જળબિલ્લોરી (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉષા ઉપાધ્યાય

જળબિલ્લોરી (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉષા ઉપાધ્યાય

કોપીરાઇટ :ઉષા ઉપાધ્યાય
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૦૩

અનુક્રમણિકા

૧. આષાઢ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨. ગરમાળો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩. વાદળામાં ખીલેલું પોયણું / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪. મોરપીંછ-શી નજરું તારી / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫. વૈશાખ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬. દુષ્કાળ: 1987 / ઉષા ઉપાધ્યાય
૭. મહાનગર અમદાવાદ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૮. વર્ષો પછી આદિલસાહેબને મળતાં મિત્રોની અનુભૂતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૯. સહજના ઝૂલે / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૦. માણસની વાર્તા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૧. સોમલ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૨. સાયુજ્ય - ૧ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૩. ઉપાલંભ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૪. શમણાં કેરો સાળવી / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૫. આવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૬. મથુરાધિપતિ કૃષ્ણ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૭. સાયુજ્ય / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૮. વાસંતી પૂર / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૯. છલકાતું છલછલ તળાવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૦. જળની માયા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૧. વેદનાનું રૂપ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૨. ચંદનની ડાળ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૩. મુમૂર્ષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૪. મનની મિરાત / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૫. પૂર / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૬. શબ્દ ઝળહળ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૭. વસંતનું પરોઢ(મંદાક્રાન્તા) / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૮. સ્મરણ(મંદાક્રાન્તા) / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૯. હે કવીન્દ્ર ! / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૦. વિક્ટોરિયા ઑકામ્પો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૧. દેવયાની / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૨. ફિલ્મ ‘પરમા’ની નાયિકા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૩. જીર્ણદુર્ગ: એક અનુભૂતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૪. સૌંદર્યલહરી / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૫. સ્ફિંક્સ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૬. ફ્લેમિંગો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૭. આપણે / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૮. મહાનગરના રાજપથ પર / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૯. અભયભિક્ષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૦. નારી, આકાશ અને પાંખો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૧. ઉત્તરા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૨. દુષ્યન્તને / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૩. મોક્ષ અને... / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૪. જિજીવિષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૫. હે નિયતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય