પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

પૂરુ અને પૌષ્ટી (દ્વિઅંકી નાટક) / વીરુ પુરોહિત

કોપીરાઇટ :વીરુ પુરોહિત

અનુક્રમણિકા

 
1 - તથાપિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
2 - એક પુરાકથા સાંપ્રતનાં સંદર્ભમાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / પ્રા.માર્કન્ડ ભટ્ટ
3 - ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ નાટકના દિગ્દર્શક શ્રી ફણીશાઈ ચારીની નોંધ / પી.એસ. ચારી
4 - ‘મિથ’નો મહિમા – ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / ચિનુ મોદી
5 - અસાઈત સાહિત્યસભાની મૌલિક નાટ્યપ્રકાશનશ્રેણીનું એક નમણું પુષ્પ ‘પૂરુ અને પૌષ્ટી’ / વિનાયક રાવલ
6 - ચહેરા-મહોરાં / પૂરુ અને પૌષ્ટી / ઉત્પલ ભાયાણી
7 - Theatre – Indian Express / Puru Ane Paushti / Sonal Baxi
8 - પાત્રસૂચિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
9 - અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
10 - અંક : પ્રથમ - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
11 - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : પ્રથમ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
12 - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : દ્વિતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત
13 - અંક : દ્વિતીય - દૃશ્ય : તૃતીય / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત