પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

કોપીરાઇટ :વીરુ પુરોહિત

અનુક્રમણિકા

૧. તથાપિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૨. એક પુરાકથા સાંપ્રતનાં સંદર્ભમાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / પ્રા.માર્કન્ડ ભટ્ટ
૩. ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ નાટકના દિગ્દર્શક શ્રી ફણીશાઈ ચારીની નોંધ / પી.એસ. ચારી
૪. ‘મિથ’નો મહિમા – ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / ચિનુ મોદી
૫. અસાઈત સાહિત્યસભાની મૌલિક નાટ્યપ્રકાશનશ્રેણીનું એક નમણું પુષ્પ ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / વિનાયક રાવલ
૬. ચહેરા-મહોરાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / ઉત્પલ ભાયાણી
૭. Theatre – Indian Express / Puru Ane Paushti / Sonal Baxi
૮. પાત્રસૂચિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૯. અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૦. અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૧. અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૨. અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૩. અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : તૃતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત