વૃક્ષ નથી વૈરાગી (કાવ્યસંગ્રહ)

વૃક્ષ નથી વૈરાગી (કાવ્યસંગ્રહ)

કોપીરાઇટ :ચંદ્રેશ મકવાણા
આવરણ : કેયુર દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

1 - આગવો અણસાર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / સૌમ્ય જોશી
2 - મિટ્ટીકી ખૂશ્બુ કા ઈત્ર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / સંજય ત્રિવેદી
3 - ટૂંકી ટચરક વાત કબીર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / મિહિર ભુતા
4 - વૃક્ષ નથી વૈરાગી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
5 - રસ્તો ક્યાંથી કરશો ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
6 - હું ને તું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
7 - મને યાદ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
8 - આંધળી કન્યાનું ગીત / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
9 - વણચીતરેલાં નામ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
10 - હમણાં હમણાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
11 - અંધાધૂંધી થાશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
12 - તડકો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
13 - અવાજની આંગળિયો પકડી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
14 - ઝબકે જાત વિચારી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
15 - વિધવાનું વિધવાને સંબોધન / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
16 - કબીરા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
17 - નજર નજરને ઝાલી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
18 - ચોમાસાનું ગીત / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
19 - મને ખબર છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
20 - પાણી તર્યા કરે છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
21 - ઠીક નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
22 - મને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
23 - ભૂખ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
24 - હથિયારની / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
25 - આખરી ફરમાન છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
26 - હોતા નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
27 - આળ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
28 - સંચર નહીં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
29 - લાગ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
30 - એવું હોય છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
31 - ગુસ્સે થશે હવાઓ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
32 - બે ઘડી મરતો હશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
33 - જલ્દી ઈલાજ કરજે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
34 - તું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
35 - મીરાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
36 - રમખાણ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
37 - શોધ્યો છે તને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
38 - વલોવાઈ ગઈ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
39 - હલચલ મચી જવાની..... / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
40 - આરામ દે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
41 - અંજામ શું ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
42 - રહી ગયું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
43 - દેશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
44 - છૂટ્ટા પડ્યા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
45 - પછી પણ.... / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
46 - આદમખોર છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
47 - ડૂલી ગયો છું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
48 - શોધવા નીકળ્યો હતો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
49 - મને ક્યાંય લઈ ગઈ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
50 - ક્યાં જવાની છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
51 - જીવ્યા હતા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
52 - હશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
53 - બારી છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
54 - વેદના છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
55 - દૂર થઈ બેઠા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
56 - ફાવે ક્યાંથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
57 - હજી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
58 - ક્યાં હતી ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
59 - ધમાલમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
60 - પાણી હોય છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
61 - ક્યાં છે ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
62 - માંગે છે હવે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
63 - જવાબદારીમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
64 - પરવડી મને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
65 - આપણે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
66 - નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
67 - નહીં કરું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
68 - શેખજી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
69 - ખરચાઈ ગયો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
70 - ઘરમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
71 - ખૂલી ગયો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
72 - આરી છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
73 - હરિવર / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’