શબ્દની / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૫. કાલિદાસની લેખિની /ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૬. રવિ હજી ઊગે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૭. સવાર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૮. શિયાળુ સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૯. વ્રજ શા વિરાને ! ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૦. હવે.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૧. વહો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૨. સભરની સવારી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૩. ઇલમ ભયો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૪. આસોના સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૫. નિરમી લીલા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૬. એક ખગાનુભૂતિ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૭. હિસાબ હરેફરે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૮. જળનો ગ્રહ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૧૯. જળની સત્તા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૦. વાસંતી આંતક / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૧. હું ય તરણું / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૨. શાખ વચમાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૩. શરદાગમને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૪. તરુ-દધીચિ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૫. વનોથી વેગળાં થતાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૬. પછી છેલ્લી વેળા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૭. દ્રષ્ટિના પદ્મ શું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૮. ઊગી ગઈ... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૨૯. મેદાન સીમિત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૦. પિયર તાણે કે - / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૧. ઊપડી ડમણી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૨. એ આવતાં.... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૩. ઉકેલી દ્યો... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
૩૪. ચહે પરમ શ્રેયને ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા