વૃક્ષ નથી વૈરાગી (કાવ્યસંગ્રહ)

વૃક્ષ નથી વૈરાગી (કાવ્યસંગ્રહ)

કોપીરાઇટ :ચંદ્રેશ મકવાણા
આવરણ : કેયુર દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

૧ - આગવો અણસાર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / સૌમ્ય જોશી
૨ - મિટ્ટીકી ખૂશ્બુ કા ઈત્ર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / સંજય ત્રિવેદી
૩ - ટૂંકી ટચરક વાત કબીર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / મિહિર ભુતા
૪ - વૃક્ષ નથી વૈરાગી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫ - રસ્તો ક્યાંથી કરશો ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬ - હું ને તું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૭ - મને યાદ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૮ - આંધળી કન્યાનું ગીત / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૯ - વણચીતરેલાં નામ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૦ - હમણાં હમણાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૧ - અંધાધૂંધી થાશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૨ - તડકો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૩ - અવાજની આંગળિયો પકડી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૪ - ઝબકે જાત વિચારી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૫ - વિધવાનું વિધવાને સંબોધન / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૬ - કબીરા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૭ - નજર નજરને ઝાલી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૮ - ચોમાસાનું ગીત / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૯ - મને ખબર છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૦ - પાણી તર્યા કરે છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૧ - ઠીક નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૨ - મને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૩ - ભૂખ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૪ - હથિયારની / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૫ - આખરી ફરમાન છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૬ - હોતા નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૭ - આળ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૮ - સંચર નહીં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૯ - લાગ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૦ - એવું હોય છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૧ - ગુસ્સે થશે હવાઓ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૨ - બે ઘડી મરતો હશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૩ - જલ્દી ઈલાજ કરજે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૪ - તું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૫ - મીરાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૬ - રમખાણ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૭ - શોધ્યો છે તને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૮ - વલોવાઈ ગઈ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૯ - હલચલ મચી જવાની..... / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૦ - આરામ દે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૧ - અંજામ શું ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૨ - રહી ગયું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૩ - દેશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૪ - છૂટ્ટા પડ્યા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૫ - પછી પણ.... / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૬ - આદમખોર છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૭ - ડૂલી ગયો છું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૮ - શોધવા નીકળ્યો હતો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૯ - મને ક્યાંય લઈ ગઈ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૦ - ક્યાં જવાની છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૧ - જીવ્યા હતા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૨ - હશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૩ - બારી છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૪ - વેદના છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૫ - દૂર થઈ બેઠા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૬ - ફાવે ક્યાંથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૭ - હજી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૮ - ક્યાં હતી ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૯ - ધમાલમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૦ - પાણી હોય છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૧ - ક્યાં છે ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૨ - માંગે છે હવે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૩ - જવાબદારીમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૪ - પરવડી મને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૫ - આપણે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૬ - નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૭ - નહીં કરું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૮ - શેખજી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૯ - ખરચાઈ ગયો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૭૦ - ઘરમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૭૧ - ખૂલી ગયો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૭૨ - આરી છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૭૩ - હરિવર / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’