જળબિલ્લોરી (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉષા ઉપાધ્યાય

જળબિલ્લોરી (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉષા ઉપાધ્યાય

કોપીરાઇટ :ઉષા ઉપાધ્યાય
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૦૩

અનુક્રમણિકા

 
1 - આષાઢ / ઉષા ઉપાધ્યાય
2 - ગરમાળો / ઉષા ઉપાધ્યાય
3 - વાદળામાં ખીલેલું પોયણું / ઉષા ઉપાધ્યાય
4 - મોરપીંછ-શી નજરું તારી / ઉષા ઉપાધ્યાય
5 - વૈશાખ / ઉષા ઉપાધ્યાય
6 - દુષ્કાળ: 1987 / ઉષા ઉપાધ્યાય
7 - મહાનગર અમદાવાદ / ઉષા ઉપાધ્યાય
8 - વર્ષો પછી આદિલસાહેબને મળતાં મિત્રોની અનુભૂતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
9 - સહજના ઝૂલે / ઉષા ઉપાધ્યાય
10 - માણસની વાર્તા / ઉષા ઉપાધ્યાય
11 - સોમલ / ઉષા ઉપાધ્યાય
12 - સાયુજ્ય - ૧ / ઉષા ઉપાધ્યાય
13 - ઉપાલંભ / ઉષા ઉપાધ્યાય
14 - શમણાં કેરો સાળવી / ઉષા ઉપાધ્યાય
15 - આવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
16 - મથુરાધિપતિ કૃષ્ણ / ઉષા ઉપાધ્યાય
17 - સાયુજ્ય / ઉષા ઉપાધ્યાય
18 - વાસંતી પૂર / ઉષા ઉપાધ્યાય
19 - છલકાતું છલછલ તળાવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
20 - જળની માયા / ઉષા ઉપાધ્યાય
21 - વેદનાનું રૂપ / ઉષા ઉપાધ્યાય
22 - ચંદનની ડાળ / ઉષા ઉપાધ્યાય
23 - મુમૂર્ષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
24 - મનની મિરાત / ઉષા ઉપાધ્યાય
25 - પૂર / ઉષા ઉપાધ્યાય
26 - શબ્દ ઝળહળ / ઉષા ઉપાધ્યાય
27 - વસંતનું પરોઢ(મંદાક્રાન્તા) / ઉષા ઉપાધ્યાય
28 - સ્મરણ(મંદાક્રાન્તા) / ઉષા ઉપાધ્યાય
29 - હે કવીન્દ્ર ! / ઉષા ઉપાધ્યાય
30 - વિક્ટોરિયા ઑકામ્પો / ઉષા ઉપાધ્યાય
31 - દેવયાની / ઉષા ઉપાધ્યાય
32 - ફિલ્મ ‘પરમા’ની નાયિકા / ઉષા ઉપાધ્યાય
33 - જીર્ણદુર્ગ: એક અનુભૂતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
34 - સૌંદર્યલહરી / ઉષા ઉપાધ્યાય
35 - સ્ફિંક્સ / ઉષા ઉપાધ્યાય
36 - ફ્લેમિંગો / ઉષા ઉપાધ્યાય
37 - આપણે / ઉષા ઉપાધ્યાય
38 - મહાનગરના રાજપથ પર / ઉષા ઉપાધ્યાય
39 - અભયભિક્ષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
40 - નારી, આકાશ અને પાંખો / ઉષા ઉપાધ્યાય
41 - ઉત્તરા / ઉષા ઉપાધ્યાય
42 - દુષ્યન્તને / ઉષા ઉપાધ્યાય
43 - મોક્ષ અને... / ઉષા ઉપાધ્યાય
44 - જિજીવિષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
45 - હે નિયતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
46 - નઝમ / ઉષા ઉપાધ્યાય
47 - ત્વચાનાં વસ્ત્રને / ઉષા ઉપાધ્યાય
48 - આ જીવનનાં સત્યને / ઉષા ઉપાધ્યાય
49 - ગઝલ નામે સાગર / ઉષા ઉપાધ્યાય
50 - આભમાંથી આગ ઝરતો / ઉષા ઉપાધ્યાય
51 - ખોબોક જળમાં પલળવું / ઉષા ઉપાધ્યાય
52 - જ્યારે મળે / ઉષા ઉપાધ્યાય
53 - રંગીન અફવાના નગરને / ઉષા ઉપાધ્યાય
54 - રે ! મલાજો કોઈનો / ઉષા ઉપાધ્યાય
55 - ખોટા સિક્કાની જેમ / ઉષા ઉપાધ્યાય
56 - તું તરીને આવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
57 - લો તમારી ના.. / ઉષા ઉપાધ્યાય
58 - લો તમારી હા... / ઉષા ઉપાધ્યાય
59 - હર પળે આ આંખમાં.. / ઉષા ઉપાધ્યાય
60 - દૈવનાં સૌ છળ વળોટી... / ઉષા ઉપાધ્યાય
61 - તું મને સમજાવ... / ઉષા ઉપાધ્યાય
62 - આ સડક પર.. / ઉષા ઉપાધ્યાય
63 - સમયના બધાયે વળાંકે... / ઉષા ઉપાધ્યાય
64 - મૂળ ‘તે’ને પામવાની.../ ઉષા ઉપાધ્યાય
65 - સમયનાં શિલ્પને../ ઉષા ઉપાધ્યાય
66 - કાળની કોણે મિટાવી... / ઉષા ઉપાધ્યાય
67 - શબ્દની ઈંટ માંડીને... / ઉષા ઉપાધ્યાય