પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

કોપીરાઇટ :વીરુ પુરોહિત

અનુક્રમણિકા

૧ - તથાપિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૨ - એક પુરાકથા સાંપ્રતનાં સંદર્ભમાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / પ્રા.માર્કન્ડ ભટ્ટ
૩ - ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ નાટકના દિગ્દર્શક શ્રી ફણીશાઈ ચારીની નોંધ / પી.એસ. ચારી
૪ - ‘મિથ’નો મહિમા – ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / ચિનુ મોદી
૫ - અસાઈત સાહિત્યસભાની મૌલિક નાટ્યપ્રકાશનશ્રેણીનું એક નમણું પુષ્પ ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / વિનાયક રાવલ
૬ - ચહેરા-મહોરાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / ઉત્પલ ભાયાણી
૭ - Theatre – Indian Express / Puru Ane Paushti / Sonal Baxi
૮ - પાત્રસૂચિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૯ - અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૦ - અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૧ - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૨ - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
૧૩ - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : તૃતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત