વૃક્ષ નથી વૈરાગી (કાવ્યસંગ્રહ)

વૃક્ષ નથી વૈરાગી (કાવ્યસંગ્રહ)

કોપીરાઇટ :ચંદ્રેશ મકવાણા
આવરણ : કેયુર દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

૧. આગવો અણસાર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / સૌમ્ય જોશી
૨. મિટ્ટીકી ખૂશ્બુ કા ઈત્ર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / સંજય ત્રિવેદી
૩. ટૂંકી ટચરક વાત કબીર / વૃક્ષ નથી વૈરાગી / મિહિર ભુતા
૪. વૃક્ષ નથી વૈરાગી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫. રસ્તો ક્યાંથી કરશો ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬. હું ને તું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૭. મને યાદ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૮. આંધળી કન્યાનું ગીત / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૯. વણચીતરેલાં નામ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૦. હમણાં હમણાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૧. અંધાધૂંધી થાશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૨. તડકો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૩. અવાજની આંગળિયો પકડી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૪. ઝબકે જાત વિચારી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૫. વિધવાનું વિધવાને સંબોધન / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૬. કબીરા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૭. નજર નજરને ઝાલી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૮. ચોમાસાનું ગીત / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૧૯. મને ખબર છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૦. પાણી તર્યા કરે છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૧. ઠીક નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૨. મને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૩. ભૂખ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૪. હથિયારની / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૫. આખરી ફરમાન છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૬. હોતા નથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૭. આળ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૮. સંચર નહીં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૨૯. લાગ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૦. એવું હોય છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૧. ગુસ્સે થશે હવાઓ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૨. બે ઘડી મરતો હશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૩. જલ્દી ઈલાજ કરજે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૪. તું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૫. મીરાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૬. રમખાણ છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૭. શોધ્યો છે તને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૮. વલોવાઈ ગઈ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૩૯. હલચલ મચી જવાની..... / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૦. આરામ દે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૧. અંજામ શું ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૨. રહી ગયું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૩. દેશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૪. છૂટ્ટા પડ્યા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૫. પછી પણ.... / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૬. આદમખોર છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૭. ડૂલી ગયો છું / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૮. શોધવા નીકળ્યો હતો / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૪૯. મને ક્યાંય લઈ ગઈ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૦. ક્યાં જવાની છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૧. જીવ્યા હતા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૨. હશે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૩. બારી છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૪. વેદના છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૫. દૂર થઈ બેઠા / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૬. ફાવે ક્યાંથી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૭. હજી / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૮. ક્યાં હતી ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૫૯. ધમાલમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૦. પાણી હોય છે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૧. ક્યાં છે ? / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૨. માંગે છે હવે / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૩. જવાબદારીમાં / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’
૬૪. પરવડી મને / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’